Integriteit en Sociale Veiligheid

Hoe gaan wij om met elkaar en met de buitenwereld? Dat is de centrale vraag als het gaat over (wetenschappelijke) integriteit en sociale veiligheid bij Wageningen University & Research.

Integriteit algemeen

Algemeen gesproken vraagt integriteit van alle medewerkers en studenten allereerst om integer gedrag in zowel het onderwijs, onderzoek als in de (maatschappelijke) dienstverlening. De Integriteitscode Wageningen University & Research vormt samen met de geldende Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit de belangrijkste leidraad voor integer handelen van medewerkers en meer specifiek wetenschapsbeoefenaars bij Wageningen University & Research. Daarnaast heeft WUR een anti-corruptie code opgesteld voor personeel dat betrokken is bij internationale projecten. Deze code geeft regels over op een eerlijke en ethisch verantwoorde manier zaken doen met landen die een lage corruptie-index (CPI) kennen, of waar op basis van VN-sanctiebeleid geen zaken mee gedaan kan worden.

Naast deze codes zijn er een aantal specifieke regelingen, afspraken en klachtenprocedures om integriteit te borgen. Alle medewerkers handelen zowel naar de letter als naar de  geest naar deze vastgelegde, niet-vrijblijvende gedragsregels en spreken elkaar hierop aan.

Lees meer

Voor alle medewerkers en studenten van Wageningen University & Research geldt de Integriteitscode Wageningen University & Research en de hierin opgenomen leidende principes voor integer handelen: Zorgvuldig, Betrouwbaar, Onafhankelijk, Maatschappelijk Verantwoord en Inspirerende en veilige werkomgeving. Wat betreft de uitoefening van nevenwerkzaamheden geldt de regeling Nevenwerkzaamheden. Het is zowel voor de interne organisatie als voor potentiele opdrachtgevers belangrijk om inzicht te hebben in nevenwerkzaamheden. Zo wordt (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen. Dit betekent dat alle medewerkers vooraf schriftelijk toestemming vragen voor de uitvoering van nevenwerkzaamheden. Voor wetenschapsbeoefenaars in het bijzonder (inclusief hoogleraren) geldt dat zij conform de Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit hun nevenwerkzaamheden publiceren op de profielpagina’s van de website van Wageningen University & Research (zie ook tekst hieronder).

Nieuwe medewerkers tekenen in hun arbeidsovereenkomst voor de Integriteitscode Wageningen University & Research, de Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit, het netwerkreglement en toestemming vermelding van hun nevenwerkzaamheden. Wageningen University & Research kent verder regelingen die voorzien in klachtenprocedures bij misstanden zoals de Klokkenluidersregeling en de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen en hulp en begeleiding bij de aanpak van ongewenst gedrag.

Wetenschappelijke Integriteit

Wat betreft wetenschappelijke integriteit geldt dat wordt gehandeld naar de geldende Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. In de gedragscode zijn de principes neergelegd die iedere wetenschapsbeoefenaar in acht dient te nemen: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Integer handelen is de steunpilaar voor goede wetenschapsbeoefening en is daarmee een essentiële voorwaarde voor het stellen van vertrouwen en het behoud van geloofwaardigheid in de wetenschap.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is ‘top of mind’ bij WUR. Een fijne en veilige werk- en studieomgeving bij WUR maken we met oog voor elkaar. Samen staan we voor een positief werk- en studieklimaat waarin wij respectvol met elkaar omgaan en medewerkers én studenten zich veilig voelen om hun talenten volop te kunnen ontplooien. Essentieel is dan dat we elkaar kunnen aanspreken en elkaar erop wijzen als het niet goed gaat. En dat je hierbij hulp en advies kunt krijgen.

Code goed bestuur Wageningen University & Research

De beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur zijn vastgelegd in de Code goed bestuur WUR. Deze code is van toepassing voor zowel Wageningen University als Wageningen Research.

Lees meer bij Corporate Governance.