Project

Actiebereidheid bedrijfsleven

Aan Wageningen UR – Food & Biobased Research is gevraagd om het bewustzijn en actiebereidheid van het bedrijfsleven ten aanzien van preventie van voedselverspilling in de Nederlandse voedselketen te inventariseren.

Doelstelling project

Dit project wil inzicht geven in het bewustzijn en actiebereidheid onder het bedrijfsleven ten aanzien van het voorkomen van voedselverspilling (preventie activiteiten en gericht op hergebruik van potentiƫle verspilling). Hierbij vormen vooral het opstellen van een indeling van het bedrijfsleven, op basis van mate van bewustzijn en actiebereidheid en advisering t.a.v. passende en stimulerende communicatie-instrumenten vanuit overheidsperspectief (in het bijzonder het Ministerie EZ) het doel. Dit inzicht wordt verkregen door middel van een kwalitatieve verkenning, leidend tot een indelingsmatrix en communicatiepalet, voor de inzichten die bestaan in de doelgroep. Hiermee ondersteunt dit project het Ministerie van EZ bij haar verkenning van ondersteuningsmogelijkheden en (communicatie) middelen, om bedrijven bewust te maken en te activeren.

Resultaten (beoogd)

  1. Inzicht in stand van zaken bewustzijn en actiebereidheid bedrijfsleven t.a.v. preventie voedselverspilling in de keten
  2. Inzicht in mogelijkheden activering groep volgende bedrijven in de keten
  3. Adviezen voor beleid, instrumentkeuze en aanpak facilitering bedrijfsleven
  4. Formuleren aanknopingspunten voor een kwantitatieve meting waarmee groepen gekwantificeerd kunnen worden en gevolgd over de tijd (waarnemen van veranderingen over groepen bedrijven)