paling

Project

Aalonderzoek

De door EU geïntroduceerde Aalverordening verplicht de lidstaten om een samenhangend pakket van beheersmaatregelen te nemen om het herstel van de aal populatie te bevorderen. De maatregelen die Nederland neemt zijn vastgelegd in het Nederlandse Aalbeheerplan. Eens in de drie jaar moet worden gerapporteerd over het effect van de maatregelen. De eerstvolgende rapportage is in 2015.

Doelstellingen project

In de rapportage moet worden ingegaan op het gerealiseerde percentage aal dat aan de visserij ontsnapt, de trend in visserijinspanning, de niet-visserij-gerelateerde sterfte en een raming van de vangsten in de sportvisserij.

Aanpak en tijdspad

Het project beslaat uit de volgende onderdelen:

 • Glasaal Index
 • Schieraal Index
 • Vangstregistratie beroepsvisserij
 • Vangstbemonstering beroepsvisserij
 • Visserijonafhankelijke bemonstering
 • Sterfte uittrekkende schieraal
 • Inventarisatie migratieknelpunten
 • Rode Aal Model
 • EU rapportage en evaluatie
 • Internationale co√∂rdinatie

Na het sluiten van aalvisserij in de dioxinegebieden in april 2011 zijn er in de oorspronkelijke planning van de verschillende onderdelen een aantal wijzigingen aangebracht.

Tijdens de eerste evaluatie van het Nederlandse Aalbeheerplan in 2012 is duidelijk naar voren gekomen waar de sterke en zwakke kanten van het huidige aalonderzoek zitten. In de jaren erna is het project bijgesteld om optimaal te voorzien aan de kennisbehoefte ten aanzien van de status van de aal in Nederland.

Resultaten

 • Database met gegevens over de aalbemonstering
 • Populair wetenschappelijke publicaties (Visionair)
 • Wetenschappelijke publicaties
 • Rapportage voor de EU over (schier)aalstand
 • Annual Country Report Status of eel and the eel fishery in the Netherlands
 • Ruimtelijk model voor het schatten van (schier)aalstand
 • Deelname en verslag ICES WGEEL Working Group on Eel (in project advisering)
 • Bijdragen voor de websites van IMARES, CVO, KennisOnline en Compendium voor de Leefomgeving.
 • Afronden van het handboek aalbemonstering

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Nationale rapporten die voortkomen uit dit programma zijn ook publiekelijk toegankelijk via: publicaties CVO.

Publicaties