Project

Beoordelingskader nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer

In nauw overleg met EZ en IPO (Inter Provinciaal Overleg):

Voortbouwend op de resulaten van 2013: het doorontwikkelen van kriteria en normen die bij de beoordeling van gebiedsoffertes kunnen worden gebruikt. Deze kriteria en normen hebben betrekking op de soorten waarvoor Nederland internationale verantwoordelijkheden draagt. De kriteria en normen gaan in op de geschiktheid van de locatie en het belang van inrichtings- en beheerfactoren. De criteria en normen kunnen worden gebruikt voor bepalen van de ecologsiche effectiviteit van de in gebiedsplannenplannen voorgestelde maatregelen en hun economische efficientie. Het beoordelingskader dient zo eenvoudig mogelijk te zijn, met het oog op draagvlak bij de collectieven en het zo laag mogelijk houden van de overheadkosten van de regeling. Daartoe dient op termijn een geautomatiseerde ontsluiting via internet mogelijk te zijn.

Het ontwikkelen van een voorstel hoe het beoordelingskader kan worden ontsloten ten behoeven van de beheercollectieven. Daarbij is transparantie in het traject van offerte tot beoordeling is een belangrijk aandachtspunt.

Projectresultaat (beschrijvend)

Een rapport waarin beschreven:

(1) een door EZ en IPO gedragen set van kriteria en normen zoals die in de regeling kan worden gehanteerd, die in nauwe afstemming met de werkgroepen kennis en doelenkader tot stand is gekomen.

(2) voorstellen ten aanzien van het ontwikkelen van hulpmiddelen (bijv. kaarten, kennisbank, ict-ontsluiting) ten behoeve van de nieuwe regeling agrarisch natuurbeheer.

Publications