Project

BIS2014 Communicatie

De bodem is een belangrijke productiefactor voor voedsel. De kwaliteit van de bodem vertaalt zich in de kwaliteit en kwantiteit van de voedselproductie. Een goede bodem kan meer en hoogwaardiger voedsel produceren. Als de bodem echter verontreinigd is of als de bodem niet (meer) in staat is om water en voedingsstoffen vast te houden nemen kwaliteit en kwantiteit van de voedselproductie af. Met goede informatie over de bodem en proceskennis kunnen we inschatten hoe (geplande) ingrepen de bodem beïnvloeden. Betrouwbare en goed beschikbare bodeminformatie is voor de samenleving dus van essentieel belang. De overheid spant zich met het programma Stroomlijning Basisgegevens sinds de jaren '90 in om aan de huidige versnippering van de vele gegevensbestanden iets te doen. De gegevensvoorziening over de bodem van Nederland moet verbeterd worden.

Het thema BIS2014 heeft als doel om voor vijf thema’s die aansluiten op beleidsdossiers en de onderzoeksprogrammering BIS2014 2009-2014 (subthema’s Gt/GD, Bodemkaarten, Bodemchemie, Bodemfysica en Van data naar informatie) verbetering aan te brengen. In de themavisie staat dat dit moet leiden tot de volgende situatie in 2014:

Het nationaal Bodemkundig Informatie Systeem is in 2014 een kwalitatief goede, actuele, en goed ontsloten database. Het bestaan en de inhoud ervan is duidelijk voor potentiële gebruikers vanuit de overheid, het bedrijfsleven en het publiek. Gebruikers voelen verantwoordelijkheid voor het BIS en kunnen invloed uitoefenen zodat de functionaliteiten blijven aansluiten bij de gebruiksbehoeften.

Resultaten

  • Gt-actualisatie
  • Bodemkaarten Veenactualisatie en Vergraven gronden
  • Bodemfysische meetcampagne
  • Landschappelijke bodemkaart
  • DeltaBIS

Werkwijze

Aanpak

De thema-aanpak is erop gericht om deze stap zo groot en zo toekomstgericht mogelijk te maken. Dit doen we door een evenwicht aan te brengen tussen efficiënte data-acquisitie en efficiënte inzet van recent ontwikkelde methoden. De data-acquisitie wordt zo efficiënt mogelijk gemaakt door naast nieuwe dataverzameling ook een belangrijke inspanning te doen om bestaande bestanden in te voeren in of te koppelen aan het BIS. De methodenimplementatie is efficiënt omdat die voor het grootste deel bestaat uit het testen en invoeren van elders reeds beproefde methoden.

Anderzijds blijft het nodig om het BIS te voorzien van nieuwe gegevens om de steeds nieuwe maatschappelijke vraagstukken over bodem en ondergrond te kunnen beantwoorden. Om deze continuïteit te waarborgen zijn betrokken gebruikers en belanghebbenden nodig. De communicatiestrategie is daarop gericht. Naast het betrekken en laten participeren van gebruikers en belanghebbenden bij BIS 2014 zorgen we er ook voor dat we nauw in contact staan met de ontwikkelingen binnen het programma Basisregistratie Ondergrond (BRO). Deze BRO moet vanaf 2014 gaan functioneren en zal dan als alles gaat zoals gepland, voorzien in een deel van de financiering voor de inhoudelijke actualisatie van het BIS.

Tijdspad

Het subthema Gt/GD richt zich op de actualisatie van de grondwaterstands-informatie. In het project BO-11-017-003 Gt-actualisatie wordt de actualisatie in Holoceen Nederland aangepakt.

Het subthema Bodemkaarten richt zich in twee projecten op de actualisatie van de bodemkaarten in BIS. In project BO-11-017-005 Veenactualisatie wordt het totale areaal aan veen- en moerige gronden in Nederland geactualiseerd. In project BO-11-017-018 Vergraven gronden wordt een actueel overzicht van vergravingen in de Nederlandse bodem samengesteld.

Aan het subthema Bodemchemie wat als doel heeft om het BIS flink uit te breiden op het gebied van de bodemchemische kenmerken wordt in 2012 geen aandacht besteed.

Het subthema Bodemfysica heeft als doel om het BIS uit te breiden op het gebied van de bodemfysische karakteristieken. In project BO-11-017-012 Bodemfysische meetcampagne wordt daarvoor in 2012 een begin gemaakt met een bodemfysische meetcampagne die in de periode 2012-2014 geheel moet zijn afgerond.

In subthema Van data naar informatie bevinden zich de meer generieke onderwerpen. De onderwerpen dus die betekenis hebben voor meerdere of zelfs alle specifieke subthema’s. In project BO-11-017-015 DeltaBIS worden generieke tools ontwikkeld die ervoor zorgen dat vanuit het BIS op veel efficientere wijze thematische kaarten op maat voor de gebruiker kunnen worden gegenereerd. Het resultaat van dit project is een overzicht van methoden en hun bruikbaarheid voor het BIS, en de implementatie van die methoden die van waarde zijn voor het BIS. Die waarde bestaat erin dat in de hele keten van bodeminventarisatie eenduidige methoden bekend en beschikbaar zijn, wat ervoor zorgt dat we efficiënt en reproduceerbaar  kunnen werken. Dit project  is nauw verbonden met het project B)-11-017-002 Communicatie BIS2014.

In project BO-11-017-017 Landschappelijke Bodemkaart wordt gekeken of een meer landschappelijke legenda het gebruik van de informatie kan verbeteren.