WOt-werkdocumenten 2009

Smit, A., O. Oenema & J.W.H. van der Kolk (2009). Indicatoren Kwaliteit Landelijk Gebied, WOt-werkdocument 173

Horst, M.M.S. ter & J.G. Groenwold (2009). Tool to determine the coefficient of variation of DegT50 values of plant protection products in water-sediment systems for different values of the sorption coefficient, WOt-werkdocument 171

Hengsdijk, H. & J.W.A. Langeveld (2009). Yield trends and yield gap analysis of major crops in the World, WOt-werkdocument 170

Vreke, J. & I.E. Salverda (2009). Kwaliteit leefomgeving en stedelijk groen, WOt-werkdocument 169

Smits, M.J., M.J. Bogaardt, D. Eaton, A. Karbauskas & P. Roza (2009). De vermaatschappelijking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Een inventarisatie van visies in Brussel en diverse EU-lidstaten, WOt-werkdocument 168

Dijk, T.A. van, J.J.M. Driessen, P.A.I. Ehlert, P.H. Hotsma, M.H.M.M. Montforts, S.F. Plessius & O. Oenema (2009). Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet- Versie 2.1, WOt-werkdocument 167

Born, G.J. van den, H.H. Luesink, H.A.C. Verkerk, H.J. Mulder, J.N. Bosma, M.J.C. de Bode & O. Oenema (2009). Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen, versie 2009, WOt-werkdocument 166

Pouwels, R., R.P.B. Foppen, M.F. Wallis de Vries, R. Jochem, M.J.S.M. Reijnen & A. van Kleunen (2009). Verkenning LARCH: omgaan met kwaliteit binnen ecologische netwerken, WOt-werkdocument 165

Smidt, R.A., J. van Os & I. Staritsky (2009). Samenstellen van landelijke kaarten met landschapselementen, grondeigendom en beheer. Technisch achtergronddocument bij de opgeleverde bestanden, WOt-werkdocument 164

Doorn, A.M. van & M.P.C.P. Paulissen (2009). Natuurgericht milieubeleid voor Natura 2000-gebieden in Europees perspectief: een verkenning, WOt-werkdocument 163

Verburg, R.W., M.E. Sanders, G.H.P. Dirkx, B. de Knegt & J.W. Kuhlman (2009). Natuur, landschap en landelijk gebied. Achtergronddocument bij Natuurbalans 2009, WOt-werkdocument 162

Fontein, R.J, T.A. de Boer, B. Breman, C.M. Goossen,  R.J.H.G. Henkens, J. Luttik & S. de Vries (2009). Relatie recreatie en natuur; Achtergronddocument bij Natuurbalans 2009, WOt-werkdocument 160

Gerritsen, A.L., D.A. Kamphorst, T.A. Selnes, M. van Veen, F.J.P. van den Bosch, L. van den Broek, M.E.A. Broekmeyer, J.L.M. Donders, R.J. Fontein, S. van Tol, G.W.W. Wamelink & P. van der Wielen (2009). Dilemma’s en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid; Achtergronddocument bij Natuurbalans 2009, WOt-werkdocument 159

Bouwma, I.M. (2009). Quickscan Natura 2000 en Programma Beheer. Een vergelijking van Programma Beheer met de soorten en habitats van Natura 2000, WOt-werkdocument 158

Salm, C. van der, L. .M. Boumans, G.B.M. Heuvelink & T.C. van Leeuwen (2009). Protocol voor validatie van het nutriëntenemissiemodel STONE op meetgegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid, WOt-werkdocument 157

Tamminga, S., A.W. Jongbloed, P. Bikker, L. Sebek, C. van Bruggen & O. Oenema (2009). Actualisatie excretiecijfers landbouwhuisdieren voor forfaits regeling Meststoffenwet, WOt-werkdocument 156

Gies, T.J.A., L.J.J. Jeurissen, I. Staritsky & A. Bleeker (2009). Leefomgevingsindicatoren Landelijk gebied. Inventarisatie naar stand van zaken over geurhinder, lichthinder en fijn stof, WOt-werkdocument 155

Wamelink, G.W.W., R.M. Winkler & F.G. Wortelboer (2009). User documentation MOVE4 v 1.0, WOt-werkdocument 154

Adrichem, M.H.C. van, F.G. Wortelboer & G.W.W. Wamelink (2009). MOVE. Model for terrestrial Vegetation. Version 4.0, WOt-werkdocument 153

Oltmer, K., K.H.M. van Bommel, J. Clement, J.J. de Jong, D.P. Rudrum & E.P.A.G. Schouwenberg (2009). Kosten voor habitattypen in Natura 2000-gebieden. Toepassing van de methode Kosteneffectiviteit natuurbeleid, WOt-werkdocument 152

