WOt-werkdocumenten 2008

Oenema, O., A. Tiktak (2008). Niet is zonder grond, WOt-werkdocument 125

Oenema, O., J.W.H. van der Kolk (2008). Over de complexiteit van milieubeleid en haar berekenbaarheid, WOt-werkdocument 124

Vreke, J., N.Y. van der Wulp, J.L.M. Donders, C.M. Goossen, T.A. de Boer, R. Henkens (2008). Recreatief gebruik van water. achtergronddocument Natuurbalans 2008, WOt-werkdocument 123

Lange, H.J. de, G.H.P. Arts, W.C.E.P. Verberk (2008). Verkenning CBD 2010-indicatoren zoetwater. Inveentarisatie en uitwerking relevante indicatoren voor Nederland, WOt-werkdocument 122

Daamen, W.P. (2008). Kaart van de oudste bossen in Nederland; Kansen op hot spots voor biodiversiteit, WOt-werkdocument 121

Verburg, R.W., I.M. Jorritsma & G.H.P. Dirkx (2008). Quick scan naar de processen bij het opstellen van beheerplannen van Natura 2000-gebieden. Een eerste verkenning bij provincies, Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied, WOt-werkdocument 120

Henkens, R.J.H.G. (2008). Kwalitatieve analyse van knelpunten tussen Natura 2000-gebieden en waterrecreatie, WOt-werkdocument 119

Roos-Klein Lankhorst, J. (2008). Beheers- en Ontwikkelingsplan 2007: Kennismodel Effecten Landschap Kwaliteit; Monitoring Schaal; BelevingsGIS, WOt-werkdocument 118

Kruit, J., M. Brinkhuijzen & H. van Blerck (2008). Ontwikkelen met kwaliteit. Indicatoren voor culturele vernieuwing en architectonische vormgeving, WOt-werkdocument 117

Groeneveld, R.A. & D.P. Rudrum (2008). Habitat Allocation to Maximize BiOdiversity, A technical description of the HAMBO model, WOt-werkdocument 116

Leneman, H., J. Vader, L.H.G. Slangen, K.H.M. Bommel, N.B.P. Polman, M.W.M. van der Elst & C. Mijnders (2008). Groene diensten in Nationale Landschappen- Potenties bij een veranderende landbouw, WOt-werkdocument 115

Lindeboom, H.J., R. Witbaard, O.G. Bos & H.W.G. Meesters (2008). Gebiedsbescherming Noordzee, habitattypen, instandhoudingdoelen en beheermaatregelen, WOt-werkdocument 114

Maas, G.J. & H. van Reuler (2008). Boomkwekerij en aardkunde in Nederland, WOt-werkdocument 113

Smits, M.J.W. & M.J. Bogaardt (2008). Kennis over de effecten van EU-beleid op natuur en landschap, WOt-werkdocument 112

Dobben, H.F. van & R.M.A. Wegman (2008). Relatie tussen bodem, atmosfeer en vegetatie in het Landelijk Meetnet Flora (LMF), WOt-werkdocument 111

Salm, C. van der, T. Hoogland & D.J.J. Walvoort (2008). Verkenning van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een metamodel voor de uitspoeling van stikstof uit landbouwgronden, WOt-werkdocument 110

Wamelink, G.W.W., J.P. Mol-Dijkstra & G.J. Reinds (2008). Herprogrammeren van SUMO2. Verbetering in het kader van de modelkwaliteitsslag, WOt-werkdocument 109

Wamelink, G.W.W. (2008). Technical Documentation for SUMO2 v. 3.2.1, WOt-werkdocument 108

Pouwels, R.  J.G.M. van der Greft, M.H.C. van Adrichem, H. Kuiper, R. Jochem & M.J.S.M. Reijnen (2008). LARCH Status A, WOt-werkdocument 107

WOT Natuur en Milieu (2008). Annual reports for 2007; Programme WOT-04, WOt-werkdocument 106

Selnes, T. & P. van der Wielen (2008). Tot elkaar veroordeeld? Het belang van gebiedsprocessen voor de natuur, WOt-werkdocument 105

