Project

Bodemweerbaarheid door organische stof in de sierteelt

Organische stof management is een permanente zorg voor elke teler om de kwaliteit van de percelen te behouden. Met gangbare vormen van organische bemesting zoals stalmest en fosfaatrijke GFT compost wordt handhaving van het bodem organisch stofgehalte nagenoeg onmogelijk vanwege de relatief hoge fosfaatgehaltes.

Doelstellingen project

De doelstelling van dit project is door middel van organisch stof management bij te dragen aan het benutten van de bodemweerbaarheid ten behoeve van duurzaam bodembeheer. Om deze doelstelling te realiseren zijn er twee meer specifieke doelstellingen geformuleerd:

  1. Vaststellen van (meerjarige) effecten van verschillende organische stof gehaltes op diverse positieve aspecten van organisch stof met de nadruk op benutting van bodemweerbaarheid.
  2. Vaststellen van (meerjarige) effecten van diverse organische materialen met laag fosfaat en nitraat gehaltes op diverse positieve aspecten van organisch stof met de nadruk op benutting van bodemweerbaarheid.

Aanpak en tijdspad

Doelstelling 1:
In 2010 is een nieuwe, meerjarige veldproef gestart met organische stof-trappen (1%, 2%, 3% o.s.), met als doelstelling:
Het bepalen van het effect van het organisch stof gehalte op de bodemweerbaarheid, inclusief het bepalen van de correlaties met diverse fysische, chemisch en biologische bodemparameters.
De veldproef is ingezet in 2010 voor een periode van drie teeltseizoenen. Voor verschillende relevante ziekteverwekkers zullen de behandelingen uiteenlopende effecten hebben op de bodemweerbaarheid, die mogelijk ook verandert in de tijd.
In dit project zal de bodemweerbaarheid jaarlijks worden gemeten met behulp van biotoetsen zolang er geen andere goede en goedkopere parameters voor handen zijn.
De laatste monstername zal plaatsvinden na drie teeltseizoenen in 2013 (biotoetsen najaar 2013 - voorjaar 2014).
Doelstelling 2
Fase 1: Inventarisatie alternatieven bodemorganische stof voorziening (januari – juni 2012)
Inventarisatie van potentiële organische materialen voor gebruik in de bollenteelt met een laag fosfaatgehalte en een hoge bijdrage aan de effectieve organische stof in de bodem.

Met betrekking tot de inventarisatie zullen de resultaten van de onderdelen O1 (bodemvruchtbaarheid en organische stof inputs) en eventueel O3 (Bedrijfsoptimalisatie bemesting) van het BO bodem programma mee worden genomen.

Fase 2: Veldproef en biotoetsen (juli 2012 – december 2014)

De geselecteerde materialen uit fase 1 zullen worden getest in een veldproef bij PPO Lisse gedurende minimaal twee teeltseizoenen (2012 – 2013 en 2013 – 2014). Dit levert een indicatie op van de mate van geschiktheid van de materialen voor toepassing in de teelt van siergewassen op duinzandgronden.

Twee jaar na toediening van de organische stof behandelingen worden grondmonsters uit de proefvelden getoetst op bodemweerbaarheid. Dit gebeurt in biotoetsen.

Resultaten

  • Beschrijving van resultaten, nieuwe adviezen tbv organisch stof management in vakbladartikelen
  • Poster van het project met toelichting Bezichtiging en uitleg bij de veldproef voor PPO Kennisdag
  • Nieuwe resultaten en adviezen tbv organisch stof management updaten op de website
  • Bespreken resultaten ten behoeve van een goede formulering van adviezen passend binnen het handelingsperspectief van de teler op Lezingen en discussie avonden

Publicaties