WOt-technical reports 2015

Bouwma, I.M., A.L. Gerritsen, D.A. Kamphorst & F.H. Kistenkas (2015). Policy instruments and modes of governance in environmental policies of the European Union; Past, present and future, WOt-technical report 60

Bakker, E. de, H. Dagevos, R.J. Fontein & H.J. Agricola (2015). De potentie van co-creatie voor natuurbeleid. Een conceptuele en empirische verkenning, WOt-technical report 59

Blaeij, A.T. de, R. Michels, R.W. Verburg & W.H.G.J. Hennen (2015). Recreatiemodule in Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN); Bepaling van de recreatiekosten, WOt-technical report 58

Fey F.E., N.M.A.J. Dankers, A. Meijboom, C. Sonneveld, J.P. Verdaat, A.G. Bakker, E.M. Dijkman & J.S.M. Cremer (2015). Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2014, WOt-technical report 57

Schippers, P., A.M. Schmidt, A.L. van Kleunen & L. van den Bremer (2015). Standard Data Form Natura 2000; bepaling van de belangrijkste drukfactoren in Natura 2000-gebieden, WOt-technical report 56

Schmidt, A.M. & A.S. Adams (2015). Documentatie Habitatrichtlijn-rapportage artikel 17, 2007-2012, WOt-technical report 55

Groenestein, K. & J. Mosquera (2015). Evaluatie van methaanemissieberekeningen en -metingen in de veehouderij ,WOt-technical report 54

Arets, E.J.M.M., J.W.H van der Kolk, G.M. Hengeveld, J.P. Lesschen, H. Kramer, P.J. Kuikman & M.J. Schelhaas (2015). Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector in the Netherlands. Methodological background, WOt-technical report 52

Koffijberg K., P. de Boer, F. Hustings, A. van Kleunen, K. Oosterbeek & J.S.M. Cremer (2015). Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2011-2013, WOt-technical report 51

Hennekens, S.M., J.M. Hendriks, W.A. Ozinga, J.H.J. Schaminée & L. Santini (2015). BioScore 2 – Plants & Mammals. Background and pre-processing of distribution data, WOt-technical report 50

Os, J. van, R.A.M. Schrijver & M.E.A. Broekmeyer (2015). Kan het Natuurbeleid tegen een stootje? Enkele botsproeven van de herijkte Ecologische Hoofdstructuur, WOt-technical report 49

Overbeek, M.M.M., M-J. Bogaardt & J.C. Dagevos (2015). Intermediairs die bijdragen van burgers en bedrijven aan natuur en landschap mobiliseren, WOt-technical report 48

Bruggen, C. van, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, H.H. Luesink, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk (2015). Emissies naar lucht uit de landbouw, 1990-2013. Berekeningen van ammoniak, stikstofoxide, lachgas, methaan en fijn stof met het model NEMA, WOt-technical report 46

Groenestein, C.M., J. de Wit, C. van Bruggen & O. Oenema (2015). Stikstof- en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren. Herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2015, WOt-technical report 45

Meeuwsen, H.A.M. & R. Jochem (2015). Openheid van het landschap; Berekeningen met het model ViewScape, WOt-technical report 44

Commissie Deskundige Meststoffenwet (2015). Advies ‘Mestverwerkingspercentages 2016’, WOt-technical report 43

Kamphorst, D.A., T.A. Selnes, W. Nieuwenhuizen (2015). Vermaatschappelijking van natuurbeleid. Een verkennend onderzoek bij drie provincies, WOt-technical report 42

Kramer, H., J. Clement (2015). Basiskaart Natuur 2013. Een landsdekkend basisbestand voor de terrestrische natuur in Nederland, WOt-technical report 41

Gies, T.J.A., J. van Os, R.A. Smidt, H.S.D. Naeff & E.C. Vos (2015). Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB); Gebruikershandleiding 2010, WOt-technical report 40

Commissie Deskundigen Meststoffenwet (2015). Actualisering methodiek en protocol om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen, WOt-technical report 39

Verburg, R.W., R. Michels, L.F. Puister (2015). Aanpassing Instrumentarium Kosten Natuurbeleid (IKN) aan de typologie van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), WOt-technical report 38

Brouwer, F.M., A.B. Smit & R.W. Verburg (2015). Economische prikkels voor vergroening in de landbouw, WOt-technical report 37

Berg van den, F., W.H.J. Beltman, P.I. Adriaanse, A. de Jong & J.A. te Roller (2015). SWASH Manual 5.3. User’s Guide version 5, WOt-technical report 36

Kuindersma, W., F.G. Boonstra, R.A. Arnouts, R. Folkert, R.J. Fontein, A. van Hinsberg & D.A. Kamphorst (2015). Vernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid; Vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact, WOt-technical report 35

Commissie Deskundigen Meststoffenwet (2015). Nut en risico’s van covergisting. Syntheserapport, WOt-technical report 32

Goossen, C.M., M.A. Kiers (2015). Mass mapping; State of the art en nieuwe ideeën om bezoekersaantallen in natuurgebieden te meten, WOt-technical report 29