Product of dienst

Algemene voorwaarden groepscursussen, toetsing en assessments Wageningen in’to Languages

Paragraaf 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle groepscursussen en toetsen met open inschrijving van Wageningen in’to Languages en zijn daarmee uitdrukkelijk niet van toepassing op taal- en communicatietrainingen die binnen het aanbod van de Graduate Schools van WUR worden aangeboden en niet op taal- en communicatietrainingen op maat.

Artikel 2 – Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. aanbod: groepscursussen met open inschrijving en toetsing.
 2. overeenkomst: inschrijving via het online inschrijfformulier via de website van Wageningen in’to Languages.
 3. overeenkomst op afstand: een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals elektronische communicatie.
 4. cursist: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een educatieve dienst van Wageningen in’to Languages afneemt, met inachtneming dat een cursist van Wageningen in’to Languages als zodanig geen student van de WUR.

Paragraaf 2 – Aanbod, totstandkoming, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

Artikel 3 – Aanbod

 1. Op de website, en/of in de specifieke cursusvoorwaarden is het aanbod beschreven.
 2. Hierbij is in elk geval ook vermeld de prijs van de cursus.
 3. De kosten van boeken, materialen, catering en andere cursusbenodigdheden zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij dit expliciet anders is vermeld.
 4. Wanneer er voor een bepaalde cursus eisen gesteld worden met betrekking tot (een) bepaalde voorkennis, vooropleiding of werkervaring die vereist of gewenst is om een cursus te kunnen volgen, dan zijn deze eisen te vinden via de website en/of de specifieke cursusvoorwaarden.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de cursist van het aanbod (zie artikel 3) onder de ontbindende voorwaarden, zoals opgenomen in artikel 5. De overeenkomst vindt plaats door het invullen en verzenden van het online inschrijfformulier voor het betreffende aanbod.
 2. Op grond van artikel 6 heeft de cursist de mogelijkheid om de overeenkomst op afstand binnen 14 dagen nadat hij het aanbod heeft aanvaard kosteloos te ontbinden.
  Aanvaarding van het aanbod gaat in bij het invullen en verzenden van het online inschrijfformulier voor het betreffend aanbod. Ook de bedenktijd gaat in bij het invullen en verzenden van het online inschrijfformulier voor het betreffend aanbod.
 3. Indien de cursist bij de aanmelding heeft aangegeven dat het cursusgeld door een bedrijf of instelling zal worden voldaan, dient deze tevens de volledige naam en adresgegevens van deze instantie, alsook de naam en het email-adres van de contactpersoon in te vullen. De factuur wordt in dit geval naar deze instantie gestuurd. De cursist blijft echter verantwoordelijk voor de betaling.
 4. Inschrijven voor een cursus is alleen mogelijk als de cursist beschikt over een tot het einde van deze cursus geldig visum of verblijfsdocument.
 5. Een inschrijving voor een van de cursussen Nederlands voor anderstaligen bij Wageningen in’to Languages is geen grond waarop een visum kan worden verkregen.

Artikel 5 – Ontbindende voorwaarden

 1. De cursist voldoet niet aan de vereiste voorkennis of vooropleidingseisen en/of overige toelatingsvoorwaarden.
 2. De cursist heeft reeds eerder onderwijs bij Wageningen in’to Languages gevolgd en zich daarbij dusdanig gedragen dat hem de toegang tot het onderwijs is ontzegd en/of dat hij is verwijderd.
 3. De cursist heeft (nog) geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
 4. De cursist beschikt niet over een tot het einde van de cursus geldig visum of verblijfsdocument.
 5. Het maximaal aantal toe te laten cursisten is overschreden.
 6. Het minimaal aantal vereiste cursisten is niet gehaald.
 7. De cursist heeft nog niet aan de balie van Wageningen in’to Languages het cursusbedrag betaald. Dit geldt niet als er een factuur naar de werkgever verstuurd dient te worden.

Artikel 6 – Ontbinding van de overeenkomst op afstand door cursist op grond van de Wet koop op afstand

 1. Dit artikel is enkel van toepassing op een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 2. De cursist kan de overeenkomst kosteloos ontbinden en zijn inschrijving eindigen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen nadat hij het aanbod (zie artikel 1) heeft aanvaard op grond van de Wet koop op afstand.
 3. Indien hij van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient hij dit schriftelijk te melden via het email-adres into@wur.nl.
 4. Als de cursist zich inschrijft korter dan 14 dagen voor aanvang van de cursus, doet de cursist uitdrukkelijk afstand van het recht binnen 14 dagen te ontbinden zonder opgaaf van redenen op grond van de Wet koop op afstand.

