Project

Biodiversiteit in agrarisch gebied modelleren

Het Planbureau voor de Leefomgeving wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging. Hiervoor is een wetenschappelijk robuust en praktisch werkbaar instrumentarium nodig van modellen, graadmeters en data. Doel van dit project is een eenvoudig model ontwikkelen dat inzicht geeft in biodiversiteit in agrarisch gebied.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wil met strategische beleidsanalyses op het gebied van natuur, milieu en ruimte een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging. Hiervoor is een wetenschappelijk robuust en praktisch werkbaar instrumentarium nodig van modellen, graadmeters en data.
Het instrumentarium moet geschikt zijn voor beantwoording van ad hoc vragen (zoals ‘doorrekening verkiezingsprogramma’s) en meer uitgebreide verkenningen. Bovendien moet het ‘credible’ (wetenschappelijk geloofwaardig), ‘salient’ (wetenschappelijk en beleidsmatig nuttig)  en ‘legitimate’ (maatschappelijk en beleidsmatig relevant) zijn.
Met het huidige instrumentarium is het niet mogelijk de beleidseffecten op biodiversiteit in agrarisch gebied te bepalen. Doel van dit project is een eenvoudig model ontwikkelen dat inzicht geeft in biodiversiteit in agrarisch gebied. Een vereiste is dat het model aansluit bij het huidige instrumentarium.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten in 2013 zijn:

  • Vergelijken MetaNatuurplanner, BIOSCORE en het model voor NW-graadmeter agrarisch
  • Opzetten structuur voor modellering agrarisch gebied
  • Ontwikkelen prototype.

Het project loopt door in 2014.

Resutaat (beoogd)

Resultaten zijn:

  • Programma van eisen voor het te ontwikkelen model
  • Review van de concepten, functies en parameters in verschillende biodiversiteitsmodellen
  • Ontwerp model voor agrarisch gebied
  • Prototype of volledig uitontwikkeld model
  • Technische documentatie.