dr.ir. JP (Jan Peter) Lesschen

dr.ir. JP (Jan Peter) Lesschen

Senior onderzoeker / projectleider Bodem en Klimaat

Jan Peter Lesschen heeft meer dan 10 jaar onderzoekservaring op het gebied van milieu, landgebruik, landbouw, broeikasgasemissies en modelleren op regionale schaal. Hij is opgeleid in Wageningen als bodemkundige en heeft zijn PhD gedaan bij de groep van Fysische Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2008 werkt hij bij Wageningen Environmental Research als onderzoeker en projectleider. Een belangrijke eigenschap van zijn werk is de integratie van kennis en data uit verschillende vakgebieden, zoals landgebruik, milieu en landbouw. Hij houdt zich nu vooral bezig met projecten op het gebied van klimaatmitigatie in de landbouw en adviseert het ministerie van LNV ook voor het toekomstige klimaatbeleid. Jan Peter is lid van de werkgroep LULUCF die verantwoordelijk is voor het rapporteren van de broeikasgasemissies uit de landgebruik sector in Nederland. Verder is hij betrokken bij verschillende EU projecten en service contracten voor de Europese Commissie op het gebied van klimaat, landbouw en bio-energie.