Project

Aan de slag met biodiversiteit: Waar maak ik het verschil?

Een methode om de biodiversiteitsvoetafdruk van bedrijven en sectoren te bepalen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en biodiversiteit

De aandacht voor de rol van bedrijven waar het gaat om het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en ‘natuurlijk kapitaal’ neemt de laatste jaren sterk toe. Veel sectoren zijn, direct of indirect, ook sterk afhankelijk van de diensten die de natuur levert, zoals bestuiving, waterberging, waterzuivering en bodemvruchtbaarheid. Deze diensten staan in toenemende mate onder druk doordat de biodiversiteit in veel (productie)gebieden achteruit gaat.

Een groeiende groep bedrijven besteedt aandacht aan het onderwerp biodiversiteit als onderdeel van het streven naar een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Hierbij spelen vaak ook bedrijfseconomische drijfveren een rol, zoals het versterken van de marktpositie, het aanboren van nieuwe markten of vragen van investeerders.

Maar hoe bepaal je als bedrijf je impact op biodiversiteit?

Met deze groeiende aandacht voor biodiversiteit rijst de vraag hoe een bedrijf op een effectieve wijze rekening kan houden met biodiversiteit. Wat is de impact van het bedrijf op de biodiversiteit, is dit een directe impact van het eigen bedrijfsproces of bijvoorbeeld een impact bij toeleveranciers en hoe meet je het effect van maatregelen om deze impact te verminderen? Om hier echt een goed inzicht in te krijgen is het noodzakelijk om op locatieniveau te kijken naar de drukfactoren die met een productieproces samenhangen (zoals het gebruik van land voor de productie van grondstoffen en bedrijfsgebouwen, de emissie van broeikasgassen of het onttrekken van grondwater) en de invloed hiervan op de biodiversiteit. Alleen dan wordt duidelijk in hoeverre maatregelen bijdragen aan het verminderen van de impact op biodiversiteit en het dus zinvol is om in deze maatregelen te investeren (en hierover te communiceren).

Agrarisch landschap

GLOBIO: een bewezen, locatiespecifieke methode

De biodiversiteitsvoetafdruk methode is gebaseerd op de Globio methode en kan antwoord geven op bovenstaande vragen. GLOBIO gebruikt zogenaamde ‘dosis-respons’ relaties (ofwel het effect van een drukfactor op de biodiversiteit), is gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke kennis en wordt internationaal toegepast. GLOBIO berekent de impact op biodiversiteit door voor een aantal belangrijke drukfactoren te kijken naar de effecten op het aantal soorten in een gebied en de aantallen per soort. Globio kijkt hierbij naar de effecten van verschillende drukfactoren en voor de biodiversiteitsvoetafdruk methode wordt de impact berekend voor drie drukken: Klimaatverandering, Landgebruik en de Emissie van stikstof- en fosforverbindingen naar water. Voor de Nederlandse situatie kan daarnaast ook de impact van Wateronttrekking worden meegenomen. Door de impact in de oorspronkelijke situatie (voordat maatregelen zijn doorgevoerd) af te zetten tegen de impact in de nieuwe situatie (nadat maatregelen zijn doorgevoerd) kan de effectiviteit van maatregelen worden getoetst. Ook vooraf, dus voordat deze daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Bedrijven kunnen aan de hand van deze methode zelf (of laten) bepalen wat hun huidige impact is op biodiversiteit en wat de invloed is van al doorgevoerde en geplande maatregelen.

houtoogst

Ook aan de slag?

De GLOBIO methode is een volledig transparante, publiek beschikbare methode. Om met de methode te werken is een inventarisatie nodig van de eerdergenoemde drukfactoren, zoals het landgebruik en de emissie van broeikasgassen. Voor het eigen bedrijf, maar ook in de keten. De methode kan bijvoorbeeld heel goed worden toegepast op midpunt indicatoren uit levenscyclusanalyses waarmee de impact van de hele levenscyclus van producten kan worden bepaald. Er is geen specifieke software nodig. Berekeningen kunnen worden uitgevoerd in een normale spreadsheet. Hoewel een bedrijf in principe zelf met de methode aan de slag zou kunnen zijn, is ondersteuning door iemand die de methodiek goed kent en weet hoe en waar de benodigde gegevens te vinden zijn, aan te bevelen.

Wilt u weten wat uw impact is op biodiversiteit en wat u kunt doen om deze impact te voorkomen of te beperken? Neem dan contact met ons op!

Methode en casestudies

Methode en casesstudies voor Desso (tapijten), DSM (chemie) en de Nederlandse zuivel sector:

Engelse samenvatting

Additionele case studies voor: Foreco (verduurzaamd hout), Moyee (koffie), Natural Plastics (bioplastic ‘keeper’ systeem), Tony’s Chocolonely (chocolade), Better Future Factory (tegels op basis van gerecyclede petflessen), Schut papier (papier uit reststromen uit tomatenplanten), Desso (toevoeging effect watergebruik).

Engelse samenvatting