Project

Bioraffinage als schakel tussen agro en groene chemie

De agrosector is in Europa bezig met een voorwaartse integratie waarbij groene chemie activiteiten worden verbonden aan agrarische verwerking. In Nederland lijkt de aansluiting van de agrosector bij de biobased economy trager te verlopen.

Doelstellingen project

Aan de hand van de roapmap zal in dit project een update worden gemaakt van de stand van zaken en de ontwikkelingen van de afgelopen 5 jaar.

In dit onderzoek gaat het om een aantal vragen:

 • wat is de ontwikkeling van bioraffinage in de agrosector? Welke bedrijven en kennisinstellingen zijn actief en welke kansrijke netwerken en clusters zijn ontstaan? Zijn er bedrijven of clusters die bezig zijn of gaan met opschaling?
 • wat betekent dit voor het logistieke proces van biomassa?
 • op welke wijze moet de agrosector zich organiseren om voorwaartse integratie een positie te kunnen versterken in de keten richting de chemie?

Aanpak en tijdspad

De roapmap biorefinery uit 2009 zal als basis dienen voor de activiteiten in dit project. De huidige stand van zaken zal in kaart worden gebracht. Hierbij zal speciale aandacht zijn voor de ontwikkelingen binnen de primaire sector. De kansen voor de primaire sector om via voorwaartse integratie te profiteren van de biobased economy worden steeds duidelijker, recente ontwikkelingen zullen hier in kaart worden gebracht en eventueel kunnen leiden tot een intensievere discussie met vertegenwoordigers van de primaire sector. Ook logistieke aspecten zullen worden uitgewerkt, in vervolg op het project dat in 2012 afloopt over de logistieke aspecten van de biobased economy. de resultaten van dit project zullen worden verbijzonderd in het licht van de update van de roadmap.

Fasering:

 • fase 1: januari-maart
  Verzamelen kennis over de huidige stand van zaken van de vier verschillende moonshots uit de roadmap: 1. bioraffinage van specifieke Nederlandse gewassen, 2. bioraffinage van aquatische biomassa (microalgen en zeewieren), 3. bioraffinage van geïmporteerde biomassa in het Nederlandse havengebied, 4. bioraffinage gebaseerd op reststromen en bijproducten (zie de bijlage voor een beknopt overzicht van de resultaten van de roadmapstudie.
  De kennisverzameling wordt gedaan aan de hand van algemeen beschikbare kennis, publicaties, openbare kennis uit bioraffinageprojecten die momenteel lopen en (telefonische) interviews met betrokken en experts, uit zowel de kennisinstellingen, overheid, agrosector chemiesector, logistieke sector en energiesector.
 • fase 2. april-mei
  Verslaglegging van de verzamelde resultaten opgesplitst naar de vier moonshots, met speciale aandacht voor de rol en de positie van de agrosector zoals die zich afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Tevens aandacht voormogelijke nieuwe ontwikkelingen die eerder niet voorzien waren
 • fase 3. juni
  Workshop met betrokkenen uit de verschillende sectoren om het beeld uit de inventarisatie te toetsen en te verbeteren.
 • fase 4.juli-oktober
  Update van de roadmap aan de hand van de inventarisatie van de stand van zaken en de resultaten uit de roadmap. Indien nodig nog een extra workshop met vertegenwoordigers van de Nederlandse agrosector (in overleg met de opdrachtgever). Aparte aandacht voor de logistieke gevolgen die uit de update van de roadmap volgenn.
 • fase 5 oktober –december
  Schrijven van de samenvattende publicaties.

Resultaten (beoogd)

Het resultaat bestaat uit:

 • een eindrapport, in de vorm van een update van de roadmap
 • een workshop met betrokkenen uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en beleid.
 • een (of indien logischer) meer toegankelijke samenvattende publicaties van het eindrapport ten behoeve van gebruik in vervolg workshops. De publicaties zullen worden uitgevoerd in de vorm van de groene grondstoffen boekjes en updates van de informatiesheets over de actuele ontwikkelingen binnen de biobased economy.