WOt-werkdocumenten 2007

Bakel, P.J.T. van, T. Kroon, J.G. Kroes, J. Hoogewoud, R. Pastoors, H.Th.L. Massop, D.J.J. Walvoort (2007). Reparatie Hydrologie voor STONE 2.1. Beschrijving reparatie-acties, analyse resultaten en beoordeling plausibiliteit, WOt-werkdocument 81

Vreke,J., J.L.M. Donders, B.H.M. Elands, C.M. Goossen, F. Langers, R. de Niet & S. de Vries (2007). Natuur en landschap voor mensen Achtergronddocument bij Natuurbalans 2007, WOt-werkdocument 80

Custers, M.H.G. (2007). Betekenissen van Landschap in onderzoek voor het Milieu- en Natuurplanbureau; een bibliografisch overzicht, WOt-werkdocument 79

Hinssen, P.J.W. (2007). Werkprogramma 2008; Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-04). Onderdeel Planbureaufuncties Natuur en Milieu, WOt-werkdocument 78

Apeldoorn, R.C. van (2007). Working with biodiversity goals in European directives. A comparison of the implementation of the Birds and Habitats Directives and the Water Framework Directive in the Netherlands, Belgium, France and Germany, WOt-werkdocument 77

Vreke, J. (2007). Evaluatie van natuurbeleidsprocessen, WOt-werkdocument 76

Luttik, J., F.R. Veeneklaas, J. Vreke, T.A. de Boer, L.M. van den Berg & P. Luttik (2007). Investeren in landschapskwaliteit; De toekomstige vraag naar landschappen om in te wonen, te werken en te ontspannen, WOt-werkdocument 75

Kistenkas, F.H. en M.E.A. Broekmeyer (2007). Natuur, landschap en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, WOt-werkdocument 74

Bosch, F.J.P. van den (2007). Functionele agrobiodiversiteit. Inventarisatie van nut, noodzaak en haalbaarheid van het ontwikkelen van een indicator voor het MNP, WOt-werkdocument 73

Grashof-Bokdam, C.J., J. Frissel, H.A.M. Meeuwsen & M.J.S.M. Reijnen (2007). Aanpassing graadmeter natuurwaarde voor het agrarisch gebied, WOt-werkdocument 72

Boesten, J.J.T.I, A. Tiktak & R.C. van Leerdam (2007). Manual of PEARLNEQ v4, WOt-werkdocument 71

Didderen, K., P.F.M. Verdonschot, M. Bleeker (2007). Basiskaart Natuur aquatisch. Deel 1: Beleidskaarten en prototype, WOt-werkdocument 70

Geelen, J. & H. Leneman (2007). Belangstelling, motieven en knelpunten van natuuraanleg door grondeigenaren. Uitkomsten van een marktonderzoek, WOt-werkdocument 69

Nieuwenhuizen, W. & J. Roos Klein Lankhorst (2007). Landschap in Natuurbalans 2006; Landschap in verandering tussen 1990 en 2005; Achtergronddocument bij Natuurbalans 2006, WOt-werkdocument 68

Hinssen, P.J.W. (2007). Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Werkplan 2007, WOt-werkdocument 67

Brasser E.A., M.F. van de Kerkhof, A.M.E. Groot, L. Bos-Gorter, M.H. Borgstein, H. Leneman (2007). Verslag van de Dialogen over Duurzame Landbouw in 2006, WOt-werkdocument 66

WOT Natuur en Milieu (2007). Jaarrapportage 2006. WOT-04-394 – Natuurplanbureaufunctie, WOt-werkdocument 65

WOT Natuur en Milieu (2007). Jaarrapportage 2006. WOT-04-385 – Milieuplanbureaufunctie, WOt-werkdocument 64

WOT Natuur en Milieu (2007). Jaarrapportage 2006. WOT-04-003 – Advisering Natuur & Milieu, WOt-werkdocument 63

WOT Natuur en Milieu (2007). Jaarrapportage 2006. WOT-04-002 – Onderbouwend Onderzoek, WOt-werkdocument 62

WOT Natuur en Milieu (2007). Jaarrapportage 2006. WOT-04-001 – ME-AVP, WOt-werkdocument 61

Vervallen (2007), WOt-werkdocument 60

Schouwenberg, E.P.A.G. (2007). Huidige en toekomstige stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden, WOt-werkdocument 59

Vervallen (2007), WOt-werkdocument 58

Pouwels, R., M.J.S.M. Reijnen, M. van Adrichem & H. Kuipers (2007). Ruimtelijke condities voor VHR-soorten, WOt-werkdocument 57

Jong, J.J. de, M.N. van Wijk & I.M. Bouwma (2007). Beheerskosten van Natura 2000-gebieden, WOt-werkdocument 56

Bosch, F.J.P. van den (2007). Draagvlak voor het Natura 2000-gebiedenbeleid. Onder relevante betrokkenen op regionaal niveau, WOt-werkdocument 55

Broekmeyer, M.E.A. & E.P.A.G. Schouwenberg & M.E. Sanders & R. Pouwels (2007). Synergie Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-gebieden. Wat stuurt het beheer?, WOt-werkdocument 54

Elands, B.H.M. & C.S.A. van Koppen (2007). Indicators for the ‘Convention on Biodiversity 2010’. Public awareness and participation, WOt-werkdocument 53.12

Gaaff, A. & R.W. Verburg (2007). Indicators for the ‘Convention on Biodiversity 2010’ Government expenditure on land acquisition and nature development for the National Ecological Network (EHS) and expenditure for international biodiversity projects, WOt-werkdocument 53.11

Vervalt (2007). WOt-werkdocument 53.10

Reijnen, M.J.S.M. (2007). Indicators for the ‘Convention on Biodiversity 2010’. Connectivity/fragmentation of ecosystems: spatial conditions for sustainable biodiversity, WOt-werkdocument 53.9

Fey-Hofstede, F.E. & H.W.G. Meesters (2007). Indicators for the ‘Convention on Biodiversity 2010’. Exploration of the usefulness of the Marine Trophic Index (MTI) as an indicator for sustainability of marine fisheries in the Dutch part of the North Sea, WOt-werkdocument 53.8

Nijhof, B.S.J., C.C. Vos & A.J. van Strien (2007). Indicators for the ‘Convention on Biodiversity 2010’. Influence of climate change on biodiversity, WOt-werkdocument 53.7a

Moraal, L.G (2007). Indicatoren voor ‘Convention on Biodiversity 2010’. Effecten van klimaatverandering op insectenplagen bij bomen, WOt-werkdocument 53.7b

Weijden, W.J. van der, R. Leewis & P. Bol (2007). Indicatoren voor ‘Convention on Biodiversity 2010’. Indicatoren voor het invasieproces van exotische organismen in Nederland, WOt-werkdocument 53.6

Vervalt (2007), WOt-werkdocument 53.5

Melman, Th.C.P. & J.P.M. Willemen (2007). Indicators for the ‘Convention on Biodiversity 2010’. Coverage protected areas, WOt-werkdocument 53.4

Windig, J.J., M.G.P. van Veller & S.J. Hiemstra (2007). Indicatoren voor ‘Convention on Biodiversity 2010’. Biodiversiteit Nederlandse landbouwhuisdieren en gewassen, WOt-werkdocument 53.3

Vervalt (2007), WOt-werkdocument 53.2

Reijnen, M.J.S.M. (2007). Indicators for the ‘Convention on Biodiversity 2010’. National Capital Index version 2.0, WOt-werkdocument 53.1

Kuindersma, W., R.I. van Dam & J. Vreke (2007). Sturen op niveau. Perversies tussen nationaal natuurbeleid en besluitvorming op gebiedsniveau, WOt-werkdocument 52

WOT Natuur en Milieu (2007). Kennismarkt 22 maart 2007; Van onderbouwend onderzoek Wageningen UR naar producten MNP in 27 posters, WOt-werkdocument 51

Ligthart, S.S.H. (2007). Natuurbeleid met kwaliteit. Het Milieu- en Natuurplanbureau en natuurbeleidsevaluatie in de periode 1998-2006, WOt-werkdocument 50

Rijk, P.J., E.J. Bos & E.S. van Leeuwen (2007). Nieuwe activiteiten in het landelijk gebied. Een verkennende studie naar natuur en landschap als vestigingsfactor, WOt-werkdocument 49

Kruit, J. & I.E. Salverda (2007). Spiegeltje, spiegeltje aan de muur, valt er iets te leren van een andere plannings-cultuur?, WOt-werkdocument 48

Ten Berge, H.F.M., A.M. van Dam, B.H. Janssen & G.L. Velthof (2007). Mestbeleid en bodemvruchtbaarheid in de Duin- en Bollenstreek; Advies van de CDM-werkgroep Mestbeleid en Bodemvruchtbaarheid in de Duin- en Bollenstreek, WOt-werkdocument 47

Vries, S. de. (2007). Veranderende landschappen en hun beleving, WOt-werkdocument 43