Project

Aansluiting Kaderrichtlijn water (KRW)-verkenner

Om de waterkwaliteit in Nederland in stand te houden is het van belang om verschillende oorzaken van mineralenbelasting van oppervlaktewater te bepalen. In dit project wordt daar een tool voor ontwikkeld, die ook gebruikt kan worden voor de Evaluatie Meststoffenwet.

Doelstelling

Voor een goede waterkwaliteit moet in Nederland niet alleen voldaan worden aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn maar ook aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water (KRW). Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie heeft behoefte aan een integrale evaluatie van de totstandkoming van de oppervlaktewaterkwaliteit en de mogelijkheden om doelstellingen te realiseren. Het doel van dit project is dan ook het opzetten van een tool die gebruikt kan worden om verschillende bronnen van mineralenbelasting van oppervlaktewater te bepalen en die regionale waterbeheerders in staat stelt om de effectiviteit van maatregelen te evalueren in het kader van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. In de eerste fase van dit project zal een eerste versie van het model worden ontwikkeld door de integratie van informatie van het oppervlaktewater systeem met het landsysteem. Er wordt op aan gestuurd dat de tool gebruikt zal kunnen worden de Evaluatie Meststoffenwet 2016.

Beoogd resultaat

Het resultaat van dit project zal één instrument zijn waar de rijksoverheid en regionale overheden hun analyses voor de Kaderrichtlijn water zullen uitvoeren en waarin de expertise van zowel Deltares als Alterra is geïntegreerd. Ook wordt binnen dit instrument geanticipeerd op aansluiten bij het InformatieHuis Water (IHW) en hierbinnen wordt maximaal gebruik gemaakt van alle data en expertise van de waterschappen. Hierdoor wordt de kwaliteit gemaximaliseerd, worden investeringen gecombineerd en worden beleidsrapportages gestroomlijnd. Dit leidt tot eenduidigheid, een grotere efficiëntie, een betere kwaliteit en doelmatigheid.

Werkwijze

De aanpak van het project bestaat uit vier onderdelen. 1) Het vaststellen van de functionaliteiten die nog toegevoegd moeten worden aan de KRW-verkenner (Kaderrichtlijn water-verkenner), 2) Het maken van een technisch ontwerp voor het inbouwen van deze functionaliteiten in de KRW-Verkenner, 3) Het opzetten van een projectplan voor de realisatie van het technische ontwerp van de KRW-Verkenner met ingebouwde functionaliteiten en 4) de daadwerkelijke realisatie van het technische ontwerp (eerste concept versie model).

Resultaat

Rapport volgt begin augustus 2013.