Product of dienst

Algemene voorwaarden groepscursussen Wageningen in’to Languages in samenwerking met de Wageningen Graduate Schools

Paragraaf 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op taal- en communicatietrainingen die door Wageningen in’to Languages worden verzorgd binnen het aanbod van de Graduate Schools van WUR, en zijn daarmee uitdrukkelijk niet van toepassing op alle groepscursussen en toetsen met open inschrijving van Wageningen in’to Languages en niet van toepassing op taal- en communicatietrainingen op maat.

Artikel 2 – Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   aanbod: taal- en communicatietrainingen voor PhD’s die door Wageningen in’to Languages worden verzorgd binnen het aanbod van de Wageningen Graduate Schools;

2.   overeenkomst: inschrijving via het online inschrijfformulier via de website van Wageningen in’to Languages;

3.   overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie;

4.   cursist: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een educatieve dienst van Wageningen in’to Languages afneemt, met inachtneming dat een cursist van Wageningen in’to Languages als zodanig geen student van de WUR.

Paragraaf 2 – Aanbod, totstandkoming, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

Artikel 3 – Aanbod

1.    Op de website, en/of in de specifieke cursusvoorwaarden is het aanbod beschreven.

2.    Hierbij is in elk geval ook vermeld de prijs van de cursus.

3.    De kosten van boeken, materialen, catering en andere cursusbenodigdheden zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij dit expliciet anders is vermeld.
De cursusprijzen staan vermeld op de PhD cursuspagina’s op de website van Wageningen in’to Languages

4.    Wanneer er voor een bepaalde cursus eisen gesteld worden met betrekking tot (een) bepaalde voorkennis, vooropleiding of werkervaring die vereist of gewenst is om een cursus te kunnen volgen, dan zijn deze eisen te vinden via de website en/of de specifieke cursusvoorwaarden.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

1.    De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de cursist van het aanbod (zie artikel 3) onder de ontbindende voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 5. De overeenkomst vindt plaats door het invullen en verzenden van het online inschrijfformulier voor het betreffende aanbod.

2.    Indien de cursist bij de aanmelding heeft aangegeven dat het cursusgeld door een bedrijf of instelling zal worden voldaan, dient deze tevens de volledige naam en adresgegevens van deze instantie, alsook de naam en het emailadres van de contactpersoon in te vullen. De factuur wordt in dit geval naar deze instantie gestuurd. De cursist blijft echter verantwoordelijk voor de betaling.

Artikel 5 – Ontbindende voorwaarden

1.   De cursist voldoet niet aan de vereiste voorkennis of vooropleidingseisen en/of overige toelatingsvoorwaarden.

2.   De cursist heeft reeds eerder onderwijs bij Wageningen in’to Languages gevolgd en zich daarbij dusdanig gedragen dat hem de toegang tot het onderwijs is ontzegd en/of dat hij is verwijderd.

3.   Het maximaal aantal toe te laten cursisten is overschreden.

4.   Het minimaal aantal vereiste cursisten is niet gehaald.

Artikel 6 – Opzeggen van overeenkomst door de cursist

1.    Voor promovendi en postdocs van Wageningen University & Research geldt:

1.1    Tot vier weken voor cursusstart kunnen zij de overeenkomst kosteloos annuleren.

1.2    Bij opzeggen van de overeenkomst binnen vier weken voor cursusstart wordt het interne cursustarief in rekening gebracht, tenzij de cursist een vervanger vindt die in zijn/haar plaats aan de cursus deelneemt. In dat geval wordt € 50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Voorwaarde is dat de vervanger promovendus of postdoc van WUR is. De cursist dient naam en contactinformatie van deze persoon door aan de cursuscoördinator.

1.3   Bij opzeggen van de overeenkomst binnen vier weken voor cursusstart wordt het   gereduceerd tarief in rekening gebracht indien cursist een geldige reden voor   afmelding heeft. Een geldige reden is in dit geval ziekte van de cursist of ziekte of       een sterfgeval van een familielid van 1e of 2e graad. In dit geval zal de gereduceerde prijs in rekening worden gebracht, na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van de supervisor/PI van de cursist met bevestiging van een geldigereden van afmelding.

2.    Voor overige cursisten geldt:

2.1   Tot vier weken voor cursusstart kunnen zij de overeenkomst kosteloos annuleren.

2.2   Bij opzeggen van de overeenkomst binnen vier weken voor cursusstart wordt het geldende tarief in rekening gebracht, tenzij de cursist een vervanger vindt die in zijn/haar plaats aan de cursus deelneemt. In dat geval wordt €50 euro    administratiekosten in rekening gebracht. De cursist dient naam en contactinformatie van deze persoon door te geven aan de cursuscoördinator

2.3   Bij opzeggen van de overeenkomst binnen vier weken voor cursusstart wordt het gereduceerde tarief in rekening gebracht indien cursist een geldige reden voor afmelding heeft. Een geldige reden is in dit geval ziekte van de cursist of ziekte of een sterfgeval van een familielid van 1e of 2e graad. In dit geval zal de gereduceerde prijs in rekening worden gebracht, na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van de supervisor/werkgever van de cursist met bevestiging van een geldige reden van afmelding.

