Project

BIS 2014 Management

De gegevensvoorziening over de bodem van Nederland laat te wensen over terwijl bodemgegevens in de top vijf staan van meest door de overheid gebruikte gegevens. Het betreft dan veelal bodemgegevens uit het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) dat in beheer is bij Wageningen UR (Alterra).

Dit systeem bevat  informatie over de Nederlandse bodem dat  vanaf de zestiger jaren tot en met nu op systematische wijze is verzameld en bewerkt.De binnen BIS aanwezige data worden in opdracht van het Ministerie EL&I verzameld en gebruikt om scenario’s voor duurzaam bodem- en grondwatergebruik vorm te geven en de effecten van maatregelen op de bodem en het grondwater door te rekenen. De effecten van wijzigingen van Europese, nationale of regionale regelgeving kunnen alleen worden ingeschat wanneer de juiste gegevens in voldoende mate voorhanden zijn.

Dit project voorziet in de actualisatie, innovatie en uitbreiding van het databestand met op deelproblemen  toegesneden, efficiënte methoden. Dit soort methoden zal voor de Nederlandse situatie deels nog moeten worden ontwikkeld. Naast de beheer- en onderhoudstoestand van het BIS moet ook meer aandacht uitgaan naar het contact met de gebruikers zodat de informatie in de database optimaal op hun behoeften kan worden afgestemd. Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • de kwaliteit van de data
  • de actualiteit van de gegevens
  • de landsdekkendheid van de data.
  • het schaalniveau van de gegevens

Beoogd resultaat

Het nationaal Bodemkundig Informatie Systeem(BIS) is in 2014 een kwalitatief goede, actuele, en goed ontsloten database. Het bestaan en de inhoud ervan is duidelijk voor potentiële gebruikers vanuit de overheid, het bedrijfsleven en het publiek. Gebruikers voelen verantwoordelijkheid voor het BIS en kunnen invloed uitoefenen zodat de functionaliteiten blijven aansluiten bij de gebruiksbehoeften. Een belangrijke nuancering die we hierbij moeten maken is dat een database nooit ‘af’ is en aan zijn lot kan worden overgelaten. Het onderhouden van een database vergt een continue inspanning die ook na 2014 door zal gaan. We zullen met dit programma een flinke stap in de goede richting zetten.

Werkwijze

Het programma BIS2014 bestaat in 2012 uit vier onderdelen:

  • Actualisatie van de grondwatertrappenkaart: in dit onderdeel wordt de Gt-kaart van holoceen Nederland herzien (1 project)
  • Actualisatie bodemkaart: in dit onderdeel  worden de veengronden in Nederland herzien en worden de vergraven gronden in Nederland in kaart gebracht (2 projecten)
  • Bodemfysica: de database van bodemfysische gegevens - noodzakelijk voor onder andere uitspoelingsberekeningen - zal in het kader worden geactualiseerd en uitgebreid (1 project)
  • DeltaBIS: binnen dit onderdeel  wordt de vervaardiging van kaarten vergemakkelijkt en krijgen gebruikers de mogelijkheid zelf hun eigen kaarten samen te stellen(1 project)

De programmamanager zal offerteverzoeken maken voor projecten en het overleg voorbereiden met de opdrachtgever en de adviescommissie. Het administratieve werk rondom voortgang en afronding van de projecten binnen het programma gebeurt in het  Budget Allocatie en Projecten Systeem (BAPS). De uitgezette projecten kunnen niet los van elkaar gezien worden en daarom draagt de programmamanager ook zorg voor de afstemming tussen de projecten.