Artikel 7 – Opzeggen van overeenkomst door de cursist

 1. Bij opzegging van de overeenkomst vanaf 14 dagen na inschrijving via het (online) inschrijfformulier worden onkosten in rekening gebracht: 15% van het reguliere cursustarief.
 2. Bij annulering vanaf de startdatum van een cursus brengt Wageningen in’to Languages aan de cursist een bedrag in rekening. Dit bedrag is gebaseerd op reeds door Wageningen in’to Languages gemaakte onkosten en het aantal lessen dat reeds heeft plaatsgevonden.
 3. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk gedaan worden. De datum van ontvangst bij Wageningen in’to Languages geldt als annuleringsdatum.
 4. Indien een cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Wageningen in’to Languages voortvloeiende kosten voor rekening van de cursist, zoals de kosten van sommatie, incasso en raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 8 – Annulering van een cursus en ontbinding van de overeenkomst door Wageningen in’to Languages

 1. Wageningen in’to Languages kan een cursus annuleren in het geval het minimum aantal cursisten niet behaald is of als Wageningen in’to Languages verwacht dat het minimum aantal cursisten niet behaald wordt.
 2. Wageningen in’to Languages behoudt zich het recht voor de opzet van de cursus te veranderen. In dit geval geldt dit niet als een nieuw aanbod.
 3. In het geval de overeenkomst tussen Wageningen in’to Languages en de cursist eindigt op grond van het vijfde lid van artikel 5 staat de cursist op de wachtlijst van de betreffende cursus. Wageningen in’to Languages zal de cursist hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 4. Wageningen in’to Languages zal de cursist op de wachtlijst benaderen als een plaats beschikbaar is in de cursus. Als de cursist daarop besluit af te zien van plaatsing, zullen door Wageningen in’to Languages geen kosten in rekening gebracht worden.

Paragraaf 3 – Cursustarieven en betaling

Artikel 9 - Cursustarieven

 1. De door Wageningen in’to Languages genoemde prijzen zijn exclusief lesmateriaal, tenzij expliciet vermeld is dat de prijs inclusief lesmateriaal is. De cursusprijzen staan vermeld in de meest recente informatie over groepscursussen van het jaar waarin de cursussen verzorgd worden, ongeacht of de cursist deze kent. De meest recente informatie is beschikbaar op de website van Wageningen in'to Languages.
 2. Wageningen in’to Languages hanteert verschillende cursustarieven:
  2.1   Regulier tarief: alle cursisten die geen binding hebben met Wageningen University & Research.
  2.2   Medewerkerstarief: Medewerkers met een aantoonbaar dienstverband bij Wageningen University & Research.
  2.3   Promovendi van Wageningen University & Research.
  2.4   Buitenlandse studenten die via een uitwisselingsprogramma voor enige tijd aan Wageningen University & Research zijn verbonden.
  2.5   Studententarief: voltijdse reguliere studenten van Wageningen University & Research en deeltijdstudenten van Wageningen University & Research (hierna te noemen WUR-studenten) en die een geldige collegekaart hebben voor het semester waarin de cursus start. Studenten van andere universiteiten die bij WUR een studieonderdeel volgen, komen niet voor de kortingsregeling in aanmerking.
  2.6   De cursussen Social Dutch 1 & 2 zijn onderdeel van de Pilot gratis cursussen Social Dutch voor studenten. Deze zijn gratis voor Master- en Bachelorstudenten die 80% van de lessen (12 van de 15) aanwezig zijn geweest. Wanneer hieraan niet is voldaan ontvangt de student na afloop van de cursus een factuur van € 90,-.

Artikel 10 Betalingsverplichting en betaalwijze

 1. De nota voor een avondcursus met open inschrijving dient aan de balie van Wageningen in’to Languages per pin voldaan te worden. De inschrijving voor de betreffende cursus is pas na betaling volledig en geldig (zie ook artikel 5.7).
 2. Indien het cursusgeld door een bedrijf, instelling of afdeling van WUR zal worden voldaan,dient dit te worden aangegeven op het online inschrijfformulier. Naam en contactgegevens vande werkgever c.q. betalende afdeling dienen ingevuld te worden op het onlineinschrijfformulier. De nota wordt in dit geval naar deze instantie gestuurd. De cursist blijft echter verantwoordelijk voor de betaling.

Artikel 11 – Certificering

 1. Voor de cursussen geldt het volgende omtrent certificering:
  a. de cursist ontvangt een certificaat van deelname indien de cursist ten minste 80% aanwezig is geweest.
  b. de aanwezigheid wordt door de docent en het Service Centre van Wageningen in’to Languages digitaal bijgehouden.
  c. het certificaat wordt digitaal ter beschikking gesteld aan de cursist na afloop van de cursus.