Artikel 7 – Annulering van een cursus en ontbinding van de overeenkomst door Wageningen in’to Languages

1.   Wageningen in’to Languages kan een cursus annuleren in het geval het minimum aantal                                            cursisten niet behaald is of als Wageningen in’to Languages verwacht dat het minimum aantal cursisten niet behaald wordt.

2.   Wageningen in’to Languages behoudt zich het recht de opzet van de cursus te veranderen. In dit geval geldt dit niet als een nieuw aanbod.

3.   In het geval de overeenkomst tussen Wageningen in’to Languages en de cursist eindigt op grond van het derde lid van artikel 5 staat de cursist op de wachtlijst van de betreffende cursus. Wageningen in’to Languages zal de cursist hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

4.   Wageningen in’to Languages zal de cursist op de wachtlijst benaderen als een plaats beschikbaar is in de cursus. Als de cursist daarop besluit af te zien van plaatsing, zullen door Wageningen in’to Languages geen kosten in rekening gebracht worden.

Paragraaf 3 – Cursustarieven en betaling

Artikel 8 - Cursustarieven

1.    De door Wageningen in’to Languages genoemde prijzen zijn exclusief lesmateriaal, tenzij expliciet vermeld is dat de prijs inclusief lesmateriaal is.
2.1 Gereduceerd  tarief: voor Promovendi van Wageningen University & Research met een goedgekeurd Training and Supervision Plan (TSP) die ingeschreven staan bij een van de onderzoekscholen van Wageningen University (EPS, PE&RC, VLAG, WASS, WIAS, WIMEK) en voor Postdocs van Wageningen University & Research die ingeschreven staan bij een van de onderzoekscholen van Wageningen University.
2.2 Intern tarief: Andere promovendi / postdocs en medewerkers van Wageningen University & Research.
2.3: Extern tarief: deelnemers die niet genoemd zijn onder 2.1 en 2.2 van artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 9 Betalingsverplichting en betaalwijze

1.    Wageningen in’to Languages bericht de cursist over moment en wijze van betaling.

2.    Indien het cursusgeld door een bedrijf of instelling zal worden voldaan, dient u dit aan te geven op het online inschrijfformulier. Naam en contactgegevens van de werkgever c.q. betalende afdeling dient u in te vullen op het online inschrijfformulier. De nota wordt in dit geval naar deze instantie gestuurd. De cursist blijft echter verantwoordelijk voor de betaling.

Paragraaf 4 Overige bepalingen

 

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

Het lesmateriaal dat tijdens de cursus uitgereikt wordt, is uitsluitend bestemd voor deelnemers aan de cursus. Het auteursrecht c.q. copyright op het eigen lesmateriaal van Wageningen in’to Languages berust bij Wageningen in’to Languages. Cursist is gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren. Dit recht houdt onder andere in dat zonder schriftelijke toestemming niets van het werk mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt mag worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins ter beschikking gesteld worden aan derden.

Artikel 11 - Vervanging docent of trainer

Wageningen in’to Languages is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer, in geval van ziekte of andere dwingende redenen.

Artikel 12 - Privacywetgeving

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt aan Wageningen in’to Languages toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit het inschrijfformulier verkregen persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door Wageningen in’to Languages strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Wageningen in’to Languages is onderdeel van Wageningen University & Research. Als zodanig is het Privacyreglement van Wageningen University & Research center is van toepassing. Voor het privacybeleid zie de website van WUR https://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Integriteit-en-privacy.htm

Artikel 13. - Klachtenprocedure

Eventuele klachten worden vertrouwelijk behandeld door Wageningen in’to Languages. Informatie over de procedure kan worden verkregen via het secretariaat van Wageningen in’to Languages.

Artikel 14 - Weigering toegang

1. Wageningen in'to Languages behoudt zich het recht de cursist toegang tot de cursus te ontzeggen.

2. Toegang tot de cursus wordt in ieder geval ontzegd:
     a. bij wanbetaling en/of wangedrag. Hier verstaan wij onder meer onder: het niet of niet tijdig betalen van het cursusgeld en het zich niet houden aan de normale omgangsvormen bijvoorbeeld door het uiten van bedreigingen of het vertonen van intimiderend gedrag;
b. indien de cursist zich niet houdt aan artikel 15 lid 2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 - Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

1. Wageningen in’to Languages is als onderdeel van Wageningen University & Research een onderwijsinstelling zoals bedoeld in de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding.

2. Conform de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding is het verboden om in gebouwen en bijbehorende erven van een onderwijsinstelling kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt.

3. Wageningen in’to Languages heeft het recht om de persoon in overtreding van het verbod uit het tweede lid de toegang tot de (les)locaties van Wageningen in’to Languages te ontzeggen.

4. Het verbod geldt niet als het dragen van gezichtsbedekkende kleding:
       a. noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid,
b. noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of
c. passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit.