Project

Algemeen management van het cluster WOT N&M

Doel van dit project is een efficiënt management van de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.

Het management van de WOT Natuur & Milieu vindt in 2012 als volgt plaats:

 • Qua sturing zijn er twee lijnen: De WOT-lijn en de PBL-lijn. 
 • Deze twee lijnen worden doorgetrokken in de plannings- en controlecyclus:
  - WOT: via de EL&I jaarplancyclus voor de Uitvoeringsovereenkomst WOT-Natuur & Milieu.
  - PBL: via de DG- jaarplancyclus voor de taken van het PBL.

Resultaten 2012

Als tastbare producten in de P&C cyclus van EZ zijn geleverd:

 • Werkprogramma 2013 van de unit WOT N&M (WOT interne notitie nr. 22, 23 en 24)
 • Jaarrapportage 2011 van de junit WOT N&M. Bundeling van vigerende overeenkomsten 2012-2016
 • Jaarovereenkomsten 2012 tussen de WOT N&M en de instituten Alterra, LEI, Imares, RIKILT en PRI/Biometris.

Beoogd resultaat

Resultaten zijn:

 • Een vigerende uitvoeringsovereenkomst. 
 • Input door resource organisaties en output (communicatie met doelgroep) zijn kwalitatief en kwantitatief geborgd. 
 • De planning- en controlecyclus van EL&I wordt uitgevoerd overeenkomstig de afspraken. 
 • De taken worden in overeenstemming met het WOT-statuut uitgevoerd.

Werkwijze

Voor efficiënt management is het toepassen van de plannings- en controlecyclus conform de afspraken tussen Wageningen UR en het ministerie van EL&I noodzakelijk. De aanpak en het tijdspad zijn hierop afgestemd, en omvat vier processen:

 • Het onderhoud van de Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016. 
 • De bedrijfsvoering die voortvloeit uit de overeenkomst. 
 • De planning- en controlecyclus (clustermanagement). 
 • De naleving van het WOT-statuut (unitmanagement).

Publicaties