Project

Beoordelingskader nieuw stelsel agrarisch natuur beheer

Het ministerie van EZ is bezig met de voorbereidingen van de vernieuwing van het stelsel van agrarisch natuurbeheer. Het idee is dat de beheercollectieven uitgenodigd gaan worden om offertes op te stellen, onder meer gericht op de versterking van de biodiversiteit (naast milieu- en klimaatdoelen). Het minsterie heeft behoefte aan een systematiek waarmee de offertes kunnen worden beoordeeld op hun effectiviteit ten behoeve van de biodiversiteit, mede in relatie tot economische efficiëntie en duurzaamheid.

Doelstelling

Het doel van dit project is het ontwerpen van een beoordelingskader voor gebiedsoffertes gericht op het realiseren van beleidsdoelen op het vlak van biodiversiteit in het kader van het te vernieuwen stelsel van agrarisch natuurbeheer. Behalve aan de inhoudelijke aspecten van het kennissyteem dient ook aandacht geschonken te worden aan de ontsluiting ervan (beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid). Ook dient zo mogelijk te worden aangesloten bij bestaande initiatieven die hiermee verwant zijn en dienstbaar kunnen zijn.

Werkwijze

Het beoordelen van gebiedsoffertes van collectieven op wetenschappelijke basis vergt een gestructureerde aanpak. Om de tijd gemoeid met de beoordeling zo beperkt mogelijk te houden verdient het aanbeveling gebruik te maken van kennissystemen. Bijkomend voordeel is dat bestaande deskundigheid dan centraal wordt benut en gelijke beoordeling mogelijk maakt van alle offertes.

De hoeveelheid werk om tot zo’n systematiek te komen wordt bepaald door de gewenste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de beoordeling. Bedacht moet worden dat de beschikbare ecologisch inzichten op dit punt zo hun beperkingen hebben: we weten gewoon niet alles.

Resultaten

Het volledig uitwerken van beoordelingskader is veelomvattend. Hoofdonderdelen zijn:

  1. Het uitwerken van het concept van het beoordelingskader 
  2. Het definieren van de doelen die leidend zullen zijn in het beoordelingskader.
  3. Het opstellen van geschikheidskaarten.
  4. Het verzamelen en opstellen van dosis-effectrelaties waarmee de invloed van ingrepen (inrichting en beheer) op de nagestreefde biodiversiteit inzchtelijk wordt gemaakt.
  5. Ecologisch inhoudelijke beoordelingshandvaten voor offertes (aan de hand van omvang van de maatregelen (input) en de te verwachten effecten op de biodiversiteit (aantal soorten, aantallen per soort en hun relevantie voor het beleid)).
  6. Financiele beoordelingshandvaten voor offertes.

Publicaties

Ontwerp beoordelingskader nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer. Melman, Th.C.P., M. Hammers, J. Clement en A.M. Schmidt (2014). Alterra Rapport 2503. ISSN 1566-7197