Wulp, N.Y. van der (2009). Storende elementen in het landschap: welke, waar en voor wie? Bijlage bij WOt-paper 1 – Krassen op het landschap, WOt-werkdocument 151

Ehlert, P.A.I. (rapporteur) (2009). Advies Bemonstering bodem voor differentiatie van fosfaatgebruiksnormen, WOt-werkdocument 150

Spruijt, J., P. Spoorenberg & R. Schreuder (2009). Milieueffectiviteit en kosten van maatregelen gewasbescherming, WOt-werkdocument 149

Klok, T.L., R. Hille Ris Lambers, P. de Vries, J.E. Tamis & J.W.M. Wijsman (2009). Quick scan model instruments for marine biodiversity policy, WOt-werkdocument 148

Hoefs, R.M.A., J. van Os & T.J.A. Gies (2009). Kavelruil en Landschap. Een korte verkenning naar ruimtelijke effecten van kavelruil, WOt-werkdocument 147

Goossen, C.M. (2009). Monitoring recreatiegedrag van Nederlanders in landelijke gebieden. Jaar 2006/2007, WOt-werkdocument 146

Bakker, H.C.M. de & C.S.A. van Koppen (2009). Draagvlakonderzoek in de steigers. Een voorstudie naar indicatoren om maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap te meten, WOt-werkdocument 145

Luesink, H.H., P.W. Blokland, M.W. Hoogeveen & J.H. Wisman (2009). Ammoniakemissie uit de landbouw in 2006 en 2007, WOt-werkdocument 144

Gerritsen, A.L., R.P. Kranendonk, J. Vreke, F.J.P. van den Bosch & M. Pleijte (2009). Verdrogingsbestrijding in het tijdperk van het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Een verslag van casusonderzoek in de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Holland, WOt-werkdocument 143

Vreke, J.,A.L. Gerritsen, R.P. Kranendonk, M. Pleijte, P.H. Kersten & F.J.P. van den Bosch (2009). Maatlat Government – Governance, WOt-werkdocument 142

Vullings, L.A.E., C. Blok, G. Vonk, M. van Heusden, A. Huisman, J.M. van Linge, S. Keijzer, J. Oldengarm & J.D. Bulens (2009). Omgaan met digitale nationale beleidskaarten, WOt-werkdocument 141

WOT Natuur en Milieu (2009). Annual reports for 2008; Programme WOT-04, WOt-werkdocument 140

Dirkx, G.H.P., R.W. Verburg & P. van der Wielen (2009). Tegenkrachten Natuur. Korte verkenning van de weerstand tegen aankopen van landbouwgrond voor natuur, WOt-werkdocument 139

Jong de, J.J., J. van Os & R.A. Smidt (2009). Inventarisatie en beheerskosten van landschapselementen, WOt-werkdocument 138

WOT Natuur en Milieu (2009). Jaarrapportage 2008. WOT-04-007 – Milieuplanbureaufunctie, WOt-werkdocument 137

WOT Natuur en Milieu (2009). Jaarrapportage 2008. WOT-04-006 – Natuurplanbureaufunctie, WOt-werkdocument 136

WOT Natuur en Milieu (2009). Jaarrapportage 2008. WOT-04-005 – M-AVP, WOt-werkdocument 135

WOT Natuur en Milieu (2009). Jaarrapportage 2008. WOT-04-003 – Advisering Natuur & Milieu, WOt-werkdocument 134

WOT Natuur en Milieu (2009). Jaarrapportage 2008. WOT-04-002 – Onderbouwend Onderzoek, WOt-werkdocument 133

WOT Natuur en Milieu (2009). Jaarrapportage 2008. WOT-04-001 – Koepel, WOt-werkdocument 132

Agricola, H.J.(2009). Achtergronddocumenet nulmeting Monitor Agenda Vitaal Platteland, WOt-werkdocument 131

Smit, A., O. Oenema, J.W.H. van der Kolk (2009). Indicatoren Landelijk Gebied, WOt-werkdocument 130

Kruit, J., P.M. Veer (2009). Herfotografie van landschappen, WOt-werkdocument 129

Loeb, R., P.F.M. Verdonschot (2009). De complexiteit van nutriëntenlimitaties in oppervlaktewateren, WOt-werkdocument 128

Dirkx, G.H.P., F.J.P. van den Bosch (2009). Quick scan gebruik Catalogus groenblauwe diensten, WOt-werkdocument 127

Kamphorst, D.A. (2009). Beleidsprogramma Biodiversiteit. Verkenning van de beleidstheorie, WOt-werkdocument 126