Project

Algen zuiveren afvalwater van bierbrouwerij

Afvalwater van bierbrouwerijen bevat veel stikstof en fosfor en de lozing ervan is kostbaar. Algen kunnen de stoffen uit het afvalwater opnemen. Deze algen hebben zelf weer voedingswaarde en kunnen dienen voor diervoeders. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Wageningen UR test toepassing van algen bij een grote bierbrouwerij uit.

Doelstelling

Proceswater en restproducten van Heineken inzetten voor de teelt van algen, en de keten optimaal inrichten zodat de algen optimaal tot waarde worden gemaakt.

Plan van aanpak

Globale aanpak voor de periode 2012-2015:
  • Rendement onderzoeken van reinigen afvalwater door diverse algensoorten op laboratoriumschaal op afvalwatermonsters van in eerste instantie Heineken
  • Mogelijkheden onderzoeken van algenkweek op proceswater met toevoeging van andere (rest)producten op pilotschaal
  • Optimalisatie van ketenontwerp en doorrekenen businesscases voor verschillende algensoorten, kweeksystemen op proceswater en verwerkingsmogelijkheden algen in relatie tot de afzetmogelijkheden en verwaarding van de algen
  • Opstellen van een projectplan voor de realisatie van fotobioreactor(-en) toepassen van algenkweek voor de grootschalige omzetting van CO2 in nuttige biomassa met gebruik van afvalwater (N, P en restwarmte) locatie Zoeterwoude
  • Zoeken naar maatwerk in de regelgeving bij kweek en verwerking van algen op proceswater
  • Ondersteunen realisatie en optimalisatie grootschalig kweeksysteem op proceswater en verzamelen van realtime-gegevens
  • OriĆ«ntatie op andere proceswaterstromen in de levensmiddelenindustrie en mogelijkheden om de ontwikkelde concepten te verbreden

Resultaten 2012

Literatuurstudie: resultaten van in Nederland uitgevoerde pilots laten zien dat er een goede potentie is om stikstof en fosfor te verwijderen met algen. Met een  tussenvorm (open of gesloten bassin) open bassins met led-verlichting, is nog geen ervaring opgedaan.

Laboratoriumonderzoek:

  • Stikstof- en fosforgehalten van het afvalwater waren voldoende hoog voor algengroei. De groei bedroeg 70-85% vergeleken met een  standaard groeimedium (overmaat voedingsstoffen). Toevoegen van extra spoorelementen en gist aan het procesafvalwater had een positief effect op de algengroei
  • De stikstof- en fosforverwijdering bedroeg bij een verblijftijd van twee dagen 80% voor stikstof en 75% voor fosfor (lager dan het AWZI-effluent)

Perspectieven en voortzetting: zuivering van brouwerijprocesafvalwater met algen lijkt perspectiefvol. Vervolgens wordt daarom gekeken naar zuivering en algenproductie op grotere schaal.

De resultaten uit 2012 zijn verschenen in een Wageningen UR-rapport.

Beoogde eindresultaten

Verduurzamen van de keten, meerwaarde creƫren uit afvalwater en schoner of geheel schoon afvalwater bij een bierbrouwerij.

Publicaties