Project

Bodemvochtgehalte Sensoren voor Emissie Management in Grondteelten 1406-146

Bedrijven met grondgeboden teelten moeten voldoen aan de “zorgplicht” om ongewenste emissies te minimaliseren. Dit betekent dat de water- en mestgift moet worden afgestemd op de gewasbehoefte. Dit vereist verandering van bestaande uitganspunten en werkwijzen in de teelt en ook de introductie van nieuwe technieken en strategieën voor watergeven en bemesten. De variatie aan gewassen en bedrijfsspecifieke omstandigheden (grondsoort, grondwaterstand) maakt dat er veel meer inspanning nodig is om de implementatie van deze nieuwe technieken en strategieën te bewerkstelligen. Bovendien is een langere tijd nodig om de variaties door seizoenen en klimaat beter te kunnen interpreteren.

Doel

Ondersteunen en bewerkstelligen van de implementatie van innovatieve technieken en strategieën op gebied van watergeven en bemesten bij grondgebonden kasteelten.

Het praktijknetwerk met bedrijven, waarvoor in het voorafgaande project technieken (lysimeters, vochtsensoren, modelberekeningen) zijn geïnstalleerd, wordt voortgezet. Er zal worden gemonitord op water- mestgift, bodemvochtgehaltes, waaraan de eerder ontwikkelde ‘Best Practices’ zullen worden getoetst en desgewenst worden bijgesteld. Een type bodemvochtsensor wordt toegepast aan de hand waarvan ook uitspoeling en ook het bodemverzadigingsniveau (zuurstofgebrekssituatie) kan geworden gesignaleerd. Een uitspoelingindicator zal worden ontwikkeld voor verschillende grondsoorten en situaties. Daarnaast zullen acties ondernomen om koppeling en communicatie van de systemen aan de klimaatcomputer (procescomputer) mogelijk te maken, waarbij ook een eenvoudig waterbalansmodel zal worden ontwikkeld.

producten 

  1. Resultaat van monitoring; inzicht in de effecten op uitspoeling.
  2. Geüpdate versie van ‘Best Practices’ voor  duurzaam water- en nutrientenmanagement in grondgebonden teelten.
  3. Testresultaat van een nieuw concept bodemvochtsensor.
  4. Koppeling van bodemvochtsensor aan klimaatcomputer.
  5. Software applicaties:  indicator voor uitspoeling.
  6. Indicator voor verzadiging / zuurstoftekort
  7. Een eenvoudig balansmodel op de proces- /klimaatcomputer