Product of dienst

Algemene voorwaarden groepscursussen

De Algemene (betalings- en annulerings)voorwaarden groepscursussen zijn van toepassing op alle groepscursussen met open inschrijving van Wageningen in’to Languages.

1. Aanmelding en inschrijving

1.1 Aanmelding als cursist vindt plaats door toezending van het volledig ingevulde online inschrijfformulier en betaling van het cursusbedrag.

1.2 De inschrijving is pas definitief nadat het cursusbedrag aan de balie van Wageningen in’to Languages is betaald. Dit geldt niet als er een factuur naar de werkgever verstuurd dient te worden.

1.2 Indien uit toetsresultaten mocht blijken dat toelating in een (vervolg)cursus niet haalbaar is, wordt de inschrijving tenietgedaan.

1.3 De cursussen vinden alleen plaats bij voldoende inschrijvingen. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding. In het geval van PhD cursussen wordt op dat moment een wachtlijst aangelegd.

1.4 Inschrijven voor een cursus is alleen mogelijk als de cursist beschikt over een tot het einde van deze  cursus geldig visum of verblijfsdocument.

Een inschrijving voor een van de cursussen Nederlands voor anderstaligen bij Wageningen in’to Languages is geen grond waarop een visum kan worden verkregen.

1.5 Een cursist van Wageningen in’to Languages is als zodanig geen student van Wageningen University & Research.

2. Cursustarieven

2.1 De door Wageningen in’to Languages genoemde prijzen zijn exclusief lesmateriaal, tenzij expliciet vermeld is dat de prijs inclusief lesmateriaal is. De cursusprijzen staan vermeld in de meest recente informatie over groepscursussen van het jaar waarin de cursussen verzorgd worden, ongeacht of de cursist deze kent.

2.2 Wageningen in’to Languages hanteert verschillende cursustarieven:

•    Regulier tarief: alle cursisten die geen binding hebben met Wageningen University & Research.

•    Medewerkerstarief: medewerkers met een aantoonbaar dienstverband bij Wageningen University & Research.

•    Promovendi van Wageningen University & Research.

•    Buitenlandse studenten die via een uitwisselingsprogramma voor enige tijd aan Wageningen University & Research zijn verbonden.

•    Studententarief: studenten van Wageningen University & Research die aantoonbaar een voltijdse reguliere studie volgen aan /deeltijdstudenten van Wageningen University & Research (hierna te noemen WUR-studenten) en die een geldige collegekaart hebben voor het semester waarin de cursus start. Studenten van andere universiteiten die bij WUR een studieonderdeel volgen, komen niet voor de kortingsregeling in aanmerking.

3. Betalingsverplichting en betaalwijze

3.1 De nota voor een avondcursus met open inschrijving dient aan de balie van Wageningen in’to Languages per pin voldaan te worden. De inschrijving voor de betreffende cursus is pas na betaling volledig en geldig.

3.2 Indien het cursusgeld door een bedrijf of instelling zal worden voldaan, dient u dit aan te geven op het online inschrijfformulier. Naam en contactgegevens van de werkgever c.q. betalende afdeling dient u in te vullen op het online inschrijfformulier. De nota wordt in dit geval naar deze instantie gestuurd. De cursist blijft echter verantwoordelijk voor de betaling.

3.3 Bij aanmelding online voor deelname aan een cursus verplicht u zich tot het betalen van het volledige cursusgeld. Als de cursus niet doorgaat wordt reeds betaald cursusgeld aan u gerestitueerd.

3.4. Indien voor een cursus dermate laat wordt ingeschreven dat de rekening niet vóór aanvang van de cursus betaald kan zijn, dient men het totale bedrag zo snel mogelijk per pin te betalen tussen 9.00 en 17.00 uur aan de balie van Wageningen in’to Languages.

3.5 Indien de cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Wageningen in’to Languages voortvloeiende kosten voor rekening van de cursist, zoals de kosten van sommatie, incasso en raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

3.6 Social Dutch 1 en 2 zijn gratis voor studenten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. Bij inschrijving dient de student 90 euro te voldoen. De overige algemene voorwaarden betreffende inschrijving en betaling zijn van toepassing.
b. De student kan na afloop van de cursus aanspraak maken op restitutie van de cursusgelden van 90 euro. Hiervoor dient de student 80% van de lessen (12 van de 15) aanwezig geweest te zijn. Daarnaast moet de student de eindtoets gemaakt hebben (niet per se gehaald).
c. Wanneer de student aanspraak maakt op restitutie, en voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals beschreven in art. 3b van deze voorwaarden, betaalt Wageningen in'to Languages het cursus bedrag van 90 euro terug aan de student.

4. Annulering

4.1 Bij annulering van de inschrijving worden aan u administratiekosten à € 50,00 in rekening gebracht. Voor eendaagse trainingen wordt € 25,00 in rekening gebracht.

4.2 Annuleringen kunnen alleen schriftelijk of per e-mail gedaan worden tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. De datum van ontvangst bij Wageningen in’to Languages geldt als annuleringsdatum.

4.3 Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus, verplicht u zich tot betalen van het volledige cursusgeld.

4.4.Cursusgeld wordt in geen geval gerestitueerd m.u.v. de situatie zoals beschreven in artikel 3.3. van deze algemene voorwaarden.

4.5 Wageningen in’to Languages behoudt zich het recht voor om het aantal contacturen van een cursus te reduceren, indien het aantal aanmeldingen voor de cursus minder is dan tien.

5. Intellectuele eigendom

Het lesmateriaal dat tijdens de cursus uitgereikt wordt, is uitsluitend bestemd voor deelnemers aan de cursus. Het auteursrecht c.q. copyright op het eigen lesmateriaal van Wageningen in’to Languages berust bij Wageningen in’to Languages. Cursist is gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren. Dit recht houdt onder andere in dat zonder schriftelijke toestemming niets van het werk mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt  mag worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins ter beschikking gesteld worden aan derden.

6. Vervanging docent of trainer

Wageningen in’to Languages is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer, in geval van ziekte of andere dwingende redenen.

7. Privacywetgeving

Het Privacyreglement van Wageningen University & Research is van toepassing. Persoonsgegevens worden door Wageningen in’to Languages strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt aan Wageningen in’to Languages toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit het inschrijfformulier verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve doeleinden.

8. Klachtenprocedure

Eventuele klachten worden vertrouwelijk behandeld door Wageningen in’to Languages. Informatie over de procedure kan worden verkregen via het secretariaat van Wageningen in’to Languages.

9. Weigering toegang

Wageningen in’to Languages kan toegang tot de cursus ontzeggen in geval van wanprestatie. Dit houdt in: het niet of niet tijdig betalen van het cursusgeld, maar ook het zich niet houden aan orde- en veiligheidsvoorschriften waartoe de cursist zich volgens de algemene voorwaarden verplicht.