WOt-technical reports 2020

2020

Müskens, G., M. La Haye, R. van Kats, S. Moonen & E.A. van der Grift (2020). Ontwikkeling van de hamsterpopulatie in Limburg; Stand van zaken 2019-2020. WOt-technical report 199

Bouwma, I.M., M.C. van Riel, J.G. Nuesink, J.A. Veraart, R. Pouwels (2020). Verkenning naar de samenhang van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water; Een analyse voor het vergroten van de synergie tussen de richtlijnen. WOt-technical report 198

Knegt, B. de, M. van der Aa, L. van Gerven, K. Hendriks, S. Koopmans, M. Lof, M. Riksen, H. Roelofsen, S. de Vries, I. Woltjer (2020). Graadmeter Diensten van Natuur, update 2020; Vraag, aanbod, gebruik en trend van goederen en diensten uit ecosystemen in Nederland. WOt-technical report 197

Buijs, A.E., D.A. Kamphorst, C.B.E.M. Aalbers (2020). Draagt maatschappelijke betrokkenheid bij aan de legitimiteit van het natuurbeleid? Inventarisatie van beleidsverwachtingen en review van literatuur. WOt-technical report 196

Van der Meij, W.M. & G.J. Maas (2020). Kwaliteitsdocument van de Geomorfologische kaart van Nederland. WOt-technical report 195

Adams, A.S. & W.J. Remmelts (2020). Achtergronddocumentatie Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage Annex A. WOt-technical report 194

Glorius, S.T. & A. Meijboom (2020). Ontwikkeling van de bodemdiergemeenschap in de geulen van referentiegebied Rottum; Tussenrapportage 14 jaar na sluiting (najaar 2019).WOt-technical report 193

Glorius, S.T. & A. Meijboom (2020). Ontwikkeling van enkele droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee; Situatie 2019. WOt-technical report 192

Hennekens, S., J. Holtland, N. van Rooijen, W. Wamelink & W. Ozinga (2020). Indicatiewaarden voor voedselrijkdom van de bodem; een vergelijking tussen drie
indicatiesystemen. WOt-technical report 191

Pouwels, R., A. van Hinsberg, V. Mensing, S. van Tol & J.Y. Frissel (2020). Achtergrondrapport referentiescenario's Natuurverkenning 2050. WOt-technical report 190

Gerritsen, A.L., Agricola, H.J. & van Os, J. (2020). Ruimtelijk-economische dynamiek van de landbouw; Rapport 1: analyses van ontwikkelingen in gewasarealen, dieraantallen, grondgebruik, grondprijzen, verdiencapaciteiten en verbredingsactiviteiten. WOt-technical report 189

Kuiters, A.T., G.A. de Groot, D.R. Lammertsma, H.A.H. Jansman & J. Bovenschen (2020). Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie; Ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2019/2020. WOt-technical report 188

Kuindersma, W., E. de Wit - de Vries, F.G. Boonstra, M. Pleijte, D.A. Kamphorst (2020). Het Nederlandse natuurbeleid in zijn institutionele context; Beschrijving en analyse van de interne en externe congruentie van het Nederlandse natuurbeleidsarrangement in relatie tot landbouwbeleid, waterbeleid (voor de grote rivieren) en recreatiebeleid (1975-2018). WOt-technical report 187

Bakker, G., M. Heinen, H.P.A. Gooren, W.J.M. de Groot, P.D. Peters (2020). Hydrofysische gegevens van de bodem in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS); Update 2019.WOt-technical report 186

Os, J. van, L.J.J. Jeurissen, J.C. Verkaik (2020). Rekenregels schapen en geiten voor de landbouwtelling; Verantwoording van het gebruik van het Identificatie & Registratiesysteem. WOt-technical report 185

IJsseldijk, L.L., M.J.L. Kik, L. van Schalkwijk & A. Gröne (2020). Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2019. Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. WOt-technical report 184

Koffijberg K., P. de Boer, S.C.V. Geelhoed, J. Nienhuis, K. Oosterbeek, J. Postma (2020). Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2018. WOt-technical report 183

Elschot K., M.E.B. Van Puijenbroek, D.D.G. Lagendijk, J-T. Van der Wal, C. Sonneveld (2020). Lange-termijnontwikkeling van kwelders in de Waddenzee (1960-2018). WOt-technical report 182

Kamphorst, D.A., M. Pleijte, F. Kistenkas (2020). Uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn in de praktijk: spanningen en mogelijke oplossingsrichtingen. WOt-technical report 181

Mattijssen T.J.M., M. Pleijte, J. Dengerink, T. Koster, M.
Visscher (2020). Indicatoren voor burgerbetrokkenheid bij natuur. Een zoektocht naar nieuwe aanknopingspunten voor monitoring. WOt-technical report 180

Knegt, de B., M. Pleijte, E. de Wit-de Vries, I. Bouwma, F. Kistenkas, W. Nieuwenhuizen (2020). Samenhang Klimaatakkoord en natuurbeleid; Proces en implementatie van het Klimaatakkoord door provincies en maatschappelijke partijen en de potentiële effecten op biodiversiteitsdoelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. WOt-technical report 179

Bruggen, C. van, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M.
Huijsmans, L.A. Lagerwerf, H.H. Luesink, G.L. Velthof & J. Vonk (2020). Emissies naar lucht uit de landbouw, 1990-2018. Berekeningen met het model NEMA. WOt-technical report 178

Brouwer, F., D.J.J. Walvoort (2020). Basisregistratie Ondergrond (BRO) Actualisatie bodemkaart. Herkartering van de veengebieden aan de flanken van de Utrechtse Heuvelrug. WOt-technical report 177

Gerritsen, A.L., H. Agricola, C. Aalbers, J. van Os (2020). Natuur en landbouw verbinden. Achtergrondstudie bij de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact. WOt-technical report 176

Bouwma, I.M., D.A. Kamphorst, D. van Doren, T.A. de Boer,
A.E. Buijs, C.M. Goossen, J.L.M. Donders, J.Y. Frissel, S. van Broekhoven
(2020). Provinciaal beleid voor maatschappelijke betrokkenheid bij natuur – het beleid nader bekeken in 8 casussen. Achtergrondstudie bij de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact. WOt-technical report 175

Kuindersma, W., D. van Doren, R. Arnouts, D.A. Kamphorst,
J.G. Nuesink, E. de Wit–de Vries (2020). Realisatie Natuurnetwerk door
provincies. Achtergrondstudie bij de Tweede Lerende Evaluatie Natuurpact. WOt-technical report 174

Glorius, S.T., A. Meijboom (2020). Ontwikkeling van de
bodemdiergemeenschap in de geulen van referentiegebied Rottum. Tussenrapportage 13 jaar na sluiting (najaar 2018). WOt-technical
report 173

Van Kleunen, A., M. van Roomen, E. van Winden, M. Hornman, A. Boele, C. Kampichler, D. Zoetebier, H. Sierdsema & C. van Turnhout (2020). Vogelrichtlijnrapportage 2013-2018 van Nederland – status en trends van soorten. WOt-technical report 172

Janssen, J.A.M. (red.), R.J. Bijlsma (red.), G.H.P. Arts,
M.J. Baptist, S.M. Hennekens, B. de Knegt, T. van der Meij, J.H.J. Schaminée, A.J. van Strien, S. Wijnhoven, T.J.W. Ysebaert (2020).
Habitatrichtlijnrapportage 2019: Annex D Habitattypen. Achtergronddocument. WOt-technical report 171 Bijlage:Karakteristieke Soorten Habitatttypen 2019

Bos-Groenendijk, G.I., C.A.M van Swaay (2020). Habitatrichtlijnrapportage 2019: Annex B Habitatrichtlijnsoorten;
Achtergronddocument. WOt-technical report 170

Van Kraalingen, D., E.L. Wipfler, F. van den Berg, W.H.J. Beltman, M.M.S. ter Horst & J.A. te Roller (2020). User manual for FOCUSSPIN version 3.3.WOt-technical report 169

Arets, E.J.M.M., J.W.H van der Kolk, G.M. Hengeveld, J.P. Lesschen, H. Kramer, P.J. Kuikman & M.J. Schelhaas (2020). Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector in the Netherlands. Methodological background, update 2020. WOt-technical report 168

Buijs, A.E., F.G. Boonstra (2020). Natuurbeleid betwist; Visies op legitimiteit en natuurbeleid WOt-technical report 162 Natuurbeleid betwist. Visies op legitimiteit en natuurbeleid – Pag 1-28