Project

Begrip van de invloed van milieu-informatie in lokale bestuursprocessen

Om een groter effect op de maatschappij te hebben, zou in de wetenschap meer aandacht besteed moeten worden aan de waarden, normen en kaders die sociale verandering aandrijven of juist blokkeren. In onderzoek naar ecosysteemdiensten zijn beleidsgeoriënteerde methoden om het huidige landschap te waarderen en in kaart te brengen in overvloed aanwezig. Echter, dit soort informatie stelt lokale gemeenschappen er niet van op de hoogte hoe en waar het landschap het beste kan worden aangepast om voordeel te halen uit de verbeterde ecosysteemdiensten.

Doelstelling

Wanneer de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het nationale milieubeleid wordt gedecentraliseerd naar lokale overheden (provincies) en de rol van private actoren groeit is het nog belangrijker om met uitvoerbare kennis over het milieu te komen. Het doel van dit project is dan ook om meer inzicht te krijgen in hoe de kennis over ecosystemen en ecosysteemdiensten kan worden omgezet in uitvoerbare punten om zo de capaciteit van lokale gemeenschappen om hun omgeving aan te passen te vergroten. Er bestaan namelijk al veel klimaatverandering-adaptatieplannen, maar aan de daadwerkelijke implementatie hiervan schort het vaak. Een mogelijke oorzaak hiervoor kan zijn dat institutionele uitdagingen die samengaan met de implementatie over het hoofd gezien worden. In dit onderzoek wordt verondersteld dat er een tweede oorzaak kan zijn, namelijk het gebrek aan inzicht in de perceptie die de lokale actoren hebben van de wetenschappelijke informatie. Zien zij deze informatie wel als relevant en legitiem?

Werkwijze

De activiteiten binnen dit project bestaan uit:

  1. Analyseren van de huidige situatie in de drie geselecteerde gevallen: Op welke manier, door wie en over welk onderwerp is er omgevingsinformatie gepresenteerd. Alternatieve manieren van het presenteren van dergelijke kennis worden ontwikkeld.
  2. Analyseren van het effect op actieve discours coalities: Heeft de manier waarop informatie gepresenteerd wordt effect op de huidige discoursen (aantal, onderwerp, deelnemende stakeholders)? Reageren stakeholders anders binnen en tussen de verschillende gevallen? Wat is het verschil tussen ecosysteemdiensten?
  3. De ontwikkeling van een interactieve internet-tool: De tool zal zowel verzorgers, belanghebbende en wetenschappers inzicht bieden in hoe omgevingsinformatie effectief gepresenteerd en geframed kan worden door het beïnvloeden van discoursen en het verbeteren van collectieve actie. 
  4. Uitbreiding van het interactieve landschapsinrichting-instrument “Planning with Green Infrastructure” door het toevoegen van verschillende mogelijkheden om informatie te presenteren in verschillende bestuur arrangementen.
  5. Valorisatie van de interactieve internet-tool en het landschapsinrichtings-instrument: Testen in echte situaties in één of meer van de casussen.   

Resultaten 2012

In 2012 zijn drie Casestudiegebieden geselecteerd voor analyse: CARE Baakse beek, GIFT-T! Case Zuid-Holland en Hoeksche Waard. Per case is een analyse gemaakt hoe de ecologische informatie wordt aangeboden en hoe de response is van de stakeholders op deze informatie.

Er is een conceptueel raamwerk ontwikkeld waarin de interdiciplinaire benadering binnen ECOMPRIS is uitgewerkt. Dit raamwerk vormt de basis voor een wetenschappelijk artikel dat in 2013 zal worden uitgewerkt.

Beoogde eindresultaten

  1. Interactieve webtool met effectieve bestuursregelingen.
  2. Uitbreiding van het interactieve landschapsinrichting instrument "Planning with Green Infrastructure".
  3. Een interdisciplinair wetenschappelijk artikel over de rol van zowel ecologische- als sociale wetenschappen in het opbouwen van adaptief vermogen van sociaal-ecologische systemen.
  4. Wetenschappelijk artikel over het gebruik en de effectiviteit van ecologische informatie voor collectief optreden van belanghebbenden in de lokale processen.
  5. Wetenschappelijk artikel over het effect van het gebruiken van het landschapsinrichting instrument en de interactieve webtool voorde lokale planningsprocessen.

Publicaties