Project

Bedrijfsmilieuscore

Om bedrijven te beoordelen op hun milieuprestaties is het van belang dat er een goede samenhang is tussen afzonderlijke instrumenten die deze prestaties meten. De haalbaarheid hiervan staat centraal in dit project.

Doelstelling

Bedrijven willen steeds meer op individueel niveau afgerekend worden op hun milieuprestaties. Voor deze milieuaspecten, zoals excretie van stikstof en fosfaat of de emissie van ammoniak, zijn instrumenten ontwikkeld. De samenhang van deze instrumenten is echter nog niet optimaal. Het doel van dit project is dan ook om na te gaan of het mogelijk is een samenhangend geheel te maken van deze losse instrumenten, waardoor de voor het milieu belangrijke elementen van de mineralenkringloop samenhangend worden gekwantificeerd en verantwoord. Ook zal gekeken worden of deze bedrijfs-milieuscore hanteerbaar is en of deze nog uitgebreid kan worden.

Beoogd resultaat

Het resultaat is inzicht in de haalbaarheid van een bedrijfs-milieuscore, of dit voldoende kosteneffectief is en hoe deze eruit zou moeten zien, hoe deze kan worden gehandhaafd, welke werkzaamheden er nog nodig zijn, welke bijdragen de verschillende doelgroepen daaraan kunnen leveren, hoe het tijdpad eruit ziet en wie de kosten dragen. De doelgroepen onderschrijven dit. Met een eerste, onvolledige versie van de Bedrijfs-milieuscore is ervaring opgedaan bij de bedrijven in het project Koeien & Kansen en in enkele andere bedrijfsnetwerken. Achtergronden en uitvoering van het project zijn gecommuniceerd met geïnteresseerde partijen in binnen- en buitenland.

Werkwijze

In de eerste periode zal in samenspraak met alle doelgroepen besloten worden of het nuttig is om een dergelijke milieuscore te ontwikkelen. Verwacht wordt dat het antwoord ‘ja’ is. Er zal dan een projectplan opgezet worden met waarschijnlijk acht deelprojecten. Vragen over het functioneren en waarborgen van de milieuscore zullen in de tweede helft van het jaar aan bod komen door (begeleid) experimenteel gebruik op voorlopersbedrijven.

Resultaten

Dit project is overgegaan in project KringloopWijzer. Bekijk de website van KringloopWijzer voor publicaties.