Project

Basisregistratie Ondergrond (BRO) – Actualisatie bodemkaart Flevoland

In het kader van de Basisregistratie ondergrond (BRO) wordt de bodemkaart, schaal 1 : 50 000, van de provincie Flevoland geactualiseerd. Tevens wordt er informatie verzameld over de laagopbouw tot de pleistocene zandondergrond die in Flevoland vanaf 1 á 4 meter diepte voorkomt. Met deze gegevens kan het risico op toekomstige maaivelddaling beter worden ingeschat.

Aanleiding

De BRO wordt de centrale database met alle publieke gegevens over de ondergrond van Nederland. De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, is één van de registratieobjecten binnen deze basisregistratie. De kaart geeft informatie over de bodemopbouw tot een diepte van ca. 1,2 meter. De bodemkaart van Flevoland is samengesteld aan de hand van gegevens die kort na de drooglegging zijn verzameld. Sindsdien zijn er door bodemvormende processen veranderingen opgetreden. Zo zijn slappe kleilagen door rijping sterk gekrompen, met maaivelddaling als gevolg. Door de aanwezigheid van veen onder de 1á 2 meter dikke deklaag van klei is verdere maaivelddaling te verwachten. Voor het bepalen van de kans op deze daling en eventuele beperkende maatregelen in de komende 50 jaar, is aanvullende informatie nodig over de dikte en kenmerken van klei- en veenlagen boven de pleistocene zandondergrond.

Doel

Het doel is om de bodemkaart te actualiseren en aanvullende informatie te verzamelen over de laagopbouw tot de pleistocene zandondergrond die vanaf 1 á 4 meter diepte voorkomt. Het project wordt gefinancierd uit het budget voor de actualisatie en bijhouding van BRO-gegevens en door provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland.

Aanpak

Het project heeft in 2017 betrekking op het gebied van de Noordoostpolder en in 2018 op Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Per deelgebied vindt de uitvoering in 3 stappen plaats:

  1. Actuele informatie verzamelen over de laagopbouw. Hiervoor worden ca. 1250 grondboringen verricht tot aan de pleistocene ondergrond op 1 á 4 meter diepte
  2. Modelleren aanwezigheid en dikte van verschillende laagpakketten, zoals de deklaag van klei en zand, veenlagen onder de deklaag en de begindiepte van de pleistocene zandondergrond.
  3. Nabewerking bodemkaart, waarbij aan de hand van de bestanden met de verschillende laagpakketten verbeteringen in de bodemkaart worden aangebracht.

Resultaat

Het resultaat bestaat uit:

  • Een geactualiseerde bodemkaart, schaal 1 : 50 000 van de provincie Flevoland;
  • GIS-bestanden met informatie over aanwezigheid en dikte van verschillende laagpakketten;
  • Ca. 1250 boormonsterbeschrijvingen;
  • Documentatie over de werkwijze.