Project

Agrarisch natuurbeheer buiten EHS

Agrarische bedrijven kunnen bijdragen aan de versterking van biodiversiteit. Opties om dit te realiseren worden beschreven.

Doelstelling

Op welke manieren kunnen agrariërs bijdragen aan natuurbehoud buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)? Dit project gaat op zoek naar antwoorden. Gestelde doelen zijn:

  • het beoordelen van gebieden met soorten van EU-belang en van nationaal belang
  • het in kaart brengen van de taak voor agro-milieubeheersystemen in Nederland
  • het aandragen van bouwstenen voor een nieuw, vereenvoudigd stelsel van agro-milieumanagement in Nederland

Het onderzoek geeft het ministerie van EZ (voorheen EL&I) handvatten om haar verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid buiten de EHS vorm te geven.

Werkwijze

Alterra van Wageningen UR stelt in 2013 verspreidingskaarten op voor zoogdieren, amfibieën, vissen, paddestoelen en insecten. Het gaat hierbij om soorten die EU-relevant of van nationale betekenis zijn buiten de EHS. Belangrijk hierbij is het inzichtelijk maken van hoe deze groepen al dan niet ruimtelijk overlappen met planten en vogels. Aan deze laatste twee soortgroepen is door Alterra al in 2012 aandacht geschonken.

De onderzoekers stellen ook vast welke omstandigheden en maatregelen belangrijk zijn voor het duurzaam voortbestaan van de soorten. Met een GIAB-analyse bepalen zij vervolgens welke bedrijfstypen voorkomen in voor de soorten relevante gebieden. Verder geven zij aan hoe de voor de soorten gewenste omstandigheden zijn in te passen in agrarische bedrijven en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Bovendien ontwikkelen zij kaarten die de geschiktheid en kansrijkdom voor effectief agrarisch natuurbeheer weergeven.

Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van het Rijk, provincies en koepelorganisaties van de ANV’s zal de opzet en uitwerking van het onderzoek met Alterra bespreken.

Resultaten

Uitkomsten zijn:
  • een beschrijving van de EU-relevante opgave voor het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS
  • inzicht in de mate van overlap tussen de gebieden voor zoogdieren, amfibieën, vissen, paddestoelen en insecten als vlinders en libellen
  • een overzicht van het type maatregelen dat nodig is voor duurzaam voortbestaan van deze soortgroepen
  • mogelijkheden voor inpassing in agrarische bedrijfsvoering
De resultaten worden gebundeld in een rapport waarin ook aspecten voor een nieuwe, vereenvoudigde opzet van beheerregelingen en de afstemming met de vergroening van het GLB-beleid zijn meegenomen.

Publicaties

Agrarisch natuurbeheer, potenties buiten de Ecologische Hoofdstructuur (2014). Th.C.P. Melman, M. Hammers, J. Dekker, F.G.W.A. Ottburg, A. Cormont, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, W.A. Ozinga en J. Clement. Alterra rapport 2504.