dr.ir. J (Hans) Kros

dr.ir. J (Hans) Kros

Onderzoeker bodem en milieu

Ik houd me bezig met het ontwikkelen en toepassen van geïntegreerde modellen ten behoeve van een integrale benadering waarbij rekening wordt gehouden met de emissie naar bodem, water en atmosfeer en de interactie tussen landbouw en natuur. Hierbij gaat hierbij vooral om de relatie tussen dierlijke mestproductie en -gebruik en het gebruik van kunstmest in de landbouw enerzijds en de emissie van ammoniak, broeikasgassen en fijnstof en de uitspoeling van stikstof, fosfor en zware metalen naar grond- en oppervlakte water anderzijds.