WOt-werkdocumenten 2010

Kleunen, A. van, K. Koffijberg, P. de Boer, J. Nienhuis, C.J. Camphuysen, H. Schekkerman, K.H. Oosterbeek, M.L. de Jong, B. Ens & C.J. Smit (2010). Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2007 en 2008, WOt-werkdocument 227

Knegt, B. de, J. Clement, P.W. Goedhart, H. Sierdsema, Chr. van Swaay & P. Wiersma (2010). Natuurkwaliteit van het agrarisch gebied, WOt-werkdocument 221

Leneman, H., A.D. Schouten & R.W. Verburg (2010). Varianten van natuurbeleid: voorbereidende kostenberekeningen; Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011,WOt-werkdocument 220

Boer, T.A. de (2010). Waardering en recreatief gebruik van Nationale Landschappen door haar bewoners, WOt-werkdocument 219

Kramer, H., J. Oldengarm & L.F.S. Roupioz (2010). Nederland is groener dan kaarten laten zien; Mogelijkheden om ‘groen’ beter te inventariseren en monitoren met de automatische classificatie van digitale luchtfoto’s, WOt-werkdocument 216

Agricola, H.J., R.M.A. Hoefs, A.M. van Doorn, R.A. Smidt & J. van Os (2010). Landschappelijke effecten van ontwikkelingen in de landbouw, WOt-werkdocument 215

Hoogland, T., R.H. Kemmers, D.G. Cirkel & J. Hunink (2010). Standplaatsfactoren afgeleid van hydrologische model uitkomsten; Methode-ontwikkeling en toetsing in het Drentse Aa-gebied, WOt-werkdocument 214

Schrijver, R.A.M., A. Corporaal, W.A. Ozinga & D. Rudrum (2010). Kosteneffectieve natuur in landbouwgebieden; Methode om effecten van maatregelen voor de verhoging van biodiversiteit in landbouwgebieden te bepalen, een test in twee gebieden in Noordoost-Twente en West-Zeeuws-Vlaanderen, WOt-werkdocument 213

Leneman, H., V.G.M. Linderhof & R. Michels (2010). Mogelijkheden voor het inbrengen van informatie uit de ‘KRW database’ in de ‘KE database’, WOt-werkdocument 212

Linderhof, V.G.M. & H. Leneman (2010). Quickscan kosteneffectiviteitsanalyse aquatische natuur, WOt-werkdocument 211

Verdonschot, P.F.M. & A.M. van Oosten-Siedlecka (2010). Graadmeters Aquatische natuur. Analyse gegevenskwaliteit Limnodata, WOt-werkdocument 210

Knotters, M., J. Lahr, A.M. van Oosten-Siedlecka & P.F.M. Verdonschot (2010). Aggregation of ecological indicators for mapping aquatic nature quality. Overview of existing methods and case studies, WOt-werkdocument 209

Heer, M. de. (2010) Het Park van de Toekomst. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 208

Letourneau, A.P, P.H. Verburg & E. Stehfest (2010). Global change of land use systems; IMAGE: a new land allocation module, WOt-werkdocument 207

Vervalt (2010). WOt-werkdocument 206

Vader, J. J.L.M. Donders & H.W.B. Bredenoord (2010). Zicht op natuur- en landschapsorganisaties; Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 205

Vries, S. de, M.H.G. Custers & J. Boers (2010). Storende elementen in beeld; de impact van menselijke artefacten op de landschapsbeleving nader onderzocht, WOt-werkdocument 204

Jongeneel, R.A. & L. Ge (2010). Farmers behavior and the provision of public goods: Towards an analytical framework, WOt-werkdocument 203

Groot, A.M.E.& A.L. Gerritsen (2010). Monitoring Functionele agrobiodiversiteit. Achtergrond-document bij ‘Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaming landbouw’, WOt-werkdocument 202

Wielen, P. van der (2010). Monitoring Integrale duurzame stallen. Achtergronddocument bij ‘Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaming landbouw’, WOt-werkdocument 201

WOT Natuur en Milieu (2010). Kennismarkt 27 april 2010; Van onderbouwend onderzoek Wageningen UR naar producten Planbureau voor de Leefomgeving, WOt-werkdocument 200

Bos, E.J. & M.H. Borgstein (2010). Monitoring Gesloten voer-mest kringlopen. Achtergronddocument bij ‘Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaming landbouw’, WOt-werkdocument 199

Groot, A.M.E.& A.L. Gerritsen, m.m.v. M.H. Borgstein, E.J. Bos & P. van der Wielen (2010). Verantwoording van de methodiek Achtergronddocument bij ‘Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaming landbouw’, WOt-werkdocument 198

Brus, D.J., R. Vasat, G. B. M. Heuvelink, M. Knotters, F. de Vries & D. J. J. Walvoort (2010). Towards a Soil Information System with quantified accuracy; A prototype for mapping continuous soil properties, WOt-werkdocument 197