Paragraaf 4 – Toetsing en assessment

Artikel 12 – Afwijkende en aanvullende voorwaarden

 1. Op toetsen en assessments van Wageningen in’to Languages zijn de kortingstarieven omschreven in artikel 9 niet van toepassing.
 2. Artikel 6 en 7 blijven onverminderd van toepassing.
 3. Wageningen in’to Languages biedt de volgende toetsen en assessments aan:
  a. de Radboud Academic Test of English (RATEr)
  b. de Oxford Online Placement Test (OOPT)

Artikel 13 – RATEr doel en afname

 1. De RATEr is een (diagnostische) toets Academisch Engels. De toets heeft als doel vast te stellen of (aankomend) studenten, promovendi en andere wetenschappelijk onderzoekers beschikken over het vereiste taalvaardigheidsniveau om een Engelstalig studieprogramma te volgen binnen het hoger onderwijs (HBO en WO) of een onderzoeksinstelling.
 2. De uitslag van de toets wordt enkel bekend gemaakt indien de betaling van het gehele bedrag is voldaan.
 3. De uitslag wordt binnen 15 werkdagen bekend gemaakt aan de cursist per e-mail.
 4. In het geval van constatering van fraude of een ernstig vermoeden hiervan wordt de kandidaat uitgesloten van deelname danwel wordt de toets ongeldig verklaard.
 5. In het geval er sprake is van een situatie zoals in het vierde lid bestaat er geen mogelijkheid op kosteloze) herkansing en zal het bedrag niet worden gerestitueerd.
 6. Op kandidaten die de RATEr afleggen bij Wageningen in’to Languages is het toetsingsreglement RATEr van toepassing.

Artikel 14 – RATEr betaling en annulering

 1. De kandidaat zal via e-mail een factuur ontvangen nadat de inschrijvingstermijn is gesloten.
 2. Artikel 6 blijft onverminderd van toepassing op annuleringen voor de RATEr.
 3. Bij opzegging van de overeenkomst vanaf 14 dagen na inschrijving via het (online) inschrijfformulierworden onkosten in rekening gebracht: 15% van het reguliere tarief.
 4. Bij annulering op de dag van afname of wanneer de kandidaat zonder af te melden niet deelneemt aan de RATEr, brengt Wageningen in’to Languages aan de kandidaat een bedrag van 100 euro in rekening. Dit bedrag is gebaseerd op reeds door Wageningen in’to Languages gemaakte onkosten.
 5. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk gedaan worden. De datum van ontvangst bij Wageningen in’to Languages geldt als annuleringsdatum.
 6. Indien een kandidaat niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Wageningen in’to Languages voortvloeiende kosten voor rekening van de cursist, zoals de kosten van sommatie, incasso en raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Paragraaf 5 Overige bepalingen

Artikel 15 - Intellectuele eigendom

 1. Het lesmateriaal dat tijdens de cursus uitgereikt wordt, is uitsluitend bestemd voor deelnemers aan de cursus.
 2. Het auteursrecht c.q. copyright op het eigen lesmateriaal van Wageningen in’to Languages berust bij Wageningen in’to Languages.
 3. Cursist is gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren. Dit recht houdt onder andere in dat zonder schriftelijke toestemming niets van het werk mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt mag worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins ter beschikking gesteld worden aan derden.

Artikel 16 - Vervanging docent of trainer

Wageningen in’to Languages is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer, in geval van ziekte of andere dwingende redenen.

Artikel 17 - Weigering toegang

 1. Wageningen in'to Languages behoudt zich het recht de cursist toegang tot de cursus te ontzeggen.
 2. Toegang tot de cursus wordt in ieder geval ontzegd:
  a. bij wanbetaling en/of wangedrag. Hier verstaan wij onder meer onder: het niet of niet tijdig betalen van het cursusgeld en het zich niet houden aan de normale omgangsvormen bijvoorbeeld door het uiten van bedreigingen of het vertonen van intimiderend gedrag.
  b. indien de cursist zich niet houdt aan artikel 17 lid 2 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 18 - Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

 1. Wageningen in’to Languages is als onderdeel van Wageningen University & Research een onderwijsinstelling zoals bedoeld in de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding.
 2. Conform de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding is het verboden om in gebouwen en bijbehorende erven van een onderwijsinstelling kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt.
 3. Wageningen in’to Languages heeft het recht om de persoon in overtreding van het verbod uit het tweede lid de toegang tot de (les)locaties van Wageningen in’to Languages te ontzeggen.
 4. Het verbod geldt niet als het dragen van gezichtsbedekkende kleding:
  a. noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid.
  b. noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of
  c. passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit.

Artikel 19 – Privacywetgeving

Door het ondertekenen van het inschrijfformulier wordt aan Wageningen in’to Languages toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit het inschrijfformulier verkregen persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door Wageningen in’to Languages strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Wageningen in’to Languages is onderdeel van Wageningen University & Research. Als zodanig is het Privacyreglement van Wageningen University & Research is van toepassing. Voor het privacybeleid zie de website van WUR: https://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Integriteit-en-privacy.htm.

Artikel 20 - Klachtenprocedure

Eventuele klachten worden vertrouwelijk behandeld door Wageningen in’to Languages. Informatie over de procedure kan worden verkregen via de website van Wageningen in’to Languages.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Wageningen in’to Languages en de cursist waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.