Project

BasisRegistratie Ondergrond (BRO) – Actualisatie Gt/Gd

De Gt-informatie bij de bodem- en Gt-kaart van Nederland is stapsgewijs geactualiseerd. Tussen 2011 en 2014 is een geactualiseerde Gt-kaart van laag Nederland gerealiseerd. In 2016 is van hoog Nederland, op basis van een uit 2004 daterende Gd-kaart, een beschrijving gemaakt van de grondwaterkarakteristieken per Gt-klasse. De hierbij gebruikte procedures en het resultaat worden in het onderzoeksrapport beschreven. In combinatie met de Gt-gegevens van laag-Nederland is het resultaat beschikbaar in de vorm van een gedetailleerde, landsdekkende G×G-kaart, inclusief statistische informatie.

Aanleiding

De BasisRegistratie Ondergrond (BRO) biedt actuele en nauwkeurige informatie over de diepte waarop de freatische grondwaterspiegel ten opzichte van het maaiveld fluctueert. Deze informatie is voor veel toepassingen buitengewoon relevant, maar aan voortdurende verandering onderhevig. Daarom wordt informatie over de freatische grondwaterspiegel met enige regelmaat geactualiseerd. Omdat bij diverse actualisaties verschillende benaderingen moesten worden gevolgd, was, wat de Gt betreft, van landsdekkende en gelijksoortige informatie niet langer sprake, in tegenstelling tot de oorspronkelijke bodem- en Gt-kaart.

Doel

Het doel van dit project in het kader van de BRO was om - in navolging op de Gt-actualisatie voor laag Nederland in 2014 - voor de zandgebieden (globaal hoog Nederland) waarvan een weliswaar gedateerde (2004) maar gedetailleerde Gd-kaart beschikbaar is, een beschrijving van de grondwaterkarakteristieken per Gt-klasse op te stellen en deze te harmoniseren met de Gt-kaart voor laag Nederland, tot één kaart met één legenda en gelijkmatig ruimtelijk detail voor heel Nederland, en geschikt voor smart decision making en risicoanalyses. Een nevendoelstelling was het opstellen van een werkplan voor de productie van een landsdekkende Gd-kaart van Nederland. De ambitie is om uiteindelijk te kunnen beschikken over een uniform, actueel en landsdekkend Gd-bestand, met per 25×25m rastercel schattingen van de GHG, GVG en GLG (G×G).

Aanpak

De kartering van grondwatertrappen (G×G) in hoog Nederland is gebaseerd op waargenomen tijdreeksen van grondwaterstandsdiepten in peilbuizen, gerichte opnamen van grondwaterstandsdiepten in boorgaten, gebiedsdekkende en digitaal beschikbare hulpinformatie, regressiemodellering en geostatistische interpolatiemethoden. Deze methodiek brengt het verloop van de grondwaterstandsdiepte door het jaar heen in kaart, met voor pixels van 25×25 m2 een waarde voor de GHG, GLG en GVG, een Gt, een regimecurve en een duurlijn. Deze zijn geschat op grond van een groot aantal (300) geostatistische simulaties.

Resultaat

Het doel is bereikt, waarmee de karakterisering per Gt-klasse uniform en landsdekkend beschikbaar is, zij het met wisselend actualiteitsgehalte en onderliggende berekeningswijze.

Het onderzoek is gerapporteerd in WEnR - rapport 2797