Project

BIGt&u: luisteren naar consument en keten

Op sociale media en op internet is veel informatie beschikbaar. BIGt&u wil deze informatie ontsluiten, standaardiseren en beschikbaar stellen aan de sector zodat deze over belangrijke marktgegevens kan beschikken.

Inleiding

Op het internet is een overvloed aan data vrij beschikbaar: Websites en Social Media geven informatie over gebruikservaringen van consumenten en hun vragen over producten. Open Data uit publieke en private bronnen bieden inzicht in de verwachte aanvoer van producten. Tuinbouwondernemingen maken nog weinig gebruik van deze rijkdom, juist in deze tijd waarin informatie over de markt van zo groot belang is. Twee factoren belemmeren efficiënt gebruik van data. Ten eerste gaan de benodigde investeringen en kennis de mogelijkheden van individuele ondernemingen te boven. Ten tweede kost het verzamelen en samenvoegen van data voor elke toepassing telkens weer veel tijd en geld.

De opgave van dit project is om de overvloed aan beschikbare data uit een grote diversiteit  aan bronnen efficiënt en gestandaardiseerd beschikbaar te maken voor alle partijen in de sector. Om dit te bereiken zijn innovaties nodig op het gebied van verzameling, standaardisatie en integratie van data, governance en financiering van infrastructuur en toepassing van de data in de sector. Naast inhoudelijke en organisatorische aspecten ligt hier ook een vraag aan de ICT-sector naar nieuwe methoden voor data-alignment, data-ontsluiting en privacybescherming.

Doel

Het doel van dit project is versterking van de marktgerichtheid van de Nederlandse tuinbouwsector door meer gebruik te maken van beschikbare data. Onderzocht wordt, hoe daarvoor een e-infrastructure met bijbehorende governance ontwikkeld kan worden en hoe de data effectief toegepast kunnen worden. Het project heeft een duidelijke relatie met het MIT-programma: MIT (Market Intelligence Tuinbouw) is gericht op data-analyse, terwijl dit programma zich richt op verbreding, detaillering, meer actualiteit en standaardisatie van data die voor MIT nodig zijn.

Werkwijze

In het programma werken kennisinstellingen, organisaties van tuinders en handelaren, en overheidsdiensten die data ter beschikking stellen, samen aan de ontwikkeling van de BIGt&u e-infrastructure om pre-competitief data te ontsluiten via een gestandaardiseerd open interface: de HortiCube. Op basis van de HortiCube kunnen ICT-ondernemingen commerciële toepassingen ontwikkelen en kunnen tuinbouwondernemingen open data uit BIGt&u in eigen applicaties opnemen. De ketens voor sierteelt en verse groenten en fruit vertonen grote overeenkomst in onder meer gerichtheid op vers product en  consumentenmarkt, en gerichtheid op gezondheid en welbevinden. Daarom wordt een gezamenlijke aanpak voor deze deelsectoren voorgesteld. De aansturing uit de sector loopt via Tuinbouw Digitaal.

Kennisinstellingen en bedrijven werken in het programma samen langs vier hoofdlijnen:

1.    onderzoek naar en implementatie van ICT-methoden voor het oogsten en integreren van data en bescherming van privacy en concurrentiebelangen;

2.    beschrijving en realisatie van inhoud van de datastromen: bronnen, ontologie, standaards en mapping van classificaties;

3.    onderzoek naar juridische aspecten, governance en financiering van het gebruik van e-infrastructures;

4.    methoden voor versterking van data awareness en community building, uitmondend in praktische pilots en een innovatienetwerk van T&U en ICT ondernemingen.