Project

Audit Basisregistratie Topografie

Bepaling van de kwaliteit van de Basisregistratie Topografie. Uitgevoerd volgens de eerder door Alterra opgestelde methodiek op basis van het Controleprotocol van het Kadaster.

Het doel van het onderzoek was om een uitspraak te doen over de kwaliteit van de Basisregistratie Topografie en daarmee over het al dan niet voldoen aan de normen vastgelegd in het Kwaliteitshandvest van het Kadaster. De controle is uitgevoerd volgens de eerder door Alterra opgestelde methodiek op basis van het Controleprotocol van het Kadaster.

De controle is uitgevoerd op de in september 2011 geleverde TOP10NL data in file geodatabase formaat. Slechts in specifieke gevallen is gekeken naar de bestanden in GML-formaat van september 2011 om daarmee uit te sluiten of specifieke fouten in de file geodatabase ook daarin voorkomen.

De data zijn vergeleken met de luchtfoto’s van het jaar van herziening. Het betreft dezelfde luchtfoto’s als gebruikt zijn in het productieproces. In aanvulling op de luchtfoto’s is gebruikt gemaakt van cyclorama’s voor zover zaken niet of niet duidelijk zichtbaar waren op de luchtfoto.

Bij de controle is gekeken of de data voldoen aan wat beschreven staat in de Catalogus Basisregistratie Topografie versie 2.0 en de Productspecificaties Basisregistratie Topografie versie 2.0.

Het rapport geeft de resultaten voor de volgende vijf controleaspecten:

Voor elke objectklasse is een uitspraak gedaan over de kwaliteit van elk van bovenstaande controle aspecten. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan m.b.t. de documentatie, de data en de controlemethodiek.

Gerelateerde informatie

Opvolger van project “Opzetten methode voor kwaliteitscontrole Basisregistratie Topografie (BRT)”.