WOt-werkdocumenten 2011

Vries, P. de, J.E. Tamis, J.T. van der Wal, R.G. Jak, D.M.E. Slijkerman and J.H.M. Schobben (2011). Scaling human-induced pressures to population level impacts in the marine environment; implementation of the prototype CUMULEO-RAM model, WOt-werkdocument 285

Vervallen (2011), WOt-werkdocument 284

Gaaff, A (2011). Raming van de budgetten voor natuur op langere termijn; Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 283

Dobben, H.F. van (2011). Naar eenvoudige dosis-effectrelaties tussen natuur en milieucondities; een toetsing van de mogelijkheden van de Natuurplanner, WOt-werkdocument 282

Meeuwsen, H.A.M. & R. Jochem (2011). Openheid van het landschap; Berekeningen met het model ViewScape, WOt-werkdocument 281

Kistenkas, F.H. & W. Nieuwenhuizen (2011). Rechtsontwikkelingen landschapsbeleid: landschapsrecht in wording. Bijlage bij WOt-paper 12 – ‘Recht versus beleid’, WOt-werkdocument 280

Kooten, T. van & S.T. Glorius (2011). Modeling the future of het North Sea. An evaluation of quantitative tools available to explore policy, space use and planning options, WOt-werkdocument 277

Walsum, P.E.V. van & A.A. Veldhuizen (2011). MetaSWAP_V7_2_0; Rapportage van activiteiten ten behoeve van certificering met Status A, WOt-werkdocument 276

Os, J. van; T.J.A. Gies; H.S.D. Naeff; L.J.J Jeurissen (2011). Emissieregistratie van landbouwbedrijven; verbeteringen met behulp van het Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven, WOt-werkdocument 275

Heide, C.M. van der & F.J. Sijtsma (2011). Maatschappelijke waardering van ecosysteemdiensten; een handreiking voor publieke besluitvorming. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 273

Voorn G.A.K. van & D.J.J. Walvoort (2011). Evaluation of an evaluation list for model complexity, WOt-werkdocument 272

Donders, J., J. Luttik, M. Goossen, F. Veeneklaas, J. Vreke & T. Weijschede (2011). Waar gaat dat heen? Recreatiemotieven, landschapskwaliteit en de oudere wandelaar. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 271

Bos, J.F.F.P., M.J.W. Smits, R.A.M Schrijver & R.W. van der Meer (2011). Gebiedsstudies naar effecten van vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op bedrijfseconomie en inpassing van agrarisch natuurbeheer, WOt-werkdocument 270

Knegt, B. de, M. van Eupen, A. van Hinsberg, R. Pouwels, M.S.J.M. Reijnen, S. de Vries, W.G.M. van der Bilt & S. van Tol (2011). Ecologische en recreatieve beoordeling van toekomstscenario’s van natuur op het land. Achtergrond-document bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 269

Woltjer, G.B (2011). Meat consumption, production and land use. Model implementation and scenarios, WOt-werkdocument 268

Helming, J.F.M. & I.J. Terluin (2011). Scenarios for a cap beyond 2013; implications for EU27 agriculture and the cap budget, WOt-werkdocument 267

Wyngaert, I.J.J. van den, P.J. Kuikman, J.P. Lesschen, C.C. Verwer & H.H.J. Vreuls (2011). LULUCF values under the Kyoto Protocol; Background document in preparation of the National Inventory Report 2011 (reporting year 2009), WOt-werkdocument 266

Bannink, A (2011). Methane emissions from enteric fermentation in dairy cows, 1990-2008; Background document on the calculation method and uncertainty analysis for the Dutch National Inventory Report on Greenhouse Gas Emissions, WOt-werkdocument 265

Bolman, B.C. & D.G. Goldsborough (2011). Marine Governance. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 264

Wiersinga, W.A. J.T. van der Wal, R.G. Jak & M.J. Baptist (2011). Vier kijkrichtingen voor de mariene natuur in 2040. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 263

Wal J.T. van der & W.A. Wiersinga (2011). Ruimtegebruik op de Noordzee en de trends tot 2040. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 262

Wiersinga, W.A., R. van Hal, R.G. Jak & F.J. Quirijns (2011). Duurzame kottervisserij op de Noordzee. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 261

