Terug naar profiel

Projecten - dr. IC (Inge) Regelink

Effectgerichte maatregelen vermindering fosfaat in oppervlaktewater

Maatregelen in het 6de Actieprogramma beogen de doelen van de Nitraatrichtlijn te realiseren en een bijdrage te leveren aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Uiterlijk in 2027 zullen alle maatregelen genomen moeten worden die zorgen dat de doelen van de KRW gehaald zullen worden. In een aantal gebieden is nog een behoorlijke vermindering van de uit- en afspoeling van fosfaat nodig, waarbij brongerichte maatregelen onvoldoende zijn om dit effect te bereiken. Aanvullende maatregelen met een zuiverende werking in het oppervlaktewatersysteem zijn nodig. Het doel is nieuwe methoden te ontwikkelen die leiden tot een vermindering van de P-belasting van het oppervlaktewater zodat de doelen van de KRW beter bereikbaar worden.

FERTIMANURE - Innovatieve nutriëntenterugwinning uit dierlijke mest gericht op deproductie van hoogwaardige meststoffen

In dit project monitoren en evalueren wij een mestverwerkingsinstallatie in de Achterhoek op een melkveebedrijf waar rundermest middels mono-vergisting, scheiding en strippen wordt verwerkt tot biogas, ammoniumsulfaat (kunstmestvervanger), organische vezelrijke fractie (bodemverbeteraar/substraat voor tuinbouw) en organische NPK meststof (bemesting eigen land)

EU projectpagina

PPS project BIOVALOR

Kringlooplandbouw vraagt om optimaal gebruik van nutriënten uit dierlijke mest en rest- en afvalstromen welke beschikbaar zijn in de regio. Het doel van het project is om in de praktijk herwonnen meststoffen te winnen uit organische reststromen en industrieel afvalwater door toepassing van bestaande en nieuwe technieken waarbij de samenstelling van deze producten beter aansluiten bij de behoeften van het gewas waardoor de benutting van nutriënten toeneemt. Ook wordt er gewerkt aan het verwerken van organische reststromen tot nutriënt-arme organische bodemverbeteraars voor toepassing op zandgronden en productie van circulaire grondstoffen voor potgrond als vervanging voor fossiel veen.