Project

Analyse monitorgegevens NatuurNetwerk Nederland

Beoordeling van de natuurkwaliteit volgens de werkwijze “Monitoring en beoordeling natuurkwaliteit EHS en Natura2000/ PAS” door aggregatie op gebiedsniveau van de flora en fauna-, structuur, milieu- en ruimtelijke gegevens van enkele gebieden in het Natuurnetwerk Nederland op basis van de nu beschikbaar komende monitoringsgegevens. De werkwijze is nieuw en het is nog niet duidelijk of het ook in de praktijk aan alle verwachtingen voldoet. De vraag is in hoeverre de wijze voor het aggregeren van de gegevens op gebiedsniveau ruimte laat voor interpretatie? Dit als eerste stap in een gefaseerde verkenning.

Deliverables

- Een notitie, de opdrachtgever bepaald de verspreiding.

M.E. Sanders, P. Schippers, J. Clement, G.W.W. Wamelink (in prep).Test methodiek beoordeling natuurkwaliteit van gebieden. Bevindingen bij de kwaliteitsbeoordeling van 2 proefgebieden volgens de ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’. Alterra Wageningen UR

Publicaties