Baptist, M.J (2011). Zachte kustverdediging in Nederland; scenario’s voor 2040. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 260

Kuijs, E.K.M. & J. Steenbergen (2011). Zoet-zoutovergangen in Nederland; stand van zaken en kansen voor de toekomst. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 259

Geelhoed, S.C.V. & T. van Polanen Petel (2011). Zeezoogdieren op de Noordzee. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 258

Leopold, M.F., R.S.A. van Bemmelen & S.C.V. Geelhoed (2011). Zeevogels op de Noordzee. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 257

Teal, L.R. (2011). The North Sea fish community: past, present and future. Background document for the 2011 National Nature Outlook, WOt-werkdocument 256

Hal van R., O.G. Bos & R.G. Jak (2011). Noordzee: systeemdynamiek, klimaatverandering, natuurtypen en benthos. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 255

Buiteveld, J. S.J. Hiemstra & B. ten Brink (2011). Modelling global agrobiodiversity. A fuzzy cognitive mapping approach, WOt-werkdocument 254

Agricola, H.J., R. Reijnen, J.A. Boone, M.A. Dolman, C.M. Goossen, S. de Vries, J. Roos-Klein Lankhorst, L.M.G. Groenemeijer & S.L. Deijl (2011). Achtergronddocument Midterm meting Effectindicatoren Monitor Agenda Vitaal Platteland, WOt-werkdocument 253

Randen van, Y., H.L.E. de Groot & L.A.E. Vullings (2011). Monitor Agenda Vitaal Platteland vastgelegd. Ontwerp en implementatie van een generieke beleidsmonitor, WOt-werkdocument 252

Bruggen, C. van, C.M. Groenestein, B.J. de Haan, M.W. Hoogeveen, J.F.M. Huijsmans, S.M. van der Sluis & G.L. Velthof (2011). Ammoniakemmissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2009. Berekeningen met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA), WOt-werkdocument 251

Bruggen, C. van, C.M. Groenestein, B.J. de Haan, M.W. Hoogeveen, J.F.M. Huijsmans, S.M. van der Sluis & G.L. Velthof (2011). Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest 1990-2008. Berekeningen met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA), WOt-werkdocument 250

Kooten, T. van & C. Klok (2011). The Mackinson-Daskalov North Sea EcoSpace model as a simulation tool for spatial planning scenarios, WOt-werkdocument 249

Verburg, R.W., A.L. Gerritsen & W. Nieuwenhuizen (2011). Natuur meekoppelen in ruimtelijke ontwikkeling: een analyse van sturingsstrategieën voor de Natuurverkenning. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 248

Buurma, J.S. & S.R.M. Janssens (2011). Het koor van adviseurs verdient een dirigent. Over kennisverspreiding rond phytophthora in aardappelen, WOt-werkdocument 247

Hoefnagel, E.W.J., F.C. Buisman, J.A.E. van Oostenbrugge & B.I. de Vos (2011). Een duurzame toekomst voor de Nederlandse visserij. Toekomstscenario’s 2040, WOt-werkdocument 246

Walker, A.N. & G.B. Woltjer (2011). Forestry in the Magnet model, WOt-werkdocument 245

Spruijt, J., P.M. Spoorenberg, J.A.J.M. Rovers, J.J. Slabbekoorn, S.A.M. de Kool, M.E.T. Vlaswinkel, B. Heijne, J.A. Hiemstra, F. Nouwens & B.J. van der Sluis (2011). Milieueffecten van maatregelen gewasbescherming, WOt-werkdocument 244

Goossen, C.M., R.J. Fontein, J.L.M. Donders & R.C.M. Arnouts (2011). Mass Movement naar recreatieve gebieden; Overzicht van methoden om bezoekersaantallen te meten, WOt-werkdocument 243

Klimkowska, A., M.H.C. van Adrichem, J.A.M. Jansen & G.W.W. Wamelink (2011). Bruikbaarheid van WNK-monitoringgegevens voor EC-rapportage voor Natura 2000-gebieden. Eerste fase, WOt-werkdocument 242 + bijlage 2 + bijlage 4.1 + bijlage 4.2 + bijlage 5

Wamelink, G.W.W., R. Jochem, J. van der Greft-van Rossum, C. Grashof-Bokdam, R.M.A. Wegman, G.J. Franke & A.H. Prins (2011). Het plantendispersiemodel DIMO. Verbetering van de modellering in de Natuurplanner, WOt-werkdocument 241

Corporaal, A., T. Denters, H.F. van Dobben, S.M. Hennekens, A. Klimkowska, W.A. Ozinga, J.H.J. Schaminée & R.A.M. Schrijver (2011). Stenoeciteit van de Nederlandse flora. Een nieuwe parameter op grond van ecologische amplitudo’s van de Nederlandse plantensoorten en toepassings-mogelijkheden, WOt-werkdocument 240

Klijn, J.A (2011). Wisselend getij. Omgang met en beleid voor natuur en landschap in verleden en heden; een essayistische beschouwing. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 239

Agricola, H.J. & L.A.E. Vullings (2011). De stand van het platteland 2010. Monitor Agenda Vitaal Platteland; Rapportage Midterm meting Effectindicatoren, WOt-werkdocument 238

Harms, B. & M.M.M. Overbeek (2011). Bedrijven aan de slag met natuur en landschap; relaties tussen bedrijven en natuurorganisaties. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 237

Arnouts, R.C.M. & F.H. Kistenkas (2011). Nederland op slot door Natura 2000: de discussie ontrafeld; Bijlage bij WOt-paper 7 – De deur klemt, WOt-werkdocument 236

WOT Natuur en Milieu (2011). Jaarrapportage 2010. WOT-04-007 – Milieuplanbureaufunctie, WOt-werkdocument 235

WOT Natuur en Milieu (2011). Jaarrapportage 2010. WOT-04-006 – Natuurplanbureaufunctie, WOt-werkdocument 234

WOT Natuur en Milieu (2011). Jaarrapportage 2010. WOT-04-005 – M-AVP, WOt-werkdocument 233

WOT Natuur en Milieu (2011). Jaarrapportage 2010. WOT-04-003 – Advisering Natuur & Milieu, WOt-werkdocument 232

WOT Natuur en Milieu (2011). Jaarrapportage 2010. WOT-04-002 – Onderbouwend Onderzoek, WOt-werkdocument 231

WOT Natuur en Milieu (2011). Jaarrapportage 2010. WOT-04-001 – Koepel, WOt-werkdocument 230

Dijkema, K.S., W.E. van Duin, E.M. Dijkman, A. Nicolai, H. Jongerius, H. Keegstra, L. van Egmond, H.J. Venema & J.J. Jongsma (2011). Vijftig jaar monitoring en beheer van de Friese en Groninger kwelderwerken: 1960-2009, WOt-werkdocument 229 met bijlage

Salm, C. van der, L.J.M. Boumans, D.J. Brus, B. Kempen & T.C van Leeuwen (2011). Validatie van het nutriëntenemissiemodel STONE met meetgegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) en de Landelijke Steekproef Kaarteenheden (LSK), , WOt-werkdocument 228

Bogaart, P.W., G.A.K. van Voorn & L.M.W. Akkermans (2011). Evenwichtsanalyse modelcomplexiteit; een verkennende studie, WOt-werkdocument 226

M.E. Sanders & A.L. Gerritsen (red.) (2011). Het biodiversiteitsbeleid in Nederland werkt. Achtergronddocument bij Balans van de Leefomgeving 2010, , WOt-werkdocument 225

Bikker, P., M.M. van Krimpen & G.J. Remmelink (2011). Stikstof-verteerbaarheid in voeders voor landbouwhuisdieren; Berekeningen voor de TAN-excretie, WOt-werkdocument 224

Salm, C. van der & O.F. Schoumans (2011). Langetermijneffecten van verminderde fosfaatgiften, WOt-werkdocument 223

Kamphorst, D.A. & M.M.P. van Oorschot (2011). Kansen en barrières voor verduurzaming van houtketens, WOt-werkdocument 222

Hazeu, G.W., Kramer, H., J. Clement & W.P. Daamen (2011). Basiskaart Natuur 1990rev, WOt-werkdocument 218

Raffe, J.K. van, J.J. de Jong & G.W.W. Wamelink (2011). Kostenmodule Natuurplanner; functioneel ontwerp en software-validatie, WOt-werkdocument 217