Project

100% biologische input - mestbenutting

Veel stikstof komt vrij bij het scheuren van grasland nadat er grasklaver op verbouwd is. Er wordt gezocht naar een betere benutting van deze stikstof.

Doelstelling

Grasklaver is een biologische stikstofbinder en zou de stikstof uit chemisch geproduceerde kunstmest kunnen vervangen. Als na grasklaver een ander gewas wordt verbouwd, bijvoorbeeld snijmaïs, moet het grasland gescheurd worden. In dit proces komt veel stikstof vrij, die niet optimaal benut  wordt door het volggewas snijmaïs. Verliezen naar grond- en oppervlaktewater en de naar lucht zijn het gevolg. Het doel van dit project is om te onderzoeken bij welke teeltduur van grasklaver en snijmaïs als gevolggewas, en bij welke verdeling van de bedrijfseigen drijfmest over grasklaver en snijmaïs, er sprake is van optimale stikstofbenutting. Gewasopbrengsten en bodemvruchtbaarheid moeten wel op peil blijven.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat van dit project is dat melkveehouders, met de resultaten uit dit project, beter in staat zullen zijn om aan te sturen op een optimale benutting van stikstof in hun vruchtwisseling (het na elkaar telen van verschillende gewassen) en een optimale benutting van stikstof van hun bedrijfseigen drijfmest in die vruchtwisseling.

Werkwijze

Januari-februari 2012: controle van de verzamelde gegevens uit de periode van 200 tot en met 2010.
Maart-april 2012: statistische analyse en bespreking.
Mei-augustus: concept rapportage van de resultaten.
September-oktober: review en verwerking review
December: oplevering eindrapport.