Project

Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming, deelproject a: recirculatie amaryllis (hippeastrum)

De Glastuinbouw streeft naar een duurzamere bedrijfsvoering waarbij efficiënt en effectief omgegaan wordt met productiemiddelen voor een hoog teeltrendement met zo min mogelijk milieubelasting. Bij het gewas amaryllis wordt nog weinig drainwater hergebruikt vanwege sterke vermoedens van groeiremmende stoffen in het drainwater. Op verzoek van de amaryllistelers is onderzoek gestart naar een behandeling van drainwater om het wel geschikt te maken voor hergebruik.

Het is uitdrukkelijke wens van de amaryllistelers dit onderzoek nog een jaar voort te zetten omdat de bollen meerdere jaren achter elkaar in productie moeten blijven en na het rooien ook geschikt moeten blijven voor hergebruik in vervolgteelten zoals algemeen gangbaar is in de huidige snij-amaryllisteelt. Er wordt ook een verkenning uitgevoerd naar de samenstelling en hergebruikmogelijkheden van het spoelwater na het doorspoelen van het substraat na het stomen bij driejaarlijkse teeltwisseling. Daarnaast worden experimentele groeiversterkers en biologische gewasbeschermingsmiddelen toegepast (tegen trips en narcismijt) om de emissie van chemische middelen te verminderen.

Producten en Deliverables

Output zal bestaan uit toelichting van resultaten van de verschillende behandelingen in de proef en advies voor hergebruik van drainwater en spoelwater bij amaryllis, mondeling in presentaties voor amaryllistelers (landelijke amaryllisdag) en schriftelijk in vakbladartikel(en)en nieuwsberichten op website van LTO Glaskracht Nederland en website Glastuinbouw Waterproof.