Apeldoorn van, R.C., I.M. Bouwma, A.M. van Doorn, H.S.D. Naeff, R.M.A. Hoefs, B.S. Elbersen & B.J.R. van Rooij (2010). Natuurgebieden in Europa: bescherming en financiering, WOt-werkdocument 196

Wascher, D.M., M. van Eupen, C.A. Mücher & I.R. Geijzendorffer (2010). Biodiversity of European Agricultural landscapes. Enhancing a High Nature Value Farmland Indicator, WOt-werkdocument 195

Veeneklaas, F.R. & J. Vader (2010). Demografie in de Natuurverkenning 2011; Bijlage bij WOt-paper 3, WOt-werkdocument 194

Polman, N.B.P., L.H.G. Slangen, A.T. de Blaeij, J. Vader & J. van Dijk (2010). Baten van de EHS; De locatie van recreatiebedrijven, WOt-werkdocument 193

Beekman, V., A. Pronk & A. de Smet (2010). De consumptie van dierlijke producten. Ontwikkeling, determinanten, actoren en interventies, WOt-werkdocument 192

Hoogeveen, M.W., P.W. Blokland, H. van Kernebeek, H.H. Luesink & J.H. Wisman (2010). Ammoniakemissie uit de landbouw in 1990 en 2005-2008, WOt-werkdocument 191

Knotters, M., G.B.M. Heuvelink, T. Hoogland & D.J.J. Walvoort (2010). A disposition of interpolation techniques, WOt-werkdocument 190

Slangen, L.H.G. (2010). Economische concepten voor beleidsanalyse van milieu, natuur en landschap, WOt-werkdocument 189

Vreke, J. (2010). Financieringsconstructie voor landschap, WOt-werkdocument 188

Temme, A.J.A.M. & P.H. Verburg (2010). Modelling of intensive and extensive farming in CLUE, WOt-werkdocument 187

Slangen, L.H.G., R.A. Jongeneel, N.B.P. Polman, E. Lianouridis, H. Leneman & M.P.W. Sonneveld (2010). Rol en betekenis van commissies voor het gebiedsgerichte beleid, WOt-werkdocument 186

Kuhlman, J.W., J. Luijt, J. van Dijk, A.D. Schouten & M.J. Voskuilen (2010). Grondprijskaarten 1998-2008, WOt-werkdocument 185

Dirkx, G.H.P. (red.) (2010). Quick responcefunctie 2009. Verslag van de werkzaamheden, WOt-werkdocument 184

Smits, M.J.W., N.B.P. Polman & J. Westerink (2010). Uitbreidingsmogelijkheden voor groene en blauwe diensten in Nederland; Ervaringen uit het buitenland, WOt-werkdocument 183

Oenema, O., P. Bikker, J. van Harn, E.A.A. Smolders, L.B. Sebek, M. van den Berg, E.E. Stehfest & H.J. Westhoek (2010). Quickscan opbrengsten en efficiëntie in de gangbare en biologische akkerbouw, melk-veehouderij, varkenshouderij en pluimveehouderijDeelstudie van project ‘Duurzame Eiwitvoorziening’, WOt-werkdocument 182

Vervalt (2010). WOt-werkdocument 181

WOT Natuur en Milieu (2010). Jaarrapportage 2009. WOT-04-007 – Milieuplanbureaufunctie, WOt-werkdocument 180

WOT Natuur en Milieu (2010). Jaarrapportage 2009. WOT-04-006 – Natuurplanbureaufunctie, WOt-werkdocument 179

WOT Natuur en Milieu (2010). Jaarrapportage 2009. WOT-04-005 – M-AVP, WOt-werkdocument 178

WOT Natuur en Milieu (2010). Jaarrapportage 2009. WOT-04-003 – Advisering Natuur & Milieu, WOt-werkdocument 177

WOT Natuur en Milieu (2010). Jaarrapportage 2009. WOT-04-002 – Onderbouwend Onderzoek, WOt-werkdocument 176

WOT Natuur en Milieu (2010). Jaarrapportage 2009. WOT-04-001 – Koepel, WOt-werkdocument 175

Boer, S. de, M.J. Bogaardt, P.H. Kersten, F.H. Kistenkas, M.G.G. Neven & M. van der Zouwen (2010). Zoektocht naar nationale beleidsruimte in de EU-richtlijnen voor het milieu- en natuurbeleid. Een vergelijking van de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn in Nederland, Engeland en Noordrijn-Westfalen, WOt-werkdocument 174

Boons-Prins, E., P. Leffelaar, L. Bouman & E. Stehfest (2010) Grassland simulation with the LPJmL model, WOt-werkdocument 172

Deneer, J.W. & R. Kruijne. (2010). Atmosferische depositie van gewasbeschermingsmiddelen. Een verkenning van de literatuur verschenen na 2003, WOt-werkdocument 161