Project

Best Practice Price model in de praktijk

In de huidige markt worden de prijzen van producten en diensten uitgedrukt in de marktprijs. In deze marktprijs zijn vrijwel geen maatschappelijke kosten opgenomen, als milieuvervuiling, aantasting van het landschap, uitbuiting (waaronder kinderarbeid) e.d., en in ieder geval niet als zodanig herkenbaar voor de consument. Via het Best Practise Price (BPP) model zijn deze kosten inzichtelijk gemaakt door de verhouding van de marktprijs ten opzichte van een prijs waarin alle maatschappelijke kosten zijn opgenomen in een percentage. Hierin verschilt BPP van Life Cycle Analysis (LCA) en True Price modellen.

BPP toegepast op een hamburger

In opdracht van de Best Practice Price Foundation heeft een groep internationale studenten in het kader van Academy Consultancy Training (ACT) BPP toegepast op een concreet product, namelijk een hamburger. Uit het studentenonderzoek komt naar voren dat BPP als nieuw model zijn plaats moet zien te vinden in de grote verscheidenheid aan instrumenten die de waarde beogen te bepalen van duurzaam geproduceerde producten. Verder heeft de aanpak van BPP mogelijkheden, maar is nog niet gedetailleerd genoeg uitgewerkt om functioneel te kunnen zijn. De studenten concluderen dat voor het doorrekenen van de BPP van een hamburger bijvoorbeeld te weinig betrouwbare data toegankelijk zijn om BPP te kunnen berekenen.

Op basis van dit studentenonderzoek en in overleg met de bij dit onderzoek betrokken WUR-onderzoekers is de Wetenschapswinkel van WUR tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om binnen de grenzen van een Wetenschapswinkelproject een zodanige bijdrage te kunnen leveren dat BPP in de praktijk toepasbaar wordt.