Project

Bodemfysische schematisatie van Nederland

Om het beleid van waterschappen (kosten)effectiever te kunnen uitvoeren, vraagt het beleid om betrouwbare en realistische modellen.

Thema's als inrichting, verdroging, mest- en pesticidenbeleid vormen de aanleiding om te komen tot een bodemfysische schematisatie van Nederland. Tot op heden wordt gewerkt met een uit 1988 daterende schematisatie. Deze is inmiddels achterhaald.

Doelstelling

Doel van dit project is het opstellen van een bodemfysische schematisatie van Nederland in een samenwerkingsverband van het Waterschap Vallei & Eem, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Alterra.

Hierbij worden bestaande (hydrologische) modellen verbeterd, vooral de invoer van bodem- en grondwatergegevens en de interpretatie daarvan. De modellen berekenen verdroging, uitspoeling van mest en nutriƫnten en gedrag van pesticiden in de bodem.

Overeenstemming tussen modeluitkomsten en praktijkwaarnemingen draagt bij aan de acceptatie van het model door de gebruikers, en dit vergemakkelijkt vervolgens de beleidsuitvoering. Ook de effecten van het beleid (bijvoorbeeld mestbeleid) worden getoetst aan de hand van modelberekeningen.

Resultaat

Het eindresultaat is een Alterra rapport met daarin een clustering in een concreet aantal bodemfysische eenheden op grond van bodemfysische verwantschap.

Werkwijze

Activiteiten zijn:
  • Ontwikkeling van een nieuwe bodemeenhedenkaart
  • Bodemeenheden bodemfysisch karakteriseren en clusteren.

Publicatie