WOt-werkdocumenten 2006

Sollart, K.M. & R. de Niet met bijdragen van M.M.M. Overbeek (2006). Natuur en mens. Achtergronddocument bij de Natuurbalans 2006, WOt-werkdocument 46

Sollart, K.M. & F.J.P. van den Bosch (2006). De provincies aan het werk; Praktijkervaringen van provincies met natuur- en landschapsbeleid in de periode 1990-2005. Achtergronddocument bij Natuurbalans 2006, WOt-werkdocument 45

Broekmeijer, M.E.A. & F.H. Kistenkas (2006). Bouwen en natuur: Europese natuurwaarden op het ruimtelijk ordeningsspoor. Achtergronddocument bij Natuurbalans 2006, WOt-werkdocument 44

Selnes, T.A., M.A.H.J. van Bavel & T. van Rheenen (2006). Governance of biodiversity, WOt-werkdocument 42

Koomen, A.J.M., W. Nieuwenhuizen, J. Roos-Klein Lankhorst, D.J. Brus & P.F.G. Vereijken (2006). Monitoring landschap; gebruik van steekproeven en landsdekkende bestanden, WOt-werkdocument 41

Kramer, H., G.W. Hazeu & J. Clement (2006). Basiskaart Natuur 2004; vervaardiging van een landsdekkend basisbestand terrestrische natuur in Nederland, WOt-werkdocument 40

Pleijte, M. & M.A.H.J. van Bavel (2006). Europees en gebiedsgericht beleid: natuur tussen hamer en aambeeld? Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen Europees en gebiedsgericht beleid, WOt-werkdocument 39

Bakker-Verdurmen, M.R.L., J.W. Eimers, M.A.G. Hinssen-Haanen, T.J. van der Zwaag-van Hoorn (2006). Handboek secretariaat WOT Natuur & Milieu, WOt-werkdocument 38

Luesink, H.H., M.J.C. de Bode, P.W.G. Groot Koerkamp, H. Klinker, H.A.C. Verkerk & O.Oenema (2006). Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen, WOt-werkdocument 37

Groeneveld, R.A. & R.A.M. Schrijver (2006). FIONA 1.0; Technical description, WOt-werkdocument 36

Wamelink, G.W.W., G.J Reinds, J.P. Mol-Dijkstra, J. Kros & H.J.J. Wieggers (2006). Verbeteringen voor de Natuurplanner, WOt-werkdocument 35

Didderen, K en P.F.M. Verdonschot (2006). Graadmeter Natuurwaarde aquatisch. Typen, indicatoren en monitoring van regionale wateren, WOt-werkdocument 34

Turnhout, Chr. Van, W.-B. Loos, R.P.B. Foppen & M.J.S.M. Reijnen (2006). Hotspots van biodiversiteit in Nederland op basis van broedvogelgegevens, WOt-werkdocument 33

Goossen, C.M. & F. Langers (2006). Recreatie en groen in en om de stad. Achtergronddocument bij Natuurbalans 2006, WOt-werkdocument 32

Swaay, C.A.M. van, V. Mensing & M.F. Wallis de Vries (2006). Hotspots dagvlinder biodiversiteit, WOt-werkdocument 31

Hinssen, M.A.G., R. van Oostenbrugge & K.M. Sollart (2006). Draaiboek Natuurbalans. Herziene versie, WOt-werkdocument 30

Velthof, G.L. en J.J.M. van Grinsven (eds.) (2006). Inzet van modellen voor evaluatie van de meststoffenwet. Advies van de CDM-werkgroep Harmonisatie modellen, WOt-werkdocument 29

Verboom, J., R. Pouwels, J. Wiertz & M. Vonk (2006). Strategisch Plan LARCH. Van strategische visie naar plan van aanpak, WOt-werkdocument 28

WOT Natuur en Milieu (2006). Jaarrapportage 2005. WOT-04 – Kennisbasis, WOt-werkdocument 27

WOT Natuur en Milieu (2006). Jaarrapportage 2005. WOT-04-394 – Natuurplanbureaufunctie, WOt-werkdocument 26

WOT Natuur en Milieu (2006). Jaarrapportage 2005. WOT-04-385 – Milieuplanbureaufunctie, WOt-werkdocument 25

WOT Natuur en Milieu (2006). Jaarrapportage 2005. WOT-04-002 – Onderbouwend Onderzoek Natuurplanbureaufunctie, WOt-werkdocument 24

WOT Natuur en Milieu (2006). Jaarrapportage 2005. WOT-04-001 – Monitor- en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland, WOt-werkdocument 23

Knegt, B. de, H.W.B. Bredenoord, J. Wiertz & M.E. Sanders (2006). Monitoringsgegevens voor het natuurbeheer anno 2005. Ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer: Achtergrondrapport 1, WOt-werkdocument 22

Rienks, W.A., I. Terluin & P.H. Vereijken (2006). Towards sustainable agriculture and rural areas in Europe. An assessment of four EU regions, WOt-werkdocument 21

Vervalt (2006), WOt-werkdocument 20