Project

Baggerspecie en normstelling weilanddepots

Verspreidbare baggerspecie wordt vaak toegepast in weilanddepots. Deze worden aangelegd op laaggelegen percelen met het uiteindelijke doel het perceel te verhogen en daardoor de fysische landbouwkundige kwaliteit te verhogen. De kwaliteit van de toegepaste bagger moet zodanig zijn dat de kwaliteit van de landbouwkundige producten afkomstig van het perceel niet ter discussie staan. Hiertoe zijn voor bodem de LAC-waarden gedefinieerd. De LAC-waarde is een signaleringswaarde en bij overschrijding moet worden gekeken of het gebruik of de kwaliteit van de producten vragen om het nemen van maatregelen.

In het onderzoek naar het verspreiden van baggerspecie is geconcludeerd dat met de normstelling voor het verspreiden van baggerspecie in het Besluit Bodemkwaliteit het mogelijk is dat de LAC-waarde wordt overschreden. In dit onderzoek wordtnagegaan of er aanvullende normen noodzakelijk zijn om te garanderen dat de bodem in weilanddepots in de toekomst zullen voldoen aan de LAC-waarde en dus aan de basis blijven staan van een goede voedselkwaliteit. Het tweede aspect van het onderzoek zijn de consequenties voor de hoeveelheid te verspreiden baggerspecie. Naast EZ zijn I&M en de Unie van waterschappen mede opdrachtgever

Er is onderzocht welke normen aanvullend nodig zijn om te voorkomen dat de LAC-waarde in weilanddepots wordt overschreden. Deze normen zijn geformuleerd en dit heeft als consquentie dat er ca 5% minder bagger kan worden verspreid. Deze lijst kan worden gezien als het belangrijkste product van dit project. Op dit moment wordt onderzocht wat de regionale consequenties zijn. Dit aanvullende onderzoek wordt gefinancierd door I&M. Dit aanvullende onderzoek wordt opgenomen in de eindrapportage.

Publicaties