WOt-technical reports 2014

Fey F.E., N.M.J.A. Dankers, A. Meijboom, P.W. van Leeuwen, J. Cuperus, B.E. van der Weide, M. de Jong, E.M. Dijkman & J.S.M. Cremer (2014). Ecologische ontwikkeling binnen een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee; Tussenrapportage achtste jaar na sluiting (najaar 2013), WOt-technical report 34

Bijlsma, R.J. & J.A.M. Janssen (2014). Structuur en functie van habitattypen; Onderdeel van de documentatie van de Habitatrichtlijn artikel 17-rapportage 2013, WOt-technical report 33

Bijlsma, R.J., A. van Kleunen & R. Pouwels (2014). Structuur- en functiekenmerken van leefgebieden van Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten; Een concept en bouwstenen om leefgebieden op landelijk niveau en gebiedsniveau te beoordelen, WOt-technical report 31

Hennekens, S.M, M. Boss en A.M. Schmidt (2014). Landelijke Vegetatie Databank; Technische documentatie, WOt-technical report 30

Schuiling, C., A.M. Schmidt & M. Boss (2014). Beschermde gebiedenregister; Technische documentatie, WOt-technical report 28

Roller, J.A. te, F. van den Berg, P.I. Adriaanse, A. de Jong & W.H.J. Beltman (2014). Surface WAter Scenario Help (SWASH) version 5.3. technical description, WOt-technical report 27

Arets, E.J.M.M., G.M. Hengeveld, J.P. Lesschen, H. Kramer, P.J. Kuikman & J.W.H. van der Kolk (2014). Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector for the UNFCCC and Kyoto Protocol. Background to the Dutch NIR 2014, WOt-technical report 26

Vos, C.C., C.J. Grashof-Bokdam & P.F.M. Opdam (2014). Biodiversity and ecosystem services: does species diversity enhance effectiveness and reliability? A systematic literature review, WOt-technical report 25

Wamelink, G.W.W., M. van Adrichem, R. Jochem & R.M.A. Wegman (2014). Aanpassing van het Model for Nature Policy (MNP) aan de typologie van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL); Fase 1, WOt-technical report 24

Dirkx, G.H.P, E. den Belder, I.M. Bouwma, A.L. Gerritsen, C.M.A. Hendriks, D.J. van der Hoek, M. van Oorschot & B.I. de Vos (2014). Achtergrondrapport bij beleidsstudie Natuurlijk kapitaal: toestand, trends en perspectief; Verantwoording casestudies, WOt-technical report 23

Selnes, T.A. and D.A. Kamphorst (2014). International governance of biodiversity; searching for renewal, WOt-technical report 22

Hendriks, C.M.A., D.A. Kamphorst en R.A.M. Schrijver (2014). Motieven van actoren voor verdere verduurzaming in de houtketen, WOt-technical report 21

Fey F.E., N.M.A.J. Dankers, A. Meijboom, P.W. van Leeuwen, M. de Jong, E.M. Dijkman & J.S.M. Cremer (2014). Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2013, WOt-technical report 20

Schmidt, A.M., A. van Kleunen, L. Soldaat & R. Bink (2014). Rapportages op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Evaluatie rapportageperiode 2007-2012 en aanbevelingen voor de periode 2013-2018, WOt-technical report 19

Koeijer, T.J. de, H.H. Luesink & C.H.G. Daatselaar (2014). Synthese monitoring mestmarkt 2006 – 2012, WOt-technical report 18

Kistenkas, F.H. (2014). Juridische aspecten van gebiedsgericht natuurbeleid (Natura 2000), WOt-technical report 17

Groenestein, K., C. van Bruggen en H. Luesink (2014). Harmonisatie diercategorieën, WOt-technical report 16

Adriaanse, P.I., W.H.J. Beltman & F. Van den Berg (2014). Metabolite formation in water and in sediment in the TOXSWA model. Theory and procedure for the upstream catchment of FOCUS streams, WOt-technical report 15

Beltman, W.H.J., M.M.S. Ter Horst, P.I. Adriaanse, A. de Jong & J. Deneer (2014). FOCUS_TOXSWA manual 4.4.2; User’s Guide version 4, WOt-technical report 14

Knegt, B. de (ed.) (2014). Graadmeter Diensten van Natuur; Vraag, aanbod, gebruik en trend van goederen en diensten uit ecosystemen in Nederland, WOt-technical report 13

Smits, M.J.W. & C.M. van der Heide (2014). Hoe en waarom bedrijven bijdragen aan behoud van ecosysteemdiensten; en hoe de overheid dergelijke bijdragen kan stimuleren, WOt-technical report 12

Vader, J. & M.J. Bogaardt (2014). Natuurverkenning 2 jaar later; Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040, WOt-technical report 11

Arets, E.J.M.M. & F.R. Veeneklaas (2014). Costs and benefits of a more sustainable production of tropical timber, WOt-technical report 10

Ottburg, F.G.W.A., J.A.M. Janssen (2014).Habitatrichtlijnsoorten in Natura 2000-gebieden. Beoordeling van populatie, leefgebied en isolatie in de Standard Data Forms (SDFs), WOt-technical report 9

Janssen, J.A.M., E.J. Weeda, P.C. Schipper, R.J. Bijlsma, J.H.J. Schaminée, G.H.P. Arts, C.M. Deerenberg, O.G. Bos & R.G. Jak (2014). Habitattypen in Natura 2000-gebieden. Beoordeling van oppervlakte representativiteit en behoudsstatus in de Standard Data Forms (SDFs), WOt-technical report 8

Knegt, B. de, T. van der Meij, S. Hennekens, J.A.M. Janssen & W. Wamelink (2014). Status en trend van structuur- en functiekenmerken van Natura 2000- habitattypen op basis van het Landelijke Meetnet Flora (LMF) en de Landelijke Vegetatie Databank (LVD). Achtergronddocument voor de Artikel 17-rapportage, WOt-technical report 7

Berg, J. van den, V.J. Ingram, L.O. Judge & E.J.M.M. Arets (2014). Integrating ecosystem services into tropical commodity chains- cocoa, soy and palm oil; Dutch policy options from an innovation system approach, WOt-technical report 6

Velthof, G.L. & O. Oenema (2014). Commissie van Deskundigen Meststoffenwet. Taken en werkwijze; versie 2014, WOt-technical report 5

Verburg, R.W., T. Selnes & M.J. Bogaardt (2014). Van denken naar doen; ecosysteemdiensten in de praktijk. Case studies uit Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk, WOt-technical report 4

Bruggen, C. van, A. Bannink, C.M. Groenestein, B.J. de Haan, J.F.M. Huijsmans, H.H. Luesink, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk (2014). Emissies naar lucht uit de landbouw in 2012. Berekeningen van ammoniak, stikstofoxide, lachgas, methaan en fijn stof met het model NEMA, WOt-technical report 3

Kleunen, A. van, M. van Roomen, L. van den Bremer, A.J.J. Lemaire, J-W. Vergeer & E. van Winden (2014). Ecologische gegevens van vogels voor Standaard Gegevensformulieren Vogelrichtlijngebieden, WOt-technical report 2