Project

Beheersing van Campylobacter in de pluimveesector

Campylobacter is de meest voorkomende bacteriële veroorzaker van voedselinfecties in Nederland. Kip is daarbij een belangrijke bron van besmetting.  

Campylobacter is de belangrijkste veroorzaker van bacteriële voedselinfecties in Nederland (en gehele EU), waarbij kip een belangrijke bron is. Echter (inter)nationale inspanningen hebben tot nu toe nauwelijks effect gehad op het voorkomen van Campylobacter op vlees en vleesproducten.

Recent Nederlands onderzoek geeft aan dat niet gestreefd hoeft te worden naar afwezigheid van Campylobacter op producten; blootstelling aan kleine hoeveelheden Campylobacter levert maar een hele kleine kans op ziekte en kan immuniteit tegen Campylobacter opwekken. Producten met een hoge concentratie Campylobacter geven een grotere kans op ziekte bij de mens en beheersing moet dus gericht zijn op het voorkómen van hoog besmette eindproducten. Deze recente verschuiving in denken (vermindering in plaats van eliminatie) vormt de basis van een EU aanpak die op dit moment in ontwikkeling is. Met deze PPS wordt hierop ingespeeld en worden in 4 onderzoekslijnen kansrijke technieken en werkwijzen (eventueel uit andere sectoren) geïdentificeerd en onderzocht op effectiviteit en inpasbaarheid op praktijkschaal in Nederland.

Voorkómen of verminderen van de besmetting van pluimvee geschiedt bij voorkeur op het primaire bedrijf, omdat daarmee de kolonisatie en de daaropvolgende vermeerdering van Campylobacter bij de kippen wordt voorkomen. Binnen deze PPS wordt gekeken naar de werkzaamheid van vliegennetten onder Nederlandse praktijkomstandigheden (lijn 1) en de effectiviteit van vaccinatie (lijn 2). Bij gebrek aan effectieve maatregelen in de primaire fase is (vooralsnog) reductie van besmetting van producten in de slachterij noodzakelijk. Hiertoe wordt de relatie tussen bevuiling van dieren bij aanvoer op het slachthuis en het Campylobacterniveau het eindproduct onderzocht (lijn 3) en wordt gezocht naar mogelijkheden van reductie van Campylobacter tijdens het slachtproces die in de praktijk effectief en werkbaar zijn (lijn 4).Uiteindelijk moet dit leiden tot praktische interventiemaatregelen die werkzaam en effectief zijn in de Nederlandse pluimveesector. Het einddoel is het verminderen van het aantal humane Campylobacterbesmettingen.

Publicaties