Werken met de fossiele industrie

Om onze missie te vervullen, werken we bij Wageningen University & Research (WUR) samen met veel partners van over de hele wereld. Daarbij kan het gaan om overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, de particuliere sector en niet-gouvernementele organisaties. Ook werkt WUR in bepaalde gevallen samen met organisaties die onder druk staan vanwege een bijdrage aan ongezond gedrag of de opwarming van het klimaat, zoals bedrijven die actief zijn in de fossiele industrie.

We begrijpen dat onderzoeksprojecten in samenwerking met de fossiele industrie vragen en dilemma’s oproepen. In de vorm van discussie, protesten, bezettingen en felle acties is er een bredere oproep aan (kennis)instellingen ontstaan om niet langer samen te werken met de fossiele industrie. Om dit verder te onderzoeken organiseerde WUR in het voorjaar van 2023 intern zogeheten Let’s Explore dialoogsessies voor medewerkers en studenten.

Op 6 juli 2023 besloot de Raad van Bestuur dat er extra regels komen voor samenwerking met de fossiele industrie. WUR voelt de noodzaak, wens en urgentie om transparante en scherpere keuzes te maken ten aanzien van samenwerking met partners die een algehele negatieve bijdrage leveren aan klimaatverandering. Tegelijkertijd zien we de dilemma’s die aan deze keuzes verbonden zijn. De keuzes moeten passen in ons bredere perspectief op samenwerking, vanuit onze missie en strategische doelstelling om met kennis en expertise bij te dragen aan noodzakelijke mondiale transities zoals verwoord in onze missie ‘Finding Answers Together’.

1. Waarom werkt WUR in bepaalde gevallen samen met de fossiele industrie?

Wereldwijd staan we voor grote opgaven: duurzame energievoorziening, verduurzaming van de voedselproductie en -consumptie, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatverandering. WUR behoort op dit moment wereldwijd tot de absolute top van wetenschappelijke instellingen in de vakgebieden landbouw, voeding en milieu. We dragen bij aan een duurzame samenleving door kennis te genereren en te delen, door nieuwe oplossingen te ontwikkelen, via onderwijs en door samenwerking.

We voelen de noodzaak, wens en urgentie om scherpere keuzes te maken rond klimaatverandering. De dialoogsessies die we over dit onderwerp hielden, gaven daarover stof tot nadenken. Er is haast geboden. Tegelijkertijd, een eenvoudig, eendimensionaal antwoord is niet voorhanden en hebben we iedereen nodig die serieus wil werken aan het tegengaan van klimaatverandering. We vinden het belangrijk dat we die scherpere keuzes rond partners kunnen maken op een onderbouwde, herhaalbare manier. Daarvoor maken we de komende maanden een extra beslissingskader, bovenop de bestaande regels voor samenwerking.

2. Hoe werken wij samen?

Al het gezamenlijke onderzoek toetsen wij aan nationale en WUR gedragscodes, beleid en richtlijnen omtrent onafhankelijkheid, wetenschappelijke integriteit, intellectuele eigendom, bescherming van persoonsgegevens, het delen van onderzoeksgegevens en publicaties, en ethische normen.

Daarbovenop komt dus in het najaar van 2023 een extra beslissingskader om niet alleen het project, maar ook de potentiële samenwerkingspartner te kunnen beoordelen op de bijdrage aan benodigde wereldwijde transities.

3. Hoe zien de interne richtlijnen voor samenwerking eruit?

Kort samengevat moeten samenwerkingsprojecten in lijn zijn met ons strategisch plan, mogen niet gebruikt worden voor greenwashing, voldoen aan onze richtlijnen over wetenschappelijke integriteit, mensenrechten, kennisveiligheid, intellectueel eigendom, ethiek en open science, en hebben een positieve impact en bijdrage aan de SDG’s. Door het besluit van de RvB op 6 juli 2023 worden de regels voor samenwerking verder aangescherpt. Dit gebeurt door criteria toe te voegen die de daadwerkelijke bijdrage van de samenwerkingspartner aan de noodzakelijke grote mondiale transities (zoals verwoord in ons Strategisch Plan) beoordelen. Een speciale adviesgroep zal dit besluit verder uitwerken.

De adviesgroep levert in het najaar van 2023 een beslissingskader op waarmee WUR kan beslissen over samenwerking met toekomstige partners. Dat kader richt zich eerst op klimaatverandering en de rol van fossiele industrie. Hierna zal gekeken worden hoe dit beslissingskader verbreed kan worden naar andere transities en andere samenwerkingspartners.