Project

Bodemvruchtbaarheid

Tussen nu en 2050 moet de wereldwijde biomassaproductie (productie van voedsel en agrogrondstoffen) ongeveer verdubbelen om de stijgende vraag naar biomassa, als gevolg van dieet-verandering, bevolkingsgroei en vraag naar bio-energie, te kunnen voldoen (FAO). Verschillende onderzoeken (Stewart et al., 2005; Stewart and Roberts, 2012) laten zien dat ongeveer 50% van het verschil tussen huidige productie en realistisch maximale productie (‘attainable yield’) gerelateerd is aan (chemische) bodemvruchtbaarheid.

Doelstelling

Voedselzekerheid staat hoog op de internationale agenda en Nederland investeert fors in de aanpak van honger en de inzet is gericht op een duurzame voedselvoorziening in combinatie met de inzet van ‘landbouw als motor van duurzame economische ontwikkeling’. Dit leidt tot nieuw elan en een scala aan programma’s gericht op het vergroten van de landbouwproductie. LNV heeft de indruk dat de cruciale rol van bodemvruchtbaarheid daarin onvoldoende aandacht krijgt. LNV wil dit nader onderzoeken en nagaan welke opties LNV heeft om de positie van bodemvruchtbaarheid in het voedselzekerheidsbeleid te versterken. Een eerste stap hierbij is het beter inzicht krijgen in de problematiek rond bodemvruchtbaarheid, de aandacht die het nu krijgt en opties voor verbetering en de mogelijke Nederlandse bijdrage. Deze ToR is bedoeld om tot opdrachtverlening te komen voor een eerste inventarisatie. In dit project wordt een inventarisatie gemaakt van lopende initiatieven, behaalde resultaten en oplossingsrichtingen. Deze inventarisatie wordt gemaakt d.m.v. workshops, literatuur onderzoek en interviews.

Werkwijze

  • Fase 1: Review van bestaande literatuur en projecten.
  • Fase 2: Workshops en interviews.
  • Fase 3. Vaststellen van effectniveaus.
  • Fase 4: Integratie en opstellen plan van aanpak.
  • Fase 5: Rapportage

Resultaten

Het projectresultaat bestaat uit een breed-toegankelijk rapport waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  1. Achtergrond van de problematiek
  2. Overzicht van huidige initiatieven en (Nederlandse) projecten, bijv. IFDC, CIAT, BMGF (Soil Health Programme), Soil & More International, etc.
  3. Ambitie-niveaus; wat is haalbaar op verschillende (schaal)niveaus. Snijvlakken met andere disciplines (bijv. energie, transport en logistiek, etc).
  4. Oplossingsrichtingen
  5. Plan van aanpak, inclusief business opportunities voor Nederlands bedrijfsleven.