Wijk, M.N. van (redactie) (2008). Aansturing en kosten van het natuurbeheer. Ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer, WOt-werkdocument 104

Berg, F. van den, A. Tiktak, J.G. Groenwold, D.W.G. van Kraalingen, A.M.A. van der Linden & J.J.T.I. Boesten (2008). Documentation update for GeoPEARL 3.3.3, WOt-werkdocument 103

Sollart, K.M. & J. Vreke (2008). Het faciliteren van natuur- en milieueducatie in het basisonderwijs; NME-ondersteuning in de provincies, WOt-werkdocument 102

Mansfeld, M.J.M. van & J.A. Klijn (2008). “ Balansen op de weegschaal”. Terugblik op acht jaar Natuurbalansen (1996-2005), WOt-werkdocument 101

WOT Natuur en Milieu (2008).Kennismarkt 3 april 2008; Van onderbouwend onderzoek Wageningen UR naar producten MNP, WOt-werkdocument 100

Hoogeveen, M.W., H.H. Luesink, L.J. Mokveld & J.H. Wisman (2008). Ammoniakemissies uit de landbouw in Milieubalans 2006: uitgangspunten en berekeningen, WOt-werkdocument 99

Wamelink, G.W.W. (2008). Gevoeligheids- en onzekerheids-analyse van SUMO, WOt-werkdocument 98

WOT Natuur en Milieu (2008). Jaarrapportage 2007. WOT-04-007 – Milieuplanbureaufunctie, WOt-werkdocument 97

WOT Natuur en Milieu (2008). Jaarrapportage 2007. WOT-04-006 – Natuurplanbureaufunctie, WOt-werkdocument 96

WOT Natuur en Milieu (2008). Jaarrapportage 2007. WOT-04-005 – M-AVP, WOt-werkdocument 95

WOT Natuur en Milieu (2008). Jaarrapportage 2007. WOT-04-003 – Advisering Natuur & Milieu, WOt-werkdocument 94

WOT Natuur en Milieu (2008). Jaarrapportage 2007. WOT-04-002 – Onderbouwend Onderzoek, WOt-werkdocument 93

WOT Natuur en Milieu (2008). Jaarrapportage 2007. WOT-04-001 – Koepel, WOt-werkdocument 92

Vervallen (2008), WOt-werkdocument 91

Kramer, H. (2008). Geografisch Informatiesysteem Bestaande Natuur; Beschrijving IBN1990t en pilot ontwikkeling BN2004, WOt-werkdocument 90

Vervallen (2008), WOt-werkdocument 89

Hinssen, P.J.W. (2008). Werkprogramma 2008; Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-04). Programma 001/003/005, WOt-werkdocument 88

Helming, J.F.M. & R.A.M. Schrijver (2008). Economische effecten van inzet van landbouwsubsidies voor milieu, natuur en landschap in Nederland; Achtergrond bij het MNP-rapport ‘Opties voor Europese landbouw-subsidies, WOt-werkdocument 87

Goossen, C.M., H.A.M. Meeuwsen, G.J. Franke & M.C. Kuyper (2008). Verkenning Europese versie van de website www.daarmoetikzijn.nl., WOt-werkdocument 86

Dijk, T.A. van, J.J.M. Driessen, P.A.I. Ehlert, P.H. Hotsma, M.H.M.M. Montforts, S.F. Plessius & O. Oenema (2008). Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet; versie 1.0, WOt-werkdocument 85

Smits, M.J., M.J. Bogaardt, D. Eaton, P. Roza & T. Selnes (2008). Tussen de bomen het geld zien. Programma Beheer en vergelijkbare regelingen in het buitenland (een quick-scan), WOt-werkdocument 84

Berg, F. van den, P.I. Adriaanse, J. A. te Roller, V.C. Vulto & J.G. Groenwold (2008). SWASH Manual 2.1; User’s Guide version 2, WOt-werkdocument 83

Kistenkas, F.H. & W. Kuindersma (2008). Jurisprudentie-monitor natuur 2005-2007; Rechtsontwikkelingen Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur, WOt-werkdocument 82