Project

Beheren van productiewater-lozingen op basis van het milieurisico

Productiewater wordt door sommige offshore olie- en gasplatforms geloosd in het oppervlaktewater. Nieuwe OSPAR-regels vereisen dat deze lozingen op basis van het milieurisico worden beheerd. IMARES hielp Nederlandse operators bij de praktische implementatie.

In 2012 nam OSPAR de zogenaamde ‘risk-based approach’ aan voor het beheren van productiewaterlozingen. Deze benadering geeft prioriteit aan mitigerende maatregelen die aangrijpen op die componenten in het geloosde water welke het grootste milieurisico geven.

In Nederland heeft het bevoegd gezag (Staatstoezicht op de Mijnen en Rijkswaterstaat) richtlijnen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de ‘risk-based approach’. Bij de operators was echter behoefte aan een meer praktische invulling en assistentie bij deze benadering. IMARES is daarom gevraagd te assisteren in dit proces aan de hand van een project dat bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Het uitvoeren van ‘Whole Effluent Toxicity’ (WET) testen, waarin de toxiciteit van het geloosde effluent is bepaald in het laboratorium, conform de eisen van het bevoegd gezag.
  2. Het uitvoeren van risico-berekeningen, op basis van zowel de WET testen als de chemische samenstelling van het geloosde water.
  3. Het schrijven van een praktisch handboek waarin het proces stap-voor-stap beschreven wordt.

Resultaten van dit project zijn onder andere gebruikt als rapportage aan het bevoegd gezag in het kader van de ‘risk-based approach’ welke zal worden ingebracht bij de rapportage aan OSPAR.