Project

Beleidsadvisering van het Ministerie en derden

Het ministerie van Economische zaken wil haar beleid met betrekking tot genetische bronnen verdiepen en wil dat Nederland een belangrijke rol blijft spelen in internationale fora die beleid over agrobiodiversiteit en genetische bronnen ontwikkelen en vorm geven.

Het doel van dit project is bij te dragen aan de totstandkoming en uitvoering van beleid op het terrein van genetische bronnen en agrobiodiversiteit met behulp van de aanwezige technisch-inhoudelijke expertise. Daarbij past het ook in het beleid van EZ om het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) te vragen om aan derden advies of andere ondersteuning op beleidsterrein te leveren.

Aanpak en tijdspad

Opstellen van voorbereidende documenten, afgestemd met het ministerie van EZ, andere stakeholders en de EU in Brussel en onderhouden en actualiseren van de website www.absfocalpoint.nl

Ondersteunen van de implementatie van overeengekomen beleid.

Resultaten

De resultaten worden beschreven in notities en adviezen, bijdragen aan bijeenkomsten en presentaties aan stakeholders en via de website www.absfocalpoint.nl

De geleverde beleidsondersteuning en -advisering op internationaal niveau zich in 2013 in sterke mate op Access and Benefit-Sharing issues en op het functioneren van het Multilateraal Systeem van de International Treaty voor de conservering en het gebruik van genetische bronnen.

ABS

  • Communicatie met betrekking tot de invoering van de EU Verordening voor de implementatie van het Nagoya Protocol is verbreed en versterkt. De informatiebehoefte van Nederlandse gebruikers en collectiehouders is in kaart gebracht.

  • Multilateral System van de International TreatyEr is tot stevig inter-sessioneel werk besloten ter herziening van het Multilateraal Systeem. Nederland maakt deel uit van de delegatie in de Ad Hoc Working Group.

FAO Commission

  • Nederland is lid geworden van de Intergovernmental Technical Working Group on Plant Genetic Resources, en heeft zijn positie in de Animal Working Group, die het vele jaren heeft vervuld, hiervoor opgegeven.

Overige activiteiten

  • De State of the World en het bijbehorende Global Plan of Action of Forest Genetic Resources is grotendeels vastgesteld.
  • De FAO Genebank Standards voor plantaardige collecties zijn vastgesteld.
  • Met vijf plantenveredelingsbedrijven en twee fokkerijbedrijven is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, die tevens op de website van het CGN is vermeld.

In het algemeen is een groot aantal activiteiten verricht die betrekking hadden op de vertegenwoordiging van Nederland in het kader van de International Treaty en de FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, alsmede op de invoering van de EU Regeling ter  implementatie van het Nagoya Protocol in de Europese Unie. Er is met name ingezet op een betere werking van het Multilateraal Systeem on Access and Benefit-Sharing van de International Treaty en op het voorbereiden en uitvoeren in Nederland van de mondiale overzichten van de status van genetische diversiteit en de bijbehorende nationale actieplannen. Verder is de website van het National Focal Point on Access and Benefit-Sharing herzien en aanzienlijk uitgebreid.Tevens is inzet geleverd ten behoeve van de Global Crop Diversity Trust en de Global Seed Vault. 

Resultaten WOT-03-002-063

Zeven strategische prioriteiten zijn vastgesteld door de Nederlandse overheid om het behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouwhuisdieren te stimuleren. Er is meer aandacht nodig om het verlies van genetische diversiteit, verlies van unieke rassen of verlies van ons bio-cultureel erfgoed te voorkómen. Daarbij wordt vastgesteld dat nieuwe technologie kansen biedt voor betere karakterisering, voor conservering en voor fokkerij. Nederland zal blijven bijdragen aan het streven naar mondiale voedselzekerheid en behoud van biodiversiteit, met name in de vorm van kennisoverdracht en de ontwikkeling en verspreiding van genetisch materiaal voor een duurzame ontwikkeling van de mondiale veehouderij. De ontwikkeling van het geactualiseerde, 2e landenrapport van Nederland over dierlijke genetische bronnen is gecoördineerd door het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN), volgend op het verzoek van de Wereld Voedsel Organisatie van de Verenigde Naties (FAO) om bij te dragen aan de 2e State of the World’s Animal Genetic Resources.

Publicaties