Project

Bouwen met Natuur in het Markermeer/ IJsselmeergebied

Bouwen met Natuur betreft het ontwerpen en bouwen van natte infrastructuur waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen en waarbij ook anticipatie plaatsvindt op `autonome' ontwikkelingen als klimaatverandering en zeespiegelrijzing

In Bouwen met Natuur zoeken ecologen en waterbouwers gezamenlijk naar een win-win situatie voor zowel menselijke ambities als voor de natuur. Belangen als veiligheid, natuurlijkheid, economisch potentieel, leefbaarheid en duurzaamheid worden in Bouwen met Natuur met elkaar verenigd.

Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid over wat Bouwen met Natuur betekent voor de besluitvorming en samenwerking met publieke en private partijen die bij de ontwikkeling van watergerelateerde infrastructuur betrokken zijn. Er is meer kennis nodig over de eisen die aan effectieve ecodynamisch ontwerp- en uitvoeringsprocessen gesteld worden. Om ‘Bouwen met Natuur’ op grote schaal te kunnen uitzetten is meer inzicht nodig in de effecten ervan op het ecologische, morfologische, hydraulische en sociale systeem.

Een dergelijke innovatieve nieuwe benadering in de waterbouw en waterbeheer vergt de ontwikkeling van nieuwe kennis over de eisen die ‘Bouwen met Natuur’ stelt aan ecodynamische ontwerpprocessen, uitvoering en beheer. In 2009 is het programma ‘Building with Nature’ gestart met als doel kennis en innovaties te ontwikkelen om de stap naar ‘Bouwen met Natuur’ uiteindelijk te kunnen maken (zie ook www.ecoshape.nl).

Resultaten 2012

In 2012 is een goede samenwerkingsrelatie ontstaan met het Deltaprogramma en de schelpdiervisserijsector (via oesterriffen in ZW Delta) . Op het gebied van kennis over en ervaring met natuurlijke keringen heeft Building with nature inmiddels een goede naam opgebouwd (in Nederland en Internationaal)

Beoogde eindresultaten

Resultaten zijn:

  • Wetenschappelijke rapporten
  • Building with Nature wiki ‘manual’
  • Presentaties op (inter)nationale conferenties.

Werkwijze

Activiteiten zijn concrete projecten in het Markermeer /IJsselmeergebied.