Project

Belevingsplein Aalten

Figulus Welzijn, een welzijnsorganisatie in Aalten-Dinxperlo, wilde het terrein rondom haar centrale pand in Aalten – een dertiende-eeuwse boerderij – zo aanpassen dat er verschillende kansen ontstaan voor participatie van lokale bewoners. De organisatie vroeg de Wetenschapswinkel mee te denken over het plannen en vormgeven van dit zogenaamde ‘belevingsplein’.

Figulus heeft meerdere projectideeën om de Ahof en haar omgeving beter te benutten, maar samenhang ertussen ontbrak, en er was geen lange termijn visie waarbinnen de projecten uitgevoerd kunnen worden. Bovendien wist Figulus Welzijn niet goed hoe zo’n lage termijn visie in de praktijk te brengen. Dit waren daarom de vragen aan de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research.

Studentenonderzoek

Een groep studenten heeft een strategische visie ontwikkeld voor de omgeving en de functie van het belevingsplein, waar de reeds bestaande projectplannen aan gekoppeld kunnen worden. De studenten hebben een missie en visie voor het belevingsplein geschreven, een aantal concrete doelen en subdoelen van het belevingsplein geformuleerd en een lijst van actiepunten samengesteld, die nodig zijn om deze doelen te kunnen halen. Gebruikte methoden: een overzicht van de ontwikkelingen in de welzijnssector op internationaal en nationaal niveau, ervaringen van andere welzijnsorganisaties in Nederland, de missie en visie van Figulus Welzijn, het bespreken van deze resultaten in focusgroepen. De vijf hoofddoelen die deze groep heeft geformuleerd zijn: sociale cohesie vergroten, talent benutten, samenwerking met andere partijen bevorderen, als toeristische trekpleister profileren en educatie bieden.

Vervolgens is een tweede groep studenten verder gegaan met het werk van de eerste groep. Deze studenten hadden vooral als opdracht handvatten te bieden over hoe de zeer nuttige maar nog abstracte strategische visie van de vorige groep in de praktijk te brengen, en aan de slag te gaan met de aanbevelingen. De groep heeft op papier gezet wat in het algemeen nodig is om projecten uit te voeren binnen het belevingsplein. Daarnaast heeft ze een aantal mogelijke projecten geformuleerd die Figulus Welzijn zou kunnen ontwikkelen om het belevingsplein vorm te geven, en hier de te nemen stappen en een mogelijke tijdslijn bij gemaakt. Ook zijn zogenaamde ‘acupunctuur ontwerpen’ gegeven; kleine aanpassingen in de ruimte die de projecten mogelijk maken.

Deze twee studentenrapporten – de één meer strategisch, de ander daar een praktische uitwerking van – geven Figulus Welzijn voorlopig genoeg handvatten om het belevingsplein in de praktijk te brengen.

Deelnemen aan de maatschappij

De participatiesamenleving vraagt, meer dan vroeger, zelfredzaamheid van de burger. Mensen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid – zowel voor zichzelf als voor hun omgeving – en er wordt van ze verwacht dat ze zoveel als mogelijk deelnemen aan de maatschappij. Dat kan in de vorm van betaald werk zijn, maar ook door vrijwilligerswerk te doen of door op een andere manier actief te zijn in de samenleving. Het inspelen op deze ontwikkelingen – minder afhankelijkheid van sociale voorzieningen, meer zelfredzaamheid - kan een uitdaging zijn voor welzijnsorganisaties.

Ahof in Aalten

Figulus beheert de Ahof, een oude boerderij in het centrum van Aalten. Hier komen mensen bij elkaar met diverse achtergronden, interesses en leeftijdscategorieën. Er is ruimte voor ontspanning, maar ook (vrijwilligers)werk en sociale activiteiten. Samen met de aangrenzende gebouwen en terreinen (een kinderboerderij op het terrein, het naastgelegen zalencentrum, de parkeerplaats met skateramp) biedt de Ahof meer mogelijkheden om mensen te laten participeren; die worden nu nog niet allemaal benut.

Welzijnsorganisatie Figulus Welzijn richt zich vooral op mensen die minder zelfredzaam zijn, zoals statushouders, bepaalde groepen jongeren of mensen met een beperking. De organisatie heeft daarbij als doel de participatiemaatschappij zo goed mogelijk tot haar recht te laten komen, of met andere woorden verschillende mogelijkheden te creëren om mensen een bijdrage te laten leveren aan de maatschappij.