WOt-technical reports 2018

Stuyt, L.C.P.M., M. Knotters, D.J.J. Walvoort, F. Brouwer & H.T.L. Massop (2018). Basisregistratie Ondergrond - Gd-kartering Laag-Nederland 2018; Provincie Flevoland. WOt-technical report 145

Knotters, M. en F.M. van Egmond (2018). Selectie van inwinningstechnieken voor bodemdata; Selecteren vanuit de (onderzoeks)vraag. WOt-technical report 144

Brouwer, F., F. de Vries en D.J.J. Walvoort (2018). Basisregistratie Ondergrond (BRO); Actualisatie bodemkaart: herkartering van de bodem in Flevoland. WOt-technical report 143

Glorius, S.T. (2018). Ontwikkeling van de bodemdiergemeenschap in de geulen van referentiegebied Rottum; Tussenrapportage twaalf jaar na sluiting (najaar 2017). WOt-technical report 142

Müskens G.J.D.M., M.J.J. La Haye, R.J.M. van Kats & A.T. Kuiters (2018). Ontwikkeling van de hamsterpopulatie in Limburg. Stand van zaken voorjaar 2018. WOt-technical report 141

Kuiters, A.T., G.A. de Groot, D.R. Lammertsma, H.A.H. Jansman & J. Bovenschen (2018). Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie; Ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2017/2018. WOt-technical report 140

Berg, F. van den, A. Tiktak, D.W.G. van Kraalingen, J.G. Groenwold & J.J.T.I. Boesten (2018). User manual for GeoPEARL version 4.4.4. WOt-technical report 139

Glorius, S.T., A. Meijboom, J.T. Wal van der, J.S.M. Cremer (2018). Ontwikkeling van enkele droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee; situatie 2017. WOt-technical report 138

Egmond, F.M. van, S. van der Veeke, M. Knotters, R.L. Koomans, D. Walvoort, J. Limburg (2018). Mapping soil texture with a gamma-ray spectrometer: comparison between UAV and proximal measurements and traditional sampling; Validation study. WOt-technical report 137

Koffijberg K., J.S.M. Cremer, P. de Boer, J. Nienhuis, K. Oosterbeek & J. Postma (2018). Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2017. WOt-technical report 136

Sanders, M.E. (2018). Voortgang realisatie natuurnetwerk. Technische achtergronden bij de digitale Balans van de Leefomgeving 2018. WOt-technical report 135

Michels, R, V. Diogo, W.H.G.J. Hennen, L.F. Puister (2018). Instrumentarium Kosten Natuurbeleid 2018 - Status A; IKN versie 3.0. WOt-technical report 134

Kistenkas, F.H., W. Nieuwenhuizen, D.A. Kamphorst & M.E.A. Broekmeyer (2018). Natuur- en landschap in de Omgevingswet. WOt-technical report 133

Vries, S. de & W. Nieuwenhuizen (2018) HappyHier: hoe gelukkig is men waar?; Gegevensverzameling en bepaling van de invloed van het type grondgebruik, deel II. WOt-technical report 132

Breman, B.C., T.J.M. Mattijssen & T.M. Stevens (2018). Natuur 2.0. Het natuurdebat op social media. WOt-technical report 131

Kamphorst, D.A & T.J.M. Mattijssen (2018). Scopingstudie Vermaatschappelijking van natuur. Een overzicht van onderzoek bij Wageningen Universiteit & Research voor het Planbureau voor de Leefomgeving en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. WOt-technical report 130

Glorius, S.T., I.Y.M. Tulp, A. Meijboom, L.J. Bolle and C. Chen (2018). Developments in benthos and fish in an area closed for human use in the Dutch Wadden Sea; 2002-2016 closed area Rottum. WOt-technical report 129

Langers, F. (2018). Recreatie in groenblauwe gebieden; Actualisatie van CLO-indicator 1258 (Bezoek aan groenblauwe gebieden) op basis van data van het Continu Vrijetijdsonderzoek uit 2015. WOt-technical report 128

Van der Heide, C.M. & M.M.M. Overbeek (2018). Natuurinclusief handelen en ondernemen. Scopingstudie ‘Bedrijven, economie en natuur’. WOt-technical report 127

Beltman, W.H.J., M.M.S. ter Horst, P.I. Adriaanse & A. de Jong (2018). Manual for FOCUS_TOXSWA v5.5.3 and for expert use of TOXSWA kernel v3.3; User’s Guide version 5. WOt-technical report 126

Vullings, L.A.E., A.E. Buijs, J.L.M. Donders & D.A. Kamphorst (2018). Monitoring van groene burgerinitiatieven; Methodiek, indicatoren en ervaring met pilot en nulmeting. WOt-technical report 125

Boonstra, F.G., Th.C.P. Melman, W. Nieuwenhuizen & A. Gerritsen (2018). Aanpak evaluatie stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer; Uitgangspunten en opties voor een beleidsevaluatie. WOt-technical report 124

Vullings, L.A.E., A.E. Buijs, J.L.M. Donders, D.A. Kamphorst, H. Kramer & S. de Vries (2018). Monitoring van groene burgerinitiatieven; Analyse van de resultaten van een pilot en nulmeting in vier gemeenten. WOt-technical report 123

Gerritsen, A.L., D.A. Kamphorst & W. Nieuwenhuizen (2018). Instrumenten voor maatschappelijke betrokkenheid. Overzicht en analyse van vier cases. WOt-technical report 122

Farjon, J.M.J., A.L. Gerritsen, J.L.M. Donders, F. Langers & W. Nieuwenhuizen (2018). Condities voor natuurinclusief handelen. Analyse van vier praktijken van natuurinclusief ondernemen. WOt-technical report 121

Sanders, M.E., F. Langers, R.J.H.G. Henkens, J.L.M. Donders, R.I. van Dam, T.J.M. Mattijssen & A.E. Buijs (2018). Maatschappelijke initiatieven voor natuur en biodiversiteit; Een schets van de reikwijdte en ecologische effecten en potenties van maatschappelijke initiatieven voor natuur in feiten en cijfers WOt-technical report 120

Bruggen, C. van, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, L.A. Lagerwerf, H.H. Luesink, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk (2018). Emissies naar lucht uit de landbouw in 2016. Berekeningen met het model NEMA. WOt-technical report 119

Aalbers, C.B.E.M., D. A. Kamphorst & F. Langers (2018). Bedrijfs- en burgerinitiatieven in stedelijke natuur. Hun succesfactoren en knelpunten en hoe de lokale overheid ze kan helpen slagen. WOt-technical report 118

Mattijssen, T.J.M. & I.J. Terluin (2018). Ecologische citizen science; een weg naar grotere maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur? WOt-technical report 117

IJsseldijk, L.L., M.J.L. Kik, & A. Gröne (2018). Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2017. Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. WOt-technical report 116

Vonk, J., S.M. van der Sluis, A. Bannink, C. van Bruggen, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, J.W.H. van der Kolk, L.A. Lagerwerf, H.H. Luesink, S.V. Oude Voshaar & G.L. Velthof (2018). Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands – update 2018. Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA). WOt-technical report 115

Bos-Groenendijk, G.I. en C.A.M. van Swaay (2018). Standaard Data Formulieren Natura 2000-gebieden; Aanvullingen vanwege wijzigingen in Natura 2000-aanwijzingsbesluiten. WOt-technical report 114

Arets, E.J.M.M., J.W.H van der Kolk, G.M. Hengeveld, J.P. Lesschen, H. Kramer, P.J. Kuikman & M.J. Schelhaas (2018). Greenhouse gas reporting for the LULUCF sector in the Netherlands. Methodological background, update 2018. WOt-